Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nærmere bestemmelser og betingelser for EU's strukturforanstaltninger for fiskeriet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Nærmere bestemmelser og betingelser for EU's strukturforanstaltninger for fiskeriet

Ved denne forordning fastlægges der for perioden 2000-2006 nærmere bestemmelser og betingelser for EU's strukturforanstaltninger med henblik på at nå målene for fiskeri under Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) og tilstræbe og fremme en omstrukturering af strukturpolitikken for fiskeri

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Generelt

De interventionsmekanismer og -regler, der blev indført ved ovennævnte forordning, følger af bestemmelserne i grundforordningen for de fire EU-strukturfonde, som Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) (forordning (EF) nr. 1260/1999) er en af.

Hvad angår fiskeriet, er formålet med strukturforanstaltningerne at afstikke retningslinjer for omstruktureringen og at gennemføre den. Det er en nødvendig proces, og den haster. Hvis den ikke gennemføres nu, har fiskeriet ingen fremtid på grund af den vedvarende uligevægt mellem disponible ressourcer og fangstkapacitet. Det er derfor ikke tilladt at yde offentlig støtte, der medfører, at fiskeriindsatsen øges.

Fornyelse og modernisering af fiskerflåden

Offentlig støtte, der forvaltes af medlemsstaterne, skal følge reglerne for bevarelse af fiskeressourcerne. Støtten kan eventuelt anvendes til at lette begrænsning og/eller indstilling af fiskeriet.

Medlemsstaterne kan træffe to typer foranstaltninger til fartøjers endelige ophør med fiskeriaktiviteter, som der kan ydes offentlig støtte til. Det drejer sig om følgende foranstaltninger, idet der dog stilles visse krav til fartøjernes alder og tonnage:

 • ophugning af fartøjer
 • endelig overgang af fartøjer til anden, ikke indtægtsgivende anvendelse end fiskeri.

Der kan ydes offentlig støtte til modernisering af flåden og til anvendelse af mere selektive fangstmetoder. Udgifter til udrustning og modernisering er ikke støtteberettigede i de første fem år efter, at der er ydet offentlig støtte til bygning af det pågældende fartøj (undtagen udgifter til overvågningsudstyr og akustiske alarmer (pingere)). For fartøjer på over 5 år kan der, hvis fartøjernes fangstkapacitet ikke øges, ydes støtte til forbedring af sikkerhed, hygiejneforhold, arbejdsforhold og produktkvalitet. Der kan ikke modtages flere typer støtte på én gang. Støtten nedsættes desuden med eventuelt ydet støtte til modernisering eller midlertidigt ophør. Støtte til satellitovervågningssystemet kan ikke kombineres med støtte til kontrol, inspektion og overvågning af fiskerfartøjer. Der er fastsat yderligere betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik.

Kystnært fiskeri

Ved kystnært fiskeri forstås fiskeri med fartøjer med en længde overalt på under 12 m, der ikke anvender bestemte trukne redskaber. På grund af det kystnære fiskeris store betydning og dets bidrag til beskæftigelsen kan medlemsstaterne under visse omstændigheder træffe supplerende foranstaltninger til moderniseringsstøtteforanstaltninger.

Hvis en gruppe fartøjsejere eller kystfiskerfamilier slutter sig sammen og iværksætter et integreret kollektivt projekt for strukturforbedring af fiskeriet, kan deltagerne i projektet tildeles en samlet engangspræmie på højst 150 000 EUR.

Socioøkonomiske foranstaltninger

Fiskerne kan omfattes af forskellige socioøkonomiske foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at afhjælpe de negative følger af begrænsningen af fiskeriindsatsen, såsom:

 • Medfinansiering af nationale støtteordninger for førtidspensionering af fiskere efter visse alderskriterier (fiskerne skal være mindst 55 år eller højst 10 år fra den lovbestemte pensionsalder) og visse kriterier for, hvor længe de skal have udøvet fiskerierhverv (mindst 10 år).
 • Ydelse af en individuel standardpræmie (højst 10 000 EUR) til fiskere i tilfælde af arbejdsløshed som følge af, at deres fartøj ophører endeligt med fiskeri (denne præmie skal betales tilbage pro rata temporis, hvis præmiemodtageren genoptager sit erhverv som fisker tidligere end ét år efter modtagelse af præmien)
 • Ydelse af en individuel engangspræmie til fiskere med henblik på omstilling (højst 50 000 EUR) eller diversificering af deres aktiviteter (højst 200 000 EUR) til aktiviteter uden for havfiskeriet, idet fiskerne dog har lov til at fortsætte med at fiske på deltid, når blot deres fiskeriindsats reduceres.
 • Ydelse af individuelle præmier til fiskere på under 35 år, der kan godtgøre, at de har arbejdet som fiskere i mindst 5 år eller gennemgået en erhvervsuddannelse, og som for første gang bliver ene- eller partejere af et fiskerfartøj. Fartøjet skal være 10-20 år gammelt og 7-24 m langt. Ejendomsretten må ikke overdrages fra ét familiemedlem til et andet medlem af samme familie til og med andet slægtled. Præmien kan højst udgøre 10 % af anskaffelsesprisen eller 50 000 EUR.

Hvis Rådet vedtager en genopretningsplan, eller hvis Kommissionen eller en eller flere medlemsstater træffer sær- eller hasteforanstaltninger, kan præmierne forhøjes med 20 %.

Investeringsstøtte

Medlemsstaterne kan tilskynde til investeringer på flere områder:

 • arbejde til beskyttelse og udvikling af de akvatiske ressourcer, bortset fra udsætning
 • akvakultur
 • udrustning af fiskerihavne
 • forarbejdning og afsætning af fiskevarer
 • indlandsfiskeri.

Projekter skal for at være støtteberettiget opfylde følgende betingelser:

 • de skal have varige gunstige virkninger for økonomien
 • de skal frembyde tilstrækkelig garanti for, at de er teknisk og økonomisk bæredygtige
 • de må ikke have skadelige virkninger såsom forøgelse af produktionskapaciteten.

Diverse foranstaltninger

Medlemsstaterne kan tage diverse tiltag i form af kollektive foranstaltninger med henblik på at fremme afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter og at finde nye afsætningsmuligheder for sådanne produkter (navnlig kvalitetscertificering, mærkning, reklamekampagner, markedsundersøgelser, messer og udstillinger, afsætningsrådgivning og -bistand osv.).

Der gives forrang til foranstaltninger til afsætning af overskudsarter og underudnyttede arter, til indførelse af en kvalitetspolitik for fiskevarer og akvakulturprodukter og til fremme af miljøvenlige produktionsmetoder, samt til foranstaltninger, der gennemføres af officielt anerkendte organisationer.

Medlemsstaterne kan også fremme aktioner, der gennemføres af fiskeriet selv via producentorganisationer eller fiskeriforeninger. Sådanne aktioner af forskellig art skal være tidsbegrænsede og af fælles interesse. De kan bl.a. vedrøre forvaltning af fiskeriindsatsen, metoder til bevarelse af ressourcerne, fremme af selektive redskaber og metoder, akvakulturanlæg, uddannelsesmuligheder, forbedring af hygiejne- og arbejdsforhold, etablering af nye handelsforbindelser osv.

Desuden kan producentorganisationer modtage støtte i tre år efter deres oprettelse, ligesom de kan modtage specifik støtte for at gennemføre programmer til forbedring af kvaliteten af deres produkter.

Medlemsstaterne kan afsætte de fornødne midler til gennemførelse af nyskabende aktioner og ydelse af teknisk bistand, herunder pilotprojekter (navnlig forsøgsfiskeri, hvis formålet med et sådant fiskeri er at bevare fiskeressourcerne), uddannelsesprogrammer, udveksling af knowhow osv.

De kan også yde kompensation til fiskere og redere, der midlertidigt må indstille fiskeriet, fordi:

 • der er indtrådt uforudsigelige begivenheder (videnskabeligt dokumenteret)
 • en fiskeriaftale ikke er blevet forlænget eller er blevet suspenderet
 • der er iværksat en genoprettelsesplan for en udryddelsestruet art eller en ressourceforvaltningsplan (videnskabeligt og økonomisk dokumenteret)
 • der er indført tekniske begrænsninger for visse redskaber eller fangstmetoder.

I tilfælde af kontaminering af skaldyr via toksinproducerende plankton eller plankton, der indeholder marine biotoksiner, kan medlemsstaterne yde økonomisk kompensation til skaldyrsopdrættere, hvis omstændighederne gør det nødvendigt at suspendere høsten i mere end fire måneder i træk, eller hvis det økonomiske tab som følge af en sådan kontaminering overstiger, hvad der svarer til 35 % af virksomhedens årlige omsætning.

FIUF-støtten kan ikke overstige 1 mio. EUR eller 4 % af det rammebeløb, der bevilges til den pågældende medlemsstat, medmindre det drejer sig om støtte, der ydes som led i en genopretnings- eller forvaltningsplan, der indeholder foranstaltninger til udtagning af fartøjer.

Komitologi

Kommissionen bistås i spørgsmål vedrørende forordningens gennemførelse af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur og i spørgsmål vedrørende forvaltning af fiskerflåden af Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2792/1999

3.1.2000

-

EFT L 337 af 30.12.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1451/2001

28.6.2001

-

EFT L 198 af 21.7.2001

Forordning (EF) nr. 179/2002

28.1.2002

-

EFT L 31 af 1.2.2002

Forordning (EF) nr. 2369/2002

20.12.2002

-

EFT L 358 af 31.12.2002

Forordning (EF) nr. 1421/2004

26.8.2004

-

EUT L 260 af 6.8.2004

TILHØRENDE RETSAKTER

Undtagelse

Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi.[Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 7.4.2004]. På grund af fiskeriets betydning i EU's fjernområder tages der i denne forordning hensyn til de specifikke strukturelle, sociale og økonomiske aspekter i disse regioner ved forvaltningen af fiskerflåderne

Gennemførelsesbestemmelser

Rådets forordning (EF) nr. 2561/2001 af 17. december 2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 344 af 28.12.2001]

Kommissionens forordning (EF) nr. 366/2001 af 22. februar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til de aktioner, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 55 af 24.2.2001]

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2000 af 2. maj 2000 om reglerne for beregning af den støtte, som medlemsstaterne tildeler producentorganisationer inden for sektoren for fiskeri og akvakultur [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 105 af 3.5.2000]

Rådets forordning (EF) nr. 657/2000 af 27. marts 2000 om en forbedring af dialogen med fiskerisektoren og de involverede kredse om den fælles fiskeripolitik [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80 af 31.3.2000]

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/98 af 30. september 1998 om anmeldelse af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i Fællesskabet [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 266 af 1.10.1998].

Kommissionens forordning (EF) nr. 2091/98 af 30. september 1998 om opdelingen af Fællesskabets fiskerflåde på fartøjskategorier og Fællesskabets fiskeriindsats inden for rammerne af de flerårige udviklingsprogrammer [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 266 af 1.10.1998].

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene.

Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet.

Seneste ajourføring: 02.06.2005

Top