Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den nye finansordning: lettere adgang til EU-finansiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Den nye finansordning: lettere adgang til EU-finansiering

Finansordningen er hoveddokumentet med EU's finansielle bestemmelser. Det indeholder principperne for EU's budget og regulerer den måde, hvorpå EU-budgettet bruges.

Den nyligt vedtagne forordning, som trådte i kraft den 1. januar 2013 gør det muligt for modtagere af EU-finansiering - virksomheder, NGO'er, forskere, studerende, kommuner og andre - at følge nemmere, klarere regler og enkle procedurer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om finansieringsregler vedrørende Unionens generelle budget og ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 [EUT L 298 af 26.10.2012]

RESUMÉ

HVAD VAR FORMÅLET MED ÆNDRINGEN AF FINANSORDNINGEN?

EU moderniserer sine finansielle procedurer for bedre at kunne gennemføre Europa 2020. Overordnet set fokuserer ændringerne på tre områder

 • forenkling: afbureaukratisering, fremskynde procedurer og flytte fokus fra papirarbejde til at skabe resultater
 • ansvarlighed: sikre øget forsvarlig økonomisk forvaltning og beskyttelse af EU's økonomiske interesser
 • innovation: indførelse af økonomiske mekanismer, som vil muliggøre anvendelsen af tredjeparts finansiering som gearing af EU-fonde.

HVAD ER DET NYE?

Særlige forbedringer til at fokusere mere på resultater

 • ingen forpligtelse til at åbne separate bankkonti
 • hurtigere betaling til støttemodtagere (30, 60 eller 90 dage afhængigt af kompleksiteten af projektleverancerne)
 • lettere procedurer (brug af engangsydelser og faste satser) for mindre beløb
 • mindre papirarbejde.

Øget ansvarlighed

 • De nye regler vil øge medlemsstaternes ansvarlighed, særligt i den regionale politik.
 • Nationale myndigheder skal underskrive og indsende årlige erklæringer, som attesterer, at EU-støtte er blevet brugt til rette formål.

Styrkelse af kontrol

 • Når der opstår uregelmæssigheder vil der blive udløst mekanismer for finansielle korrektioner, og Kommissionen vil offentliggøre beslutninger om pålagte sanktioner for misbrug af EU-støtte.

Fleksibilitet

 • Forskellige finansielle instrumenter - lån, egenkapital og garantier - vil blive brugt til at forøge EU-finansieringens økonomiske effekt.
 • Der vil blive oprettet nye muligheder for offentlig-private partnerskaber (PPP'er).

Samling af ressourcer

 • EU vil kunne oprette EU-trustfonde, som sammenlægger dens egne ressourcer med medlemsstaternes og andre donorer for dermed bedre at kunne koordinere og levere ekstern hjælp samt øge synligheden.

Mere information: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato iI medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

27.10.2012

-

EUT L 298 af 26.10.2012

TILHØRENDE DOKUMENT

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr 1268/2012 af 29. oktober 2012 om regler for brug af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 fra Europa-Parlamentet og Rådet om finansielle bestemmelser vedrørende Unionens generelle budget (EUT L 362 af 31.12.2012).

Seneste ajourføring: 24.01.2014

Top