Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hvidbog om idræt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hvidbog om idræt

 

RESUMÉ AF:

Hvidbog om idræt (KOM(2007) 391 endelig udg.)

HVAD ER FORMÅLET MED HVIDBOGEN?

 • Denne hvidbog var en af Europa-Kommissionens vigtigste bidrag til idrætstemaet og idrættens betydning for borgerne i Den Europæiske Unions (EU) dagligdag.
 • Den anerkendte den påvirkning, som idræt kan have på andre EU-politikker.
 • Den kortlagde også behovene i og de særlige kendetegn ved idrætsverdenen.
 • Den banede vejen for nye tendenser på EU-plan, samtidig med at den respekterede EU-retten, nærhedsprincippet og sportsorganisationernes uafhængighed.

HOVEDPUNKTER

Formål

 • Hvidbogens hovedformål var at:

  • fastsætte strategiske retningslinjer
  • tilskynde til en debat om specifikke problemer
  • gøre idrætten mere synlig i EU's beslutningstagning
  • fremhæve sektorens behov og særlige kendetegn
  • fastlægge det passende forvaltningsniveau for fremtidige handlinger.
 • Mere specifikt forsøgte Kommissionen at bruge hvidbogen til at:

  • sikre, at idrætsaspektet fuldt ud afspejles i alle områder af EU-politikken
  • styrke den juridiske klarhed for så vidt angår anvendelsen af EU-retten på sport og derved forbedre styreformer inden for sport i EU.

Struktur

Hvidbogen omhandlede tre temaer:

Handlingsplan

 • Sammen med hvidbogen vedtog Rådet en arbejdsplan for 2014-2017. En ny arbejdsplan for idræt fra juli 2017 til december 2020 er under udarbejdelse.
 • Arbejdsplanen for 2014-2017 omfatter en række specifikke foranstaltninger vedrørende de sociale og økonomiske aspekter af idræt, såsom sundhed, social integration, frivilligt arbejde, uddannelse eller forbindelser udadtil. Foranstaltningerne omfatter:

  • udarbejdelse af retningslinjer for fysisk aktivitet og etablering af et europæisk netværk til fremme af idræt som en sundhedsfremmende aktivitet
  • mere effektiv bekæmpelse af doping i idræt på europæisk plan
  • tildeling af et EU-mærke til skoler, der tilskynder til deltagelse i fysiske aktiviteter
  • iværksættelse af en undersøgelse om frivilligt arbejde inden for idræt
  • forbedring af social integration gennem sport ved hjælp af EU-programmer og -ressourcer
  • fremme af udveksling af information og bedste praksis mellem retshåndhævelsestjenester og sportsorganisationer for at forebygge racisme og vold
  • indsamling af statistikker, der måler idrættens økonomiske virkninger, og som kan danne grundlaget for politikker
  • gennemgang af offentlig og privat finansiering af idræt
  • fortsættelse af arbejdet om spilleragenters aktiviteter og merværdien af en eventuel EU-indsats på dette område (omhandlet i en meddelelse fra Kommissionen i 2011)
  • bedre strukturering af en dialog om idræt på EU-plan, navnlig gennem et årligt forum om idræt
  • øget mellemstatsligt EU-samarbejde om forhold vedrørende idræt
  • fremme af nedsættelsen af udvalg om europæisk social dialog inden for idræt og støtte til arbejdsgivere og medarbejdere.

Overvågning

Kommissionen overvåger fremskridtene inden for initiativerne gennem en struktureret dialog med alle idrætsorganisationer:

Fremme af partnerskaber og begivenheder

Erasmus+-programmet åbner muligheder for idrætsorganisationer, offentlige myndigheder og andre organisationer, der bidrager til EU's prioriteter inden for idræt. Det støtter projekter, der er udformet til at fremme samarbejdende partnerskaber, begivenheder, evidensbaseret politikudformning og dialog med idrætsorganisationer. Erasmus+-programmet lægger vægt på idræt på breddeplan og forfølger følgende specifikke mål:

 • håndtering af trusler mod idrættens integritet, der berører mere end ét land, såsom doping, matchfixing og vold samt enhver form for intolerance og diskrimination
 • fremme af og støtte til gode styreformer inden for idrætten og atleters sideløbende karrierer
 • fremme af frivillige aktiviteter inden for idræt, samt social integration, lige muligheder og opmærksomhed på vigtigheden af sundhedsfremmende fysisk aktivitet gennem øget deltagelse i og lige adgang til idræt for alle.

BAGGRUND

 • Idræt som et socialt og økonomisk fænomen bidrager til at nå EU's strategiske mål om solidaritet og velstand. Den formidler fred, tolerance, gensidig forståelse og uddannelse i overensstemmelse med det europæiske ideal.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Hvidbog — Hvidbog om idræt (KOM(2007) 391 endelig udg. af 11.7.2007)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens arbejdsdokument — EU og idræt: Baggrund og kontekst — ledsagende dokument til hvidbog om idræt (SEC(2007) 935 final af 11.7.2007)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udvikling af sportens europæiske dimension (KOM (2011) 12 endelig af 18.1.2011)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. maj 2014, om EU-arbejdsplanen for sport (2014-2017) (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 12-17)

seneste ajourføring 10.07.2017

Top