Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inddragelse af miljøhensyn i den europæiske standardisering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inddragelse af miljøhensyn i den europæiske standardisering

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2004) 130 endelig udg.) — Inddragelse af miljøhensyn i den europæiske standardisering

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den søger at sikre, at miljøhensyn inddrages mere systematisk i europæiske standarder, og at alle involverede i at udarbejde disse standarder tager højde for miljøbeskyttelse.

HOVEDPUNKTER

 • Europæisk standardisering gør det muligt at anvende harmoniserede tekniske standarder i landene i Den Europæiske Union (EU). Det fremmer således handel i det indre marked.
 • Standardisering spiller en rolle i formuleringen af EU-politikker og formidling af teknisk viden. Ved at inddrage miljøhensyn kan standarderne således bidrage til bæredygtig udvikling og de tilknyttede EU-politikker.

Udviklinger i europæisk standardisering

 • Europæiske standarder er frivillige dokumenter, som er udarbejdet af europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer. Dette arbejde bygger på en proaktiv proces samt på konsensus blandt alle interessenter.
 • Processen med at udarbejde standarder udføres under den nye tilgang til teknisk harmonisering og standardisering.
 • Standardisering dækker et stigende antal sektorer. Det anses for at være et nyttigt redskab til miljøbeskyttelse, da det:
  • påvirker den måde, som produkter og tjenesteydelser indvirker på miljøet, især i forbindelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi
  • anvender standardiserede prøvningsmetoder og målemetoder for at lette håndhævelsen af miljølovgivning. Dette er tilfældet med horisontale standarder, som bruges til at forenkle måling af forureningsgrad i slam samt i jord eller bioaffald
  • fremmer brugen af miljøteknologier og støtter initiativer, som har miljømæssige fordele. Standardisering kan for eksempel hjælpe med markedsføring af teknologier såsom mikrokraftvarmeproduktion, som giver mulighed for samtidig udvikling af varme og elektricitet i en bygning
  • udarbejder standarder for miljøstyring, som har til formål at forbedre virksomhedernes miljøresultater, som for eksempel Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) 14000-serie af internationale standarder.
 • Europas evne til at skabe miljøstandarder kan føre til udviklingen af internationale standarder.

Miljøstandarder

 • Miljøkvaliteten af de standarder, der udarbejdes i EU, kan forbedres. Der er også særlig fokus på kvaliteten af de standarder, der udarbejdes i tiltrædelseslandene. Det vigtigste formål er at:
  • forbedre miljøundervisningen af de eksperter, der sammensætter eller reviderer europæiske standarder, og give alle interessenter adgang til miljøinformation. Formidlingen af teknisk knowhow bør fremmes på europæisk og nationalt plan
  • angive prioriteter vedrørende de emner, der skal behandles, under hensyntagen til spørgsmål af offentlig interesse i forbindelse med EU's miljøpolitik. Europa-Kommissionen kan anvende det europæiske standardiseringsmandat til at markere disse prioriteter
  • fremme aktiv deltagelse af alle parter, som er berørt af standardisering. De europæiske standardiseringsorganer som for eksempel Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) arbejder på baggrund af nationale delegationer. EU-landene bør således støtte civilsamfundets og det videnskabelige samfunds deltagelse i udarbejdelsen af standarder. Kommissionen forfølger den samme målsætning ved at arbejde sammen med ECOS, som er en sammenslutning af miljøorganisationer
  • systematisk anvende redskaber, som hjælper med at inddrage miljøhensyn i standardisering. Der vil blive afholdt regelmæssige møder for at udveksle erfaringer og evaluere de opnåede fremskridt.

Incitamenter

 • Kommissionen ønsker at fremme systematisk anvendelse af de mest effektive redskaber til inddragelse. De europæiske standardiseringsorganisationer har udviklet særlige redskaber, som for eksempel:
  • arbejdsgrupper dedikeret til miljøet
  • tekniske rådgivende udvalg
  • miljødatabaser
  • sektorvejledninger og tjeklister skrevet af eksperter til eksperter.
 • Interessenter i standardiseringsprocessen inddrages på frivillig basis. For at sikre spredning af miljømæssige standarder er det også nødvendigt at øge deres markedsmæssige relevans.

BAGGRUND

 • Da det sjette miljøhandlingsprogram blev vedtaget i 2002, foreslog Kommissionen, at miljøbeskyttelse skulle medtages i standardiseringstiltag.
 • Denne meddelelse blev udarbejdet efter en internethøring. Repræsentanter for virksomheder og industrien, NGO'er, offentlige myndigheder og standardiseringsorganisationer kunne give udtryk for deres meninger om den bedste måde at gøre noget for miljøet.
 • Kommissionens meddelelse om den cirkulære økonomi fremhæver vigtigheden af standarder som støtte til skabelsen af en mere cirkulær økonomi. Der er især behov for at udvikle standarder på en række prioriterede områder, herunder
  • standarder for materialeeffektivitet som støtte til gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design
  • standarder for sekundære råstoffer samt for materialeeffektiv genanvendelse af elektronikaffald, brugte batterier og andre relevante komplekse udtjente produkter.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Inddragelse af miljøhensyn i den europæiske standardisering (KOM(2004) 130 endelig udg. af 25.2.2004)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner af 1. marts 2002 om standardisering (EFT L 66 af 15.3.2002, s. 1-2)

Beretning fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om foranstaltninger truffet på baggrund af rådets resolution og Europa-Parlamentets resolutioner fra 1999 om europæisk standardisering (KOM(2001) 527 endelig udg. af 26.9.2001)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM(2015) 614 final af 2.12.2015)

seneste ajourføring 22.02.2017

Top