Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Førtiltrædelsesinstrument på landbrugsområdet (Sapard)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Førtiltrædelsesinstrument på landbrugsområdet (Sapard)

Sapard er et fællesskabsinstrument, hvorigennem der ydes støtte til bæredygtigt landbrug og bæredygtig udvikling af landdistrikter i førtiltrædelsesprocessen for ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i perioden 2000-2006. Det skal løse problemerne i forbindelse med bæredygtig tilpasning af landbrugssektoren og landdistrikterne og yde finansiel støtte til gennemførelse af EU-retten vedrørende den fælles landbrugspolitik og beslægtede politikker.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning er en opfølgning af Kommissionens meddelelse "Agenda 2000 (es de en fr)" og konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg, ifølge hvilke der skal iværksættes finansiel bistand til landene i Central- og Østeuropa gennem strukturpolitiske og landbrugsmæssige førtiltrædelsesinstrumenter for perioden 2000-2006. Sapard-instrumentet erstattes ligesom alle førtiltrædelsesinstrumenterne i ovennævnte periode af instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA) for perioden 2007-2013, der er det eneste bistandsinstrument for ansøgerlandene og de potentielle ansøgerlande i Vestbalkan.

Støtteberettigede foranstaltninger

Støtten til landbrug og udvikling af landdistrikter er koncentreret om de prioriterede behov på området og vedrører navnlig følgende foranstaltninger:

 • investeringer i landbrugsbedrifter
 • forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugs- og fiskeriprodukter
 • forbedring af strukturerne for kvalitets-, veterinær- og plantesundhedskontrol med henblik på fødevarekvalitet og forbrugerbeskyttelse
 • landbrugsproduktionsmetoder, der tager sigte på beskyttelse af miljøet og bevarelse af landskabet
 • udvikling og diversificering af økonomiske aktiviteter
 • oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger
 • oprettelse af producentgrupper
 • renovering og udvikling af landsbyer samt beskyttelse og bevaring af landdistrikternes bygnings- og landskabsværdier
 • grundforbedring og jordfordeling
 • oprettelse og ajourføring af matrikler
 • forbedring af erhvervsuddannelsen
 • udvikling og forbedring af landdistrikternes infrastrukturer
 • forvaltning af vandressourcer
 • skovbrug (inkl. skovrejsning), investeringer i skovbedrifter ejet af private skovejere samt forarbejdning og afsætning af skovbrugsprodukter
 • teknisk bistand til de foranstaltninger, der er omfattet af denne forordning, herunder undersøgelser til hjælp ved forberedelsen og overvågningen af programmet, informations- og reklamekampagner
 • udvikling og gennemførelse af strategier for udvikling af lokale og regionale landdistrikter i Bulgarien og Rumænien.

Komplementaritet

Fællesskabets indsats skal supplere tilsvarende nationale aktioner eller bidrage dertil. Kommissionen sørger for at sikre, at Fællesskabets indsats øger værdien af de nationale initiativer og af gennemførelsen af forordningens mål.

Alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, ansøgerlandene og de vestlige Balkanlande kan deltage i udbud og kontrakter.

Programmering

Alle foranstaltninger til udvikling af landdistrikter skal indgå i en plan udarbejdet på det mest passende geografiske niveau. Planerne for udvikling af landdistrikter, som udarbejdes af de kompetente myndigheder i ansøgerlandene, skal dække en periode på op til syv år fra den 1. januar 2000 og omfatte følgende oplysninger:

 • En kvantificeret beskrivelse af den aktuelle situation, herunder udviklingsmæssige forskelle, mangler og udviklingspotentiale, de vigtigste resultater af tidligere lignende foranstaltninger, de anvendte finansielle midler og de foreliggende evalueringsresultater.
 • En beskrivelse af den foreslåede strategi, dens mål, de udvalgte prioriteter og det dækkede geografiske område.
 • En forudgående vurdering, der viser de forventede økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger, herunder beskæftigelsesvirkninger.
 • En vejledende samlet finansiel oversigt over de nationale finansielle midler, fællesskabsmidlerne og de eventuelle private finansielle midler, der stilles til rådighed for og svarer til hver enkelt vedtaget prioritet.
 • En vejledende finansiel profil for hvert år omfattet af programmeringsperioden for hver kilde, der bidrager til programmet.
 • Hvis det er relevant, oplysninger om behovet for eventuelle undersøgelser, uddannelse eller teknisk bistand vedrørende forberedelsen, gennemførelsen eller tilpasningen af de pågældende foranstaltninger.
 • Navnene på de kompetente myndigheder og organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af programmerne.
 • En definition af de "endelige modtagere", dvs. organisationer, offentlige eller private virksomheder, der er ansvarlige for udførelsen af foranstaltningerne.
 • En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger til implementering af planerne, herunder især støtteordninger.
 • Bestemmelser, der sikrer en korrekt gennemførelse af programmet, herunder overvågning, evaluering og fastlæggelse af kvantificerede evalueringsindikatorer og kontrol- og sanktionsordninger.
 • Resultaterne af konsultationer og foranstaltninger, der er truffet til inddragelse af kompetente myndigheder og organer samt relevante økonomiske, sociale og miljømæssige partnere.

Det skal sikres, at udviklingsplanerne prioriterer foranstaltninger til forbedring af markedseffektiviteten, kvalitets- og sundhedsnormer og foranstaltninger til bevarelse af beskæftigelsen og skabelse af nye beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne i overensstemmelse med bestemmelserne om miljøbeskyttelse.

Planen for udvikling af landdistrikterne skal i princippet fremlægges senest seks måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft. På grundlag af hvert ansøgerlands plan godkender Kommissionen efter proceduren i artikel 50 i den generelle forordning om strukturfondene inden for seks måneder et program for udvikling af landdistrikterne. Kommissionen vurderer endvidere, om den foreslåede plan er i overensstemmelse med denne forordning.

Revision af programmet

Programmet kan revideres og ændres som følge af:

 • den økonomiske og sociale udvikling, nye oplysninger og de konstaterede resultater af gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger
 • foranstaltninger truffet inden for rammerne af tiltrædelsespartnerskabet og det nationale program for overtagelse af EU-retten
 • en omfordeling af midlerne i forbindelse med, at et af ansøgerlandene tiltræder Fællesskabet (artikel 15 i denne forordning).

Forudgående vurdering, overvågning og evaluering

Støtten, der ydes i henhold til denne forordning, underkastes forudgående vurdering, løbende overvågning og efterfølgende evaluering. Overvågningen foretages på grundlag af særlige fysiske, miljømæssige og finansielle indikatorer, der fastlægges på forhånd, og en årlig statusrapport, som hvert ansøgerland forelægger Kommissionen.

Overensstemmelse

De foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, skal være i overensstemmelse med forpligtelserne inden for rammerne af tiltrædelsespartnerskabet og forenelige med principperne i det nationale program for overtagelse af EU-retten. De skal ligeledes være i overensstemmelse med Europaaftalernes bestemmelser.

Desuden skal disse foranstaltninger være i overensstemmelse med målene for den fælles landbrugspolitik, navnlig for så vidt angår markedsordningerne, samt målene for Fællesskabets strukturforanstaltninger. De må ikke skabe forstyrrelser på markedet.

Finansielle bestemmelser

Den finansielle bistand i henhold til denne forordning ydes for perioden 2000-2006. De årlige bevillinger godkendes inden for rammerne af de finansielle overslag. Det finansielle bidrag kan tage form af forskud, delfinansiering og finansiering.

Senest tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning meddeler Kommissionen hvert enkelt ansøgerland sin beslutning om den vejledende finansielle tildeling for syv år.

Den finansielle tildeling baseres på:

 • landbrugsbefolkningens størrelse
 • landbrugsareal
 • bruttonationalprodukt (BNP) i købekraft
 • særlige lokale forhold.

Indtil 2 % af den årlige tildeling af midler kan anvendes til finansiering af foranstaltninger truffet på Kommissionens initiativ med henblik på forundersøgelser, udvekslingsbesøg, evalueringer og kontrol.

Bidragssatser

Fællesskabets bidrag kan udgøre indtil 75 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter. I visse tilfælde kan dette bidrag til finansieringen udgøre indtil 100 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. For indtægtsskabende investeringer kan den offentlige støtte udgøre indtil 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Forordning (EF) nr. 696/2003 forhøjer desuden det fællesskabsbidrag, der kan ydes til projekter, som skal afhjælpe exceptionelle naturkatastrofer. Fællesskabets bidrag kan udgøre indtil 85 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter og indtil 75 % for indtægtsskabende investeringer.

Finansiel kontrol

Den finansielle støtte skal være i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Kommissionen gennemfører udgifterne i henhold til denne forordning i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen vedrørende Det Europæiske Fællesskabs almindelige budget på grundlag af den finansieringsaftale, der indgås mellem Kommissionen og ansøgerlandet.

Kommissionen og Revisionsretten kan udføre tekniske eller finansielle revisioner på stedet, uden at det berører kontrolundersøgelser udført direkte af modtagerlandene.

Nedsættelse, suspension og ophævelse af støtten

Hvis gennemførelsen af en foranstaltning ikke synes at berettige det tildelte finansieringsbidrag til ansøgerlandet, foretager Kommissionen en undersøgelse af sagen ved at anmode det pågældende ansøgerland eller dets kompetente myndigheder om at fremsætte deres bemærkninger inden for en bestemt frist. Efter denne undersøgelse kan Kommissionen nedsætte eller suspendere støtten til den pågældende foranstaltning.

Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999.

Kommissionen vedtager finansielle gennemførelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Rapporter

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en årlig rapport om den støtte, der ydes ifølge denne forordning.

Information

De programmer, der udarbejdes ifølge denne forordning, gøres til genstand for passende offentlig omtale i ansøgerlandene. Dette gælder især med hensyn til oplysning af offentligheden om Fællesskabets rolle i forbindelse med støtten.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1268/1999

29.6.1999-31.12.2006

-

EFT L 161 af 26.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2500/2001

30.12.2001

-

EUT L 342 af 27.12.2001

Forordning (EF) nr. 696/2003

20.4.2003

-

EUT L 99 af 17.4.2003

Forordning (EF) nr. 769/2004

30.4.2004

-

EUT L 123 af 27.4.2004

Forordning (EF) nr. 2008/2004

28.11.2004

-

EUT L 349 af 25.11.2004

Forordning (EF) nr. 2257/2004

2.1.2005

-

EUT L 389 af 30.12.2004

Forordning (EF) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

EUT L 344 af 27.12.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2004 af 10. marts 2004 om bestemmelser for at lette overgangen fra støtte under forordning (EF) nr. 1268/1999 til støtte under forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999 for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet [Den Europæiske Unions Tidende L 72 af 11.3.2004].

TILDELING AF STØTTE

Kommissionens beslutning 1999/595/EF af 20. juli 1999 om den vejledende fordeling af den årlige fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 226 af 27.8.1999] Fordelingen for perioden 2000-2006 er angivet i bilaget til beslutningen.

Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 af 22. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 331 af 23.12.1999]. Denne forordning fastsætter de nærmere betingelser for tildeling af støtte til investeringer i landbrugsbedrifter, forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter og fiskerivarer, miljøforanstaltninger i landbruget, uddannelse, producentorganisationer og skovbrug. Den fastsætter desuden nærmere bestemmelser for retten til finansiering af støtten, forvaltningsmyndigheden, overvågningsindikatorer, årlige og endelige rapporter samt evalueringer.

Denne forordning er blevet ændret ved følgende foranstaltninger:

Forordning (EF) nr. 2356/2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 272 af 25.10.2000]. Denne forordning ændrer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2759/1999 vedrørende støtte til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter og fiskerivarer samt retten til finansiering af støtten.

Forordning (EF) nr. 2251/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 304 af 21.11.2001].Forordning (EF) nr. 2251/2002 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 343 af 18.12.2002].Forordning (EF) nr. 775/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 112 af 6.5.2003].Forordning (EF) nr. 2278/2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 31.12.2004].

DECENTRAL FORVALTNING

Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000 af 7. juni 2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 253 af 7.10.2000]. Denne forordning fastlægger på hvilke betingelser, støtteforvaltningen overdrages til kontorer i de ti ansøgerlande.

Den er blevet ændret ved følgende foranstaltninger:

Forordning (EF) nr. 2252/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 304 af 21.11.2001].Forordning (EF) nr. 188/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 27 af 1.2.2003].Forordning (EF) nr. 1052/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 189 af 12.7.2006].

ÅRLIGE OG SÆRLIGE RAPPORTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport for Sapard - År 2000 [KOM (2001) 341 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2000 [KOM(2002) 781 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport for Sapard - År 2001 [KOM (2002) 434 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2001 [KOM(2003) 329 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2002 [KOM(2003) 844 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport for Sapard - År 2002 [KOM (2003) 582 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens rapport 2002 om Phare-programmet og førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og Tyrkiet [KOM (2003) 497 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport om Sapard - År 2003 [KOM(2004) 851 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - 2003-Beretning om Phare og førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og Tyrkiet [KOM(2005) 64 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - 2004-Rapport om Phare, førtiltrædelses- og overgangsinstrumenterne [KOM(2005) 701 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport om Sapard - År 2004 [KOM(2005) 537 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2004 [KOM(2006) 137 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Årsrapport om Sapard - År 2005 [KOM(2006) 780 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - Almindelig beretning om førtiltrædelsesstøtte (Phare - Ispa - Sapard) i 2005 [KOM(2006) 746 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen - 2005-Rapport om Phare, førtiltrædelses- og overgangsinstrumenterne [KOM(2007) 3 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Seneste ajourføring: 05.02.2007

Top