Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-foranstaltninger til bekæmpelse af doping inden for sporten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-foranstaltninger til bekæmpelse af doping inden for sporten

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(99) 643 endelig udg. — plan til bekæmpelse af doping inden for sporten

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den beskriver de planlagte og indførte foranstaltninger for at løse dopingproblemet inden for sporten, bl.a. anvendelse af Den Europæiske Unions (EU) instrumenter (forskning, uddannelse, ungdomsprogrammer, politisamarbejde og retligt samarbejde, den offentlige sundhed) og samordning af eksisterende lovgivningsmæssige foranstaltninger.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen fastlægger tre initiativer til at tackle dopingproblemet inden for sporten:

 • indhente eksperters holdninger til den etiske, juridiske og videnskabelige dimension af dopingfænomenet
 • bidrage til forberedelsen af verdenskonferencen 1999 om doping og oprettelsen af Det Internationale Antidopingagentur (WADA)
 • mobilisere EU-instrumenter med henblik på at supplere de aktioner, der allerede er iværksat i EU-landene, og give dem en EU-dimension under hensyn til blandt andet den øgede mobilitet, der gør sig gældende inden for den europæiske sportsverden, og EU’s beføjelser på dopingområdet.

Den Europæiske Gruppe for Etik

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til i sine fremtidige overvejelser at tage hensyn til elementer i udtalelsen fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi. Denne gruppe har udarbejdet de etiske principper, som EU-foranstaltninger skal baseres på:

 • alles, både sportsudøvere og andre, ret til sundhed og sikkerhed
 • princippet om integritet og gennemsigtighed, som kræver, at sportskonkurrencer overholder spillets regler, og at sportens gode image generelt bevares
 • den særlige opmærksomhed, der skal rettes mod de mest udsatte personer, og især børn, der kan være dybt engageret i sport på højt niveau.

På baggrund af disse principper foreslog Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi en række foranstaltninger, der omfatter:

 • etableringen af et effektivt system til kontrol af sportsudøveres sundhed, navnlig gennem en specialiseret lægelig og psykologisk informationstjeneste
 • vedtagelsen af et direktiv om beskyttelse af unge sportsudøvere og især de, der håber at gøre professionel karriere
 • tilskyndelse til forskning om sportsudøveres sundhed
 • en udvidelse af politisamarbejdet og det retlige samarbejde
 • indsættelse af bestemmelser om doping og om forbud mod doping i sportskontrakter.

Antidopingagenturer

 • Sportsorganisationer og EU-landene har ansvaret for forebyggelse af doping og sanktioner mod doping.
 • Kommissionen støtter kampen mod doping og den rolle, som WADA, nationale antidopingorganisationer, godkendte laboratorier, Europarådet og UNESCO spiller.
 • EU’s ekspertgrupper om antidoping indsendte EU’s første gennemgang af WADA’s internationale antidopingkodeks i 2012.
 • Kommissionen har arbejdet sammen med EU-landene om at sikre, at alle regler og procedurer under den nye internationale antidopingkodeks 2015 overholder EU-retten og EU’s vision om et antidopingsystem, der tilgodeser sportsudøverne.

EU-instrumenter

De foranstaltninger, der benytter EU-instrumenterne, antager to former:

 • bedre samordning af foranstaltninger af retlig karakter
 • mobilisering af EU-programmer, der kan støtte positive antidopingforanstaltninger på europæisk plan.

Disse foranstaltninger har fokus på følgende:

 • Styrkelse af bestræbelserne på at udpege dopingstoffer, metoder til afsløring af sådanne stoffer og de helbredsmæssige konsekvenser af doping som et socioøkonomisk fænomen.
 • Mobilisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsprogrammerne til fordel for oplysning og uddannelse om doping og til forebyggelse af doping.
 • Fuldstændig udnyttelse af de muligheder, som programmerne om politisamarbejdet og det retlige samarbejde giver.
 • Styrkelse af informationen om dopingstofferne.
 • Udvikling af foranstaltninger inden for den offentlige sundhedspolitik.
 • En meddelelse fra Kommissionen fra 2011 tilskyndede EU-landene til at:
  • vedtage og dele nationale antidopinghandlingsplaner, der tilstræber at sikre koordineringen blandt alle de relevante aktører
  • fastholde den nuværende tendens i alle EU-landene til at indføre strafferetlige bestemmelser over for organiserede netværks handel med dopingstoffer eller til at styrke eksisterende bestemmelser.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden for sporten (KOM(99) 643 endelig udg. af 1.12.1999)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udvikling af sportens europæiske dimension (KOM(2011) 12 endelig af 18.1.2011)

Rådets afgørelse 2013/304/EU af 10. juni 2013 om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at deltage på EU’s vegne i forhandlingerne om en international konvention fra Europarådet om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater bortset fra spørgsmål vedrørende samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 170 af 22.6.2013, s. 62-65)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. maj 2014, om EU-arbejdsplanen for sport (2014-2017) (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 12-17)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om EU-medlemsstaternes repræsentation i WADA’s bestyrelse og koordinationen af EU’s og dets medlemsstaters holdninger forud for møderne i WADA (EUT C 372 af 20.12.2011, s. 7-9)

seneste ajourføring 09.01.2017

Top