Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
FIUF: Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

FIUF: Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet

Forordningen om det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) fastlægger de politiske prioriteter og rammerne for intervention til fiskeri- og akvakultursektoren for perioden 2000-2006. Formålet med instrumentet er at bidrage til realiseringen af målene for den fælles fiskeripolitik via strukturelle interventioner. Udnyttelsesstrukturernes konkurrenceevne og udviklingen af levedygtige virksomheder vil således blive styrket.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet.

RESUMÉ

Formålet med FIUF er at bidrage til realiseringen af målene for den fælles fiskeripolitik. Det støtter strukturforanstaltninger inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af produkterne med henblik på at fremme omstruktureringen af denne sektor ved at skabe gunstige betingelser for dens udvikling og modernisering.

Formål

Formålet med strukturelle foranstaltninger under FIUF er at:

 • bidrage til at skabe ligevægt mellem fiskeressourcerne og deres udnyttelse
 • styrke udnyttelsesstrukturernes konkurrenceevne og udviklingen af levedygtige virksomheder i sektoren
 • forbedre tilførslen og valoriseringen af fiskerivarer og akvakulturprodukter
 • bidrage til revitalisering af områder, som er afhængige af fiskeri og akvakultur.

Anvendelsesområde

For at gennemføre formålet med FIUF fastsættes det i forordningen, at følgende foranstaltninger skal støttes via fonden:

 • fornyelse af fiskerflåden og modernisering af fiskerfartøjerne
 • justering af fiskeriindsatsen
 • blandede selskaber
 • kystfiskeri af mindre omfang
 • socioøkonomiske foranstaltninger
 • beskyttelse af fiskeressourcerne i kystområder
 • akvakultur
 • fiskerihavnes faciliteter
 • forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter
 • opsøgning af nye afsætningsmuligheder for produkterne
 • aktioner iværksat af erhvervet
 • nyskabende foranstaltninger: herunder navnlig aktioner af tværnational karakter og oprettelse af netværk for erhvervsdrivende i sektoren og for områder, der er afhængige af denne sektor
 • teknisk bistand.

Programmering

Denne forordning bekræfter instrumentets dobbelte formål i forbindelse med den strukturpolitik, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene, og den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92.

De strukturforanstaltninger, der finansieres via FIUF, skal integreres i forskellige flerårige programmer afhængig af den regionale kontekst:

 • foranstaltningerne inden for rammerne af mål 1, strukturfondene, indgår i programmeringen for dette mål;
 • for foranstaltninger uden for mål 1 vil der blive oprettet et særligt programmeringsdokument i hver medlemsstat.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1263/1999

29.6.1999

-

EFT L 161 af 26.6.1999

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 2370/2002 af 20. december 2002 om en EF-hasteforanstaltning for ophugning af fiskerfartøjer [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 358 af 31.12.2002].

Kommissionens forordning (EF) nr. 2722/2000 af 13. december 2000 om betingelserne for, at der kan ydes støtte fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) til udryddelse af patologiske risici inden for akvakultur [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 314 af 14.12.2000].

Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 83 af 4.4.2000].

Denne forordning fastsætter de nærmere regler og betingelser for strukturforanstaltninger i fiskerisektoren. Den fastlægger proceduren for vedtagelse og opfølgning af flerårige vejledende programmer for fiskeriflåden fra den 1. januar 2002.

Kommissionens beslutning 1999/500/EF af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling pr. medlemsstat af forpligtelsesbevillinger for det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet i områder uden for strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000-2006 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 194 af 27.7.1999].

Denne beslutning indeholder en tabel over den vejledende fordeling på 11 medlemsstater (Grækenland, Irland, Luxembourg og Portugal undtaget) af forpligtelsesbevillingerne til det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet i områder uden for strukturfondsmål nr. 1. Disse bevillinger andrager i alt 1 106 mio. EUR (1999-priser) for perioden 2000-2006. De samlede bevillinger fra FIUF beløber sig for perioden 2000-2006 til 4 119 mio. EUR (2005-priser).

Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 389 af 31.12.1992].

Ved denne forordning indføres en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur. Den skal medvirke til at skabe ligevægt mellem bevarelse og forvaltning af ressourcerne på den ene side og fiskeriindsatsen og stabil udnyttelse af ressourcerne på den anden side.

Seneste ajourføring: 15.10.2005

Top