Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oksekød

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Oksekød

Den fælles markedsordning for oksekød fastsætter regler for ydelse af støtte til kvægproducenterne og for samhandelen med tredjelande.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød [Se ændringsretsakterne]

RESUMÉ

Fra den 1. juli 2008 vil de produkter, der er omfattet af ovennævnte forordning, blive reguleret af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Anvendelsesområde

Forordningen gælder for kvæg, kød, slagteaffald, mel og fedtstoffer.

Det indre marked

Der kan træffes EF-foranstaltninger, der fremmer erhvervs- eller brancheinitiativer med henblik på at forbedre:

  • avlsplanlægningen
  • tilrettelæggelsen af produktion, forarbejdning og afsætning
  • kvaliteten
  • prognoserne
  • registreringen af markedsprisudviklingen.

Reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 medførte, at støtten pr. kreatur blev afkoblet og afløst af en fast indkomststøtte pr. bedrift, der er baseret på historiske rettigheder. I disse nye bestemmelser har forordning (EF) nr. 1782/2003, der fastlægger de fælles regler for de direkte støtteordninger, ophævet de direkte betalinger i foreliggende forordning. Det fastlægges, at de direkte betalinger til landbrugerne i 2000, 2001 og 2002 udgør en af faktorerne for beregning af støtten i den nye ordning. En præmieordning (særlige præmier, sæsonpræmier, ammekopræmier og slagtepræmier) og ekstensiveringsbetalinger anvendes fortsat på visse betingelser i form af supplerende betalinger til landbrugerne.

Siden den 1. juli 2002 ydes der støtte til privat oplagring, hvis gennemsnitsprisen på EF-markedet er på under 103 % af basisprisen, der er fastsat til 2 224 EUR pr. ton for slagtekroppe af hankvæg. Rådet kan ændre denne pris. Fra samme dato gives der adgang til offentlig intervention, hvis den gennemsnitlige markedspris i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat er på under 1 560 EUR pr. ton i to på hinanden følgende uger. I så fald fastlægges opkøbsprisen og de pågældende mængder ved licitation.

Samhandel med tredjelande

Ved import til EU af levende kvæg (undtagen racerent avlskvæg), kød, kødkonserves og ikke-kogte kødtilberedninger skal der udstedes importlicens. Ved eksport er udstedelse af licens ikke obligatorisk. For de øvrige produkter er det ikke nødvendigt at forelægge en eksport- eller importlicens, men der vil kunne fastsættes bestemmelser herom.

Den fælles toldtarifs satser anvendes for produkterne i oksekødsektoren. Ved import af disse produkter kan der under visse omstændigheder opkræves tillægstold, der beskytter EF-markedet. Toldkontingenter, der tildeler en toldsats, forvaltes efter forskellige metoder, der fastlægges i forordningen.

For at gøre det muligt at eksportere produkter fra denne sektor kan der indføres eksportrestitutioner, der svarer til forskellen mellem prisen i EF og priserne på verdensmarkedet. De fastsættes for bestemte perioder eller mængder ved licitation og under hensyn til markedsudviklingen.

Det kan forbydes at gøre brug af ordningen for aktiv og passiv forædling, hvis det er nødvendigt for at sikre, at den fælles markedsordning fungerer korrekt, eller hvis der er risiko for forstyrrelser af markedet i EF.

Afgifter med tilsvarende virkning som told og anvendelse af kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning er normalt forbudt i samhandelen med tredjelande.

Der kan træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis der er fare for, at importen eller eksporten vil forårsage forstyrrelser på markedet.

Andre bestemmelser

Medlemsstaterne fører kontrol med priserne på kvæg og oksekød efter regler, som Kommissionen har fastsat.

Der kan træffes ekstraordinære markedsstøtteforanstaltninger i tilfælde af varige prisstigninger eller prisfald samt dyresygdomme. Støtten ydes på betingelse af, at den pågældende medlemsstat har truffet passende veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler. EF's bidrag til finansieringen af sådanne ekstraordinære foranstaltninger varierer efter, hvilken sygdom der er tale om.

Kommissionen bistås af en komité for oksekød bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne og med et medlem af Kommissionen som formand.

Regioner i den yderste periferi

For regionerne i EU's yderste periferi (Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne) blev der indført særforanstaltninger ved forordning (EF) nr. 1455/2001 med anvendelse af særlige grænser for:

  • det antal dyr, som den særlige præmie kan ydes for
  • bevarelse af besætninger af ammekøer
  • slagtepræmier.

Nye medlemsstater

For flere oplysninger om ændringerne af den fælles markedsordning som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse henvises der til tiltrædelsesakten.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1254/1999

26.6.1999

1.1.2000

EFT L 160 af 26.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1455/2001

24.7.2001

-

EFT L 198 af 21.7.2001

Forordning (EF) nr. 1512/2001

26.7.2001

26.7.2001

EFT L 201 af 26.7.2001

Forordning (EF) nr. 2345/2001

4.12.2001

-

EFT L 315 af 1.12.2001

Akter vedrørende Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af EU

1.5.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003

Forordning (EF) nr. 1782/2003

28.10.2003

Anvendelse fra 2005, bortset fra visse tilfælde af delvis anvendelse i 2003 og 2004

EUT L 270 af 21.10.2003

Forordning (EF) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307 af 25.11.2005

Efterfølgende ændringer og berigtigelser af forordning (EF) nr. 1254/1999 er blevet indsat i grundteksten. Den konsoliderede udgave har kun dokumentarisk værdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Klassificering

Forordning (EF) nr. 1183/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 214 af 4.8.2006].

Forordningen vedrører Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg.

Mærkning

Forordning (EF) nr. 1760/2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 204 af 11.8.2000]. Forordningen fastlægger en ordning for identifikation og registrering af kvæg.

Se den konsoliderede udgave (pdf).

Sundhedsforanstaltninger

Direktiv 64/432/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende 121 af 29.7.1964]. Direktivet vedrører sundhedsproblemer i samhandelen mellem medlemsstaterne med kvæg og svin.

Se den konsoliderede udgave.

Beslutning 80/1025/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 304 af 13.11.1980]. Beslutningen vedrører kontrol på stedet af gennemførelsen af de nationale planer for udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg.

Forordning (EF) nr. 639/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 93 af 10.4.2003]. Forordningen indeholder velfærdsbetingelserne for levende kvæg under transport med henblik på ydelse af eksportrestitutioner.

Se den konsoliderede udgave (pdf).

Støtteforanstaltninger

Forordning (EF) nr. 690/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 95 af 5.4.2001]. Forordningen indeholder særlige støtteforanstaltninger for oksekødsektoren.

Ændret ved:Forordning (EF) nr. 1592/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 210 af 3.8.2001].Forordning (EF) nr. 1648/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 219 af 14.8.2001].Forordning (EF) nr. 2155/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 289 af 6.11.2001].Forordning (EF) nr. 2595/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 345 af 29.12.2001].Forordning (EF) nr. 1757/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 285 af 28.10.2005].

Oplagring

Forordning (EØF) nr. 1805/77 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 198 af 5.8.1977]. Forordningen indeholder bestemmelser om oplagring og flytning af produkter, der er opkøbt af et interventionsorgan.

Intervention

Forordning (EF) nr. 2561/2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 293 af 22.11.2000]. Forordningen indeholder særlige bestemmelser om støtte til privat oplagring af kokød.

Forordning (EF) nr. 907/2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 105 af 3.5.2000]. Forordningen indeholder bestemmelser om støtte til privat oplagring af oksekød.

Se den konsoliderede udgave (pdf).

Forordning (EF) nr. 1669/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 312 af 11.11.2006]. Forordningen indeholder bestemmelser om offentligt interventionsopkøb af oksekød.

Se den konsoliderede udgave

Eksport

Forordning (EF) nr. 800/1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 102 af 17.4.1999]. Forordningen indeholder bestemmelser om eksportrestitutioner for landbrugsprodukter.

Se den konsoliderede udgave.

Forordning (EF) nr. 433/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 104 af 21.4.2007]. Forordningen fastlægger betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød.

Forordning (EF) nr. 1359/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 304 af 22.11.2007]. Forordningen fastlægger betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød.

Forordning (EF) nr. 376/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 114 af 26.4.2008] Forordningen indeholder de fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter.

Import

Forordning (EF) nr. 2249/1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 275 af 26.10.1999]. Forordningen indeholder bestemmelser om åbning af et toldkontingent for import af oksekød, udbenet og tørret.

Forordning (EF) nr. 659/2007 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 155 af 15.6.2007]. Forordningen indeholder bestemmelser om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier, bortset fra dyr til slagtning, af visse alpine og bjergracer.

Forordning (EF) nr. 1528/2007 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 348 af 31.12.2007].

Gennemførelsesbestemmelser for varer med oprindelse i visse stater, der tilhører gruppen af stater fra Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) bestemmelserne, der er forudset i aftalerne, der etablerer eller fører til etablering af aftaler for økonomisk partnerskab.

Forordning (EF) nr. 382/2008 [De Europæiske Fællesskabers Tidende af 29.4.2008].

Forordningen indeholder gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød.

Beslutning 2008/155/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende af 23.2.2008].

Beslutningen opstiller listen over produktion af embryoner og de godkendte hold, der i tredjelande kan indsamle embryoner med henblik på import i EF af kvægembryoner.

See also

Yderligere oplysninger om den fælles markedsordning for oksekød kan findes på netstedet for Generaldirektoratet for landbrug og udvikling af landdistrikterne og fortegnelsen over retsakter.

Seneste ajourføring: 20.08.2008

Top