Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhørighedsfonden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samhørighedsfonden

Ved denne forordning oprettes Samhørighedsfonden, som medfinansierer foranstaltninger inden for miljø og transportinfrastrukturer af almen interesse. Formålet med fonden er at fremme økonomisk og social samhørighed samt solidaritet mellem medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden [Se ændringsretsakt(er)].

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union - Bilag II: Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten - 15. Regionalpolitik og samordning af strukturinstrumenterne [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003].

RESUMÉ

ANVENDELSESOMRÅDE

Støtteberettigede foranstaltninger

Samhørighedsfonden har til formål at fremme EU's økonomiske og sociale samhørighed gennem en afbalanceret finansiering af projekter, teknisk og finansielt adskilte projektfaser samt grupper af projekter, der hænger sammen, inden for miljø og transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

Samhørighedsfonden yder også støtte til forberedende undersøgelser i forbindelse med sådanne projekter og deres gennemførelse samt teknisk bistand i form af sammenlignende undersøgelser, konsekvensanalyser og overvågning og siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1264/1999 til information om projekterne.

Alle projekter, der finansieres, skal være i overensstemmelse med traktaterne, de bestemmelser, der er vedtaget i kraft af disse, samt EU's politikker, specielt på områder som miljøbeskyttelse, transport, transeuropæiske net, konkurrence og offentlige indkøb.

Støtteberettigede medlemslande

For at være berettiget til støtte skal et medlemsland have en bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger på under 90 % af EU-gennemsnittet og et program for, hvordan kriterierne for økonomisk konvergens, der er fastsat i artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, kan opfyldes. På nuværende tidspunkt er Grækenland, Spanien, Irland og Portugal berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden. Efter udvidelsen er også de ti nye EU-medlemsstater støtteberettigede.

Støtteberettigelsens ophør:

Hvis et medlemsland, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden, når op over det fastsatte BNI-niveau, kan det ikke modtage støtte til nye projekter eller projektfaser. I den forbindelse fastsætter forordning (EF) nr. 1264/1999, at der skal foretages en midtvejsrevision baseret på BNI pr. indbygger inden udgangen af 2003. Viser det sig, at et eller flere lande ikke længere er støtteberettiget, ophører støtten fra Samhørighedsfonden. Som følge af revisionen i 2003 blev det konstateret, at Irland pr. 1. januar 2004 ikke længere er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden.

Betingelser for støtten

Betingelserne for at yde støtte er blevet ændret, således at Kommissionen nu kan advare Rådet, hvis et medlemsland ikke opfylder forpligtelserne i stabilitets- og konvergensprogrammerne med hensyn til kravet om, at det offentlige underskud ikke må være for stort, uden at suspendere finansieringen, indtil underskuddet igen er nede på 3 %.

Rådet kan undtagelsesvis beslutte at udsætte suspensionen, hvis der er tale om projekter, der direkte berører mere end et medlemsland.

DISPONIBLE MIDLER

I forordning (EF) nr. 1264/1999 fastsættes de samlede disponible midler til forpligtelser for perioden 2000-2006 til 18 mia. EUR, anført i 1999 priser. Ifølge Akten vedrørende vilkårene for de ti nye medlemsstater tildeles disse lande et beløb på i alt 7,59 mia. EUR, i 1999-priser, i form af forpligtelsesbevillinger i perioden fra den 1. maj 2004 til den 31. december 2006.

Den vejledende fordeling af fondens samlede midler mellem medlemsstaterne afhænger af flere ting: statens indbyggertal og areal, BNP pr. indbygger og socio-økonomiske faktorer såsom infrastrukturens omfang. Dog må den samlede årlige støtte til de enkelte medlemslande fra Samhørighedsfonden og strukturfondene ikke tilsammen overstige 4 % af deres bruttonationalindkomst (BNI).

FINANSIERING AF PROJEKTER

Godkendelse af projekter

Medlemslandene indsender deres ansøgninger om støtte til projekter til Europa-Kommissionen. Ansøgningerne skal indeholde de oplysninger, der er angivet i forordningen (navnet på det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, en beskrivelse, omkostninger - de samlede omkostninger skal være på mindst 10 mio. EUR -, beliggenhed, tidsplan for projektets gennemførelse, vurdering af virkningerne for beskæftigelsen og miljøet og oplysninger om offentlige udbud).

Ansøgningerne skal opfylde visse kriterier, som er opstillet for at sikre projekter af høj kvalitet (et rimeligt forhold mellem økonomiske og sociale resultater på mellemlang sigt og anvendte midler, overensstemmelse med medlemslandenes prioritering, projekterne skal bidrage væsentligt til EU's miljøpolitik - herunder til princippet om, at forureneren betaler - og til EU's politik vedrørende transeuropæiske net, og de skal hænge sammen med EU's øvrige strukturforanstaltninger).

Støttesats

Der er loft over Samhørighedsfondens støtte. Fonden dækker 80-85 % af de offentlige eller dermed ligestillede projektudgifter. Det præciseres dog i forordningen, at denne sats pr. 1. januar 2000 kan sættes ned for at tage højde for eventuelle indtægter fra projektet og for princippet om, at forureneren betaler.

Når det gælder sådanne indtægtsskabende projekter, dvs. infrastrukturer, der forudsætter direkte brugerbetaling, og erhvervsinvesteringer i miljøsektoren, tager Kommissionen hensyn til indtægterne ved beregning af støtten fra Samhørighedsfonden.

Forberedende undersøgelser og teknisk bistand kan undtagelsesvis finansieres med 100 % af de samlede omkostninger. Dog må de samlede udgifter hertil højst udgøre 0,5 % af fondens samlede bevillinger.

I forordning (EF) nr. 1264/1999 lægges der også vægt på at tilskynde til større brug af private finansieringskilder for at øge effekten fondsmidlerne og deres funktion som løftestang.

Kumulering af støtte

Der kan ikke samtidig ydes støtte til dækning af et projekts udgiftsposter fra både Samhørighedsfonden og en af strukturfondene. Støtten fra Samhørighedsfonden, fra strukturfondene og anden EU-støtte må ikke overstige 90 % af de samlede udgifter til et givet projekt.

Finansielle bestemmelser

Forpligtelsesbevillingerne tildeles enten ved at forpligte 80 % på det tidspunkt, hvor beslutningen om støtte vedtages, og de resterende 20 % senere - "engangsforpligtelse" - eller i form af årlige trancher ved projekter med støtte på over 50 mio. EUR. I særlige tilfælde kan Kommissionen indgå forpligtelser for hele det vedtagne støttebeløb i et og samme år.

Det er kun muligt at refundere udgifter, som medlemslandet har afholdt efter den dato, hvor Kommissionen har modtaget den tilsvarende ansøgning. Udbetalingen af et forskud på 20 % (forudbetaling) sker efter undertegnelse af større offentlige indkøbsaftaler. Desuden skal mellemliggende betalinger være nøje knyttet til projektgennemførelsen.

Finanskontrol

Ifølge forordning (EF) nr. 1264/1999 er det først og fremmest medlemslandene, der har ansvaret for finanskontrollen af projekterne. For at sikre, at midlerne anvendes efter principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, skal de kontrollere, at de finansierede projekter er forvaltet korrekt, forebygge og afsløre uregelmæssigheder og sørge for, at midler, der er gået tabt på grund af uregelmæssigheder, tilbagebetales.

Kommissionen skal på sin side forvisse sig om, at medlemslandenes kontrol- og forvaltningssystemer fungerer effektivt. Til det formål kan den efter samarbejdsreglerne i forordningens bilag II foretage kontrol på stedet af de systemer og projekter, som Samhørighedsfonden har finansieret. Den kan også anmode medlemslandene om at kontrollere, at transaktionerne er i overensstemmelse med reglerne.

Vurdering, overvågning og evaluering

Inden et projekts godkendelse og under og efter dets gennemførelse foretager Kommissionen og medlemslandene en vurdering af det for at undersøge, om det er i overensstemmelse med forordningen, og for at foretage eventuelle justeringer og evaluere projektresultaterne i forhold til de oprindelige mål.

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL FORORDNING (EF) nr. 1164/94

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1265/1999, der er vedtaget på basis af forordning (EF) nr. 1164/94, foretages der en række ændringer af gennemførelsesbestemmelserne til sidstnævnte for at opnå en bedre udnyttelse af Samhørighedsfondens midler. Ændringerne vedrører især følgende punkter:

 • en nærmere præcisering af begreberne "projekt", "projektfaser" og "grupper af projekter"
 • forhåndsevalueringen af projekterne styrkes, da forordningen kræver, at medlemslandene skal foretage en mere indgående undersøgelse af mulige alternativer til og miljøeffekten af det pågældende projekt
 • finansiel forvaltning: for at forenkle systemet med budgetforpligtelser, kræves det i forordningen, at forpligtelserne skal indgås i begyndelsen af hvert regnskabsår. Endvidere skal betalingerne foregå som følger: der kan udbetales et enkelt acontobeløb på op til 20 % af den fastlagte fondsstøtte, mens de mellemliggende betalinger udelukkende skal være refusion af bekræftede og faktisk afholdte udgifter, og endelig udbetales et restbeløb på normalt 20 %, når projektet er afsluttet
 • finansielle korrektioner: forordningen foreskriver, hvordan de finansielle korrektioner fastsættes, og indfører forskellige sanktioner over for manglende fuldførelse af projekter, bl.a. annullering af den ydede støtte
 • anvendelsen af euroen i alle Samhørighedsfondens transaktioner.

Information og reklame

Kommissionen skal hvert år fremlægge en rapport om Samhørighedsfondens aktiviteter, og Europa-Parlamentet skal afgive udtalelse om denne rapport. Kommissionen skal også sørge for, at medlemslandene informerer tilstrækkeligt om de finansierede projekter og om de muligheder, der dermed opstår.

Revision af forordning (EF) nr. 1164/94

Rådet skal efter forslag fra Kommissionen og efter proceduren med samstemmende udtalelse tage forordningen op til revision inden den 31. december 2006.

See also

For yderligere oplysninger om reformen af strukturpolitikken henvises til følgende web-sted: Generaldirektoratet for Regionalpolitik (ES) (DE) (EN) (FR) (IT).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1164/94

26.5.1994

-

EFT L 130 af 25.5.1994

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1264/1999

1.1.2000

-

EFT L 161 af 26.6.1999

Forordning (EF) nr. 1265/1999

1.1.2000

-

EFT L 161 af 26.6.1999

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Rådets forordning af 14. juli 2004 om oprettelse af Samhørighedsfonden [KOM(2004) 494].

Dette dokument ophæver den gældende forordning.

Forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden [KOM(2004) 492 endelig].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Medlemsstaternes og Kommissionens ansvar i forbindelse med den delte forvaltning af strukturfondene og Samhørighedsfonden - Nuværende situation og perspektiver for den nye programmeringsperiode efter 2006" [KOM(2004) 580 endelig].

Kommissionens meddelelse af 1. juli 1999 "Strukturfondene og deres samordning med Samhørighedsfonden: Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006" [KOM(1999) 344 endelig - De Europæiske Fællesskabers Tidende C 267 af 22.9.1999].

Denne meddelelse indeholder retningslinjer, som medlemsstaterne og regionerne kan anvende ved udarbejdelsen af deres udviklingsplaner. Den anfører EU's prioritering, som skal afspejles i programmeringsstrategierne for mål 1, 2 og 3. De regionale udviklingsstrategier sikrer, at strukturfondene og, hvor det er relevant, Samhørighedsfonden anvendes på tre prioriterede områder:

 • forbedring af konkurrenceevnen i regionale økonomier for at skabe varige job
 • styrkelse af den sociale samhørighed og beskæftigelsen gennem udvikling af de menneskelige ressourcer
 • udvikling af byområder og landdistrikter med henblik på en afbalanceret territorial udvikling i EU.

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER

Årsrapport over Samhørighedsfonden 1998 [KOM(1999) 483 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Årsrapport over Samhørighedsfonden 1999 [KOM(2000) 822 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Årsrapport over Samhørighedsfonden 2000 [KOM(2001) 602 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens Årsrapport over Samhørighedsfonden 2001 [KOM(2002) 557 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens Årsrapport over Samhørighedsfonden 2002 [KOM(2003) 697 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Årsrapport for Samhørighedsfonden for 2003 [KOM(2004) 766 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens Årsrapport over Samhørighedsfonden 2004 [KOM(2005) 544 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

BESLUTNINGER OM TILDELING AF STØTTE

Offentliggørelse af vigtige elementer der indgår i beslutningerne om tildeling af støtte ved forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelsen af samhørighedsfonden, ændret ved Rådets forordninger (EF) nr. 1364/1999 og (EF) nr. 1265/1999 af 21. juni 1999:[De Europæiske Fællesskabers Tidende C 361 af 17.12.2001].[De Europæiske Fællesskabers Tidende C 126 af 28.5.2002].

Liste over projekter med omkostninger på over 50 mio. EUR, der er i overensstemmelse med EU's miljølovgivning - 1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 303 af 24.10.2000].

URETMÆSSIGE UDBETALINGER OG TILBAGEBETALING

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/94 af 26. juli 1994 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af Samhørighedsfonden, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 191 af 27.7.1994].

Denne forordning, der er vedtaget på basis af forordning (EF) nr. 1164/94, præciserer nogle af de forpligtelser, medlemslandene og Europa-Kommissionen har, når det gælder finanskontrol i forbindelse med Samhørighedsfonden.

Medlemslandene skal således meddele Kommissionen:

 • de bestemmelser og nationale organer, hvorigennem de kan foretage finanskontrol
 • en opgørelse over de uregelmæssigheder, hvorom der foreligger en rapport som det første led i en administrativ eller retslig forfølgning, og dette skal gøres med jævne mellemrum
 • hvilke fremskridt der sker med hensyn til de indledte procedurer til inddrivelse af den uretmæssigt udbetalte støtte.

Kommissionen skal på sin side holde medlemslandene underrettet gennem Det Rådgivende Udvalg til Koordinering af Bedrageribekæmpelse og kan også påtage sig at godtgøre medlemslandenes omkostninger, herunder sagsomkostninger.

Hele denne informationsudveksling er fortrolig.

FORVALTNING, KONTROL OG ANVENDELSE AF FINANSIELLE KORREKTIONER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/2002 af 29. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne vedrørende støtte, der er ydet fra Samhørighedsfonden og proceduren for finansielle korrektioner [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 201 af 31.7.2002].

Denne forordning fastsætter principperne for medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer samt de principper og procedurer, som Kommissionen skal anvende i tilfælde, hvor hele eller en del af den tildelte støtte skal annulleres som følge af uregelmæssigheder. Forordningen gælder for projekter, der først er godkendt efter den 1. januar 2000.

INFORMATION OG OMTALE

Kommissionens forordning nr. 621/2004 af 1. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår informations- og reklameforanstaltninger vedrørende Samhørighedsfondens aktiviteter [Den Europæiske Unions Tidende L 98 af 2.4.2004].

Det er nødvendigt, at der er sammenhæng mellem strukturfondenes og Samhørighedsfondens informationstiltag. Informationstiltagene omfatter oplysning om EU's rolle og EU-flaget. De obligatoriske tiltag omfatter bl.a.: opsætning af skilte med angivelse af Samhørighedsfondens støtteprocent og sponsorplader og, når de samlede udgifter overstiger 50 mio. EUR, afholdelse af pressemøde. Med henblik på at udbrede kendskabet til projekterne mest muligt kan det komme på tale at anvende andre elementer som f.eks. plakater, publikationer, videoer og internetsider.

STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet, af 24. marts 2004, om resultaterne af midtvejsrevisionen af støtteberettigelse i henhold til artikel 2 i rådets forordning (ef) nr. 1164/1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden [KOM(2004) 191 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens forordning (EF) nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af Samhørighedsfonden [Den Europæiske Unions Tidende L 2 af 7.1.2003].

For at sikre en ensartet behandling af medfinansierede projekter fastsætter denne forordning perioden for støtteberettigelse og de forskellige kategorier af udgifter, der er støtteberettigede iht. EU-reglerne for offentlige aftaler og konkurrence. Følgende udgifter er støtteberettigede: udgifter til programmering og udarbejdelse, køb af arealer, byggemodning af areal, byggeri, udstyr, foranstaltninger i tilknytning til projektforvaltning samt udgifter til oplysning og PR-virksomhed.

Seneste ajourføring: 09.01.2006

Top