Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbedring af de finansielle foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Forbedring af de finansielle foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik

Forordningen fastlægger en klar og effektiv struktur til at gennemføre finansielle EF-interventioner i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Disse interventioner vedrører især kontrol og gennemførelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, bevarelsesforanstaltninger, dataindsamling, videnskabelig rådgivning, forvaltning, overholdelse af internationale aftaler til sikring af varige fiskeriressourcer og gennemførelse af foranstaltninger vedrørende havretten.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om Unionens finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

RESUMÉ

Rådet har med denne forordning besluttet at forbedre de finansielle interventioners effektivitet inden for rammerne af gennemførelsen og kontrollen af den fælles fiskeripolitik.

Vigtigste målsætninger

Der træffes finansielle foranstaltninger til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. De finansielle interventioner vedrører:

  • Forbedring af kontrollen med fiskeriaktiviteter og gennemførelsen af foranstaltninger under den fælles fiskeripolitik. De finansielle interventioner til fordel for medlemsstaterne tager sigte på at afhjælpe mangler i de nationale fiskerikontrolprogrammer og imødegå tab af ressourcer. Målet er også at koordinere disse kontrolforanstaltninger, særligt via anvendelse af nationale inspektions- og overvågningsenheder inden for rammerne af EF-Fiskerikontrolagenturet;
  • Dataindsamling, administraion og brug samt bedre videnskabelig rådgivning. De finansielle interventioner til fordel for medlemsstaterne tager sigte på at fremskaffe mere information om tilstanden af fiskeressourcerne, påvirkningen af fiskeri på ressourcerne og marine økosystemer, de økonomiske aspekter ved fiskeri og akvakultur og sundhedstilstanden i fiskeriindustrien. Der skal ydes økonomisk støtte til medlemsstaterne til oprettelse af integrerede databaser med biologisk, teknisk og miljømæssig og socioøkonomisk information;
  • Internationale forbindelser. De finansielle interventioner skal fremme indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande, samarbejde med FN og regionale fiskeriorganisationer og etablering af partnerskaber i denne sektor. Midlerne skal ligeledes fremme Unionens deltagelse i forberedende aktiviteter med henblik på at oprette nye internationale organisationer og/eller fastsætte nye internationale normer i fiskerisektoren og i forbindelse med bevarelsen af fiskeriressourcerne;
  • Forvaltningen af den fælles fiskeripolitik. Forordningen indeholder bestemmelser om udgifter i forbindelse med forberedende møder i Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur (RKFA) og om driftsomkostninger for de regionale rådgivende råd (RRR).

Tildeling af EF-midler

Foranstaltningerne får tildelt EU-midler, da de er med til at opretholde fiskeressourcernes ligevægt på lang sigt.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme for perioden 2007-2013. De foranstaltninger, der finansieres på grundlag af forordningen, kan ikke opnå finansiel støtte via andre unionsinstrumenter. Kommissionen sørger for, at der iværksættes forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, og foretager inddrivelse af udbetalte beløb i de tilfælde, hvor der konstateres uregelmæssigheder.

Gennemførelsen af foranstaltningerne skal overvåges regelmæssigt. Kommissionen skal sikre en regelmæssig, uafhængig og ekstern evaluering af de finansierede foranstaltninger.

De finansielle foranstaltninger vil blive gennemført i programperioden 2014-2020. Hoveddelen af foranstaltningerne vil blive integreret i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 861/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 160 af 14.6.2006

Forordning (EU) nr. 693/2011

23.7.2011

-

EUT L 192 af 22.7.2011

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1078/2008 af 3. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri [Den Europæiske Unions Tidende L 295 af 4.11.2008].

Forordningen fastsætter Unionens finansielle bidrag fra Fællesskabet til de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt til indsamling og forvaltning af grunddata om fiskeri. Medlemsstaterne skal sende et årligt budgetoverslag for det nationale program til Kommissionen til evaluering. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at redegøre nærmere for de pågældende udgifter i forbindelse med evalueringen. Medlemsstaterne skal fremsende en sådan nærmere redegørelse senest 15 kalenderdage efter Kommissionens anmodning. Støtteberettigede udgifter skal vedrøre dataindsamlingsaktiviteter (indsamling af data på prøveudtagningsstederne, overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, forskningsundersøgelser til havs), dataforvaltningsaktiviteter (database- og webstedsudvikling, datalagring, kvalitetskontrol og validering af data, databehandling, etc.) og dataanvendelsesaktiviteter (produktion af datasæt og anvendelse heraf til støtte for videnskabelige analyser, vurdering af biologiske parametre og udarbejdelse af datasæt med henblik på bestandsvurderinger, bioøkonomisk modellering og tilsvarende videnskabelige analyser). Det første nationale program dækker perioden 2009-2010.

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2007 af 11. april 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik [Den Europæiske Unions Tidende L 97 af 12.4.2007].

Denne forordning fastsætter betingelser for finansielle bidrag fra Unionen til medlemsstaternes udgifter i forbindelse med kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger under den fælles fiskeripolitik i perioden 2007-2013. For at kunne modtage finansiel støtte skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen deres fiskerikontrolprogram hvert år inden den 15. november året i forvejen. Støtteberettigede projekter er normalt projekter til over 40 000 EUR. Projekterne skal ligge inden for tidsplanen i det årlige program, og hver medlemsstat skal forelægge Kommissionen en foreløbig evalueringsrapport og en endelig rapport om projekterne. Herudover er der visse andre betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med investering i ny teknologi, anskaffelse eller modernisering af skibe samt undervisnings- og udvekslingsprogrammer.

seneste ajourføring 12.11.2013

Top