Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europæiske år for uddannelse gennem idræt 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det europæiske år for uddannelse gennem idræt 2004

Formålet med det europæiske år for uddannelse gennem idræt 2004 var at tilskynde til partnerskaber mellem undervisningssektoren og idrætsverdenen med henblik på at fremme idrættens pædagogiske og samfundsmæssige værdier.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 291/2003/EF af 6. februar 2003 om det europæiske år for uddannelse gennem idræt 2004 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Idrætten er blevet et af de vigtigste økonomiske og samfundsmæssige fænomener i Den Europæiske Union. Det Europæiske Fællesskab har adskillige gange anerkendt idrættens store samfundsmæssige og pædagogiske rolle. I en erklæring, der er knyttet som bilag til Amsterdam-traktaten, understreges således sportens identitetsskabende rolle. På Det Europæiske Råds møde i Nice i december 2000 fremhævedes idrættens "sociale funktioner i Europa, som der skal tages hensyn til ved gennemførelsen af de fælles politikker". Det europæiske år for uddannelse gennem idræt blev tilrettelagt på baggrund af idrættens pædagogiske og samfundsmæssige funktioner.

I forbindelse med De Olympiske og Paralympiske Lege i Athen i 2004 og EM-fodbold i Portugal øgedes mediedækningen af og offentlighedens opmærksomhed på idrætten, hvor der således var lejlighed til at fremhæve idrættens værdier.

Mål

Målene for det europæiske år for uddannelse gennem idræt 2004 var:

 • at motivere idrætsinstitutioner og -organisationer til at arbejde sammen med det formål at udvikle idrættens pædagogiske og europæiske dimension
 • at udnytte de værdier, som idrætten repræsenterer, til udvikling af grundlæggende viden og færdigheder, der sætter unge i stand til at udvikle sig fysisk og tilegne sig sociale færdigheder, navnlig i skoleforløbet (teamwork, solidaritet og fairplay i en multikulturel sammenhæng)
 • at fremme forståelsen for det positive bidrag, som det frivillige arbejde yder til den uformelle undervisning af unge
 • at tilskynde til udveksling af god praksis vedrørende den rolle, idrætten kan spille i uddannelsessystemerne til fremme af social inddragelse af ugunstigt stillede grupper
 • at overveje de problemer, der er knyttet til uddannelsen af unge idrætsudøvere og unge idrætsudøvere, der deltager i konkurrencesport.

Aktioner

Der blev i forbindelse med det europæiske år for uddannelse gennem idræt gennemført en række aktiviteter og initiativer på EU-niveau og på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan, der blev samfinansieret af EU. De aktiviteter, der blev ydet tilskud til i løbet af det europæiske år for uddannelse gennem idræt, var følgende:

 • tilrettelæggelse af møder, afholdelse af konkurrencer samt arrangementer på europæisk plan med et uddannelsesmæssigt sigte med fokus på resultater og erfaringer i forbindelse med idrætsrelaterede temaer
 • tilrettelæggelse af frivillige aktioner på europæisk plan i forbindelse med De Olympiske Lege og andre sportsbegivenheder i 2004
 • informations- og pr-kampagner, herunder samarbejde med medierne med henblik på at formidle idrættens pædagogiske værdier
 • tiltag med det sigte at øge idrættens pædagogiske værdi og give eksempler på god praksis
 • finansiel støtte til initiativer på tværnationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan med det formål at realisere målene for det europæiske år.

Fællesskabet ydede et bidrag i henhold til foranstaltningernes type:

 • foranstaltninger på fællesskabsplan blev støttet over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 80% af de samlede omkostninger
 • foranstaltninger af fællesskabsinteresse på lokalt, regionalt, nationalt eller tværnationalt plan blev samfinansieret over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50% af de samlede omkostninger.

Der blev ydet moralsk støtte til andre foranstaltninger (tilladelse til at anvende logoet og andet materiale i forbindelse med initiativer iværksat i det europæiske år).

Gennemførelse

Medlemsstaterne udpegede organer, der skulle stå for den lokale koordinering og gennemførelse af foranstaltningerne på et hensigtsmæssigt niveau.

Kommissionen sikrede, under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet, den overordnede gennemførelse og koordinering af aktiviteterne i det europæiske år, herunder udvælgelse af aktioner, der blev finansieret over EU's budget. Kommissionen blev i sit arbejde bistået af et udvalg. Ved udvælgelsen af projekter tog Kommissionen behørigt hensyn til udtalelser fra de organer, der var udpeget af medlemsstaterne til at gennemføre projekterne, og Kommissionen sørgede for en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne.

Kommissionen sørgede ligeledes for, at foranstaltningerne blev udført i sammenhæng med og som supplement til såvel andre relevante fællesskabsinitiativer som eksisterende regionale og nationale initiativer, når disse kunne bidrage til realiseringen af det europæiske år.

Finansielle ordninger

EU afsatte et budget på 12,1 mio. EUR til den forberedende fase (år 2003) og til selve det europæiske år. Budgettet blev suppleret med andre initiativer fra Kommissionens og medlemsstaternes side og med en række aktioner finansieret af andre aktører.

Visse tredjelandes deltagelse

Det europæiske år var åbent for deltagelse for de 25 medlemsstater, landene i EFTA (Den Europæiske Frihandelssammenslutning) og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen. Bulgarien og Rumænien kunne ligeledes deltage i overensstemmelse med betingelserne i de respektive Europaaftaler, og Tyrkiet kunne deltage gennem finansiering med tillægsbevillinger.

Evaluering

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2005 en rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af det europæiske år.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 291/2003/EF [vedtagelse: fælles beslutningsprocedure COD/2001/0244]

19.2.2003

-

EUT L 43 af 18.2.2003

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 786/2004/EF

30.4.2004

-

EUT L 138 af 30.4.2004

Forordning (EF) nr. 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168 af 1.5.2004

See also

Yderligere oplysninger findes på den netsted, som omhandler det europæiske år for uddannelse gennem idræt, og på Kommissionens netsted, der omhandler idræt [EN]

Seneste ajourføring: 12.09.2005

Top