Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ordningen for egne indtægter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ordningen for egne indtægter

Afgørelsen om egne indtægter fastlægger de grundlæggende bestemmelser for, hvordan Den Europæiske Unions (EU) budget skal finansieres.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

RESUMÉ

Driften af Den Europæiske Union (EU) afhænger af et balanceret budget, der udelukkende finansieres af egne indtægter. Loftet for egne indtægter fastholdes på 1,23 % af alle medlemsstaternes bruttonationalindkomst (BNI).

De egne indtægter opdeles i tre kategorier: traditionelle egne indtægter er de egne indtægter, der er baseret på moms, og de egne indtægter er baseret på bruttonationalindkomsten (BNI). Andre indtægter omfatter skat fra funktionærer, bøder, som Unionen har pålagt virksomheder, samt renter for forsinkede betalinger.

Traditionelle egne indtægter

Traditionelle egne indtægter består af told samt afgifter på sukkerproduktion inden for Unionen. Medlemsstaterne kan ved indbetaling tilbageholde 25 % af de pågældende beløb.

Momsindtægter

Der opkræves en ensartet sats på 0,30 % af det harmoniserede momsberegningsgrundlag i hver medlemsstat. Momsgrundlaget er begrænset til 50 % af hvert lands bruttonationalindkomst (BNI). Formålet med reglen er at undgå, at fattigere medlemsstater betaler et uforholdsmæssigt stort beløb.

Indtægter baseret på BNI

Der trækkes en ensartet procentdel af bruttonationalindkomsten (BNI) fra hver medlemsstat. Indtægterne herfra anvendes til at finansiere den del af EU's budget, der ikke dækkes af egne indtægter og andre indtægter. Formålet er at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Korrektion til fordel for medlemsstaterne

Korrektioner er baseret på princippet om, at enhver medlemsstat, der bærer en for stor budgetbyrde i forhold til sin relative velstand, sandsynligvis vil få gavn af en korrektion til den tid.

De lande, der i øjeblikket har gavn af denne foranstaltning, er Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig.

Opkrævning af egne indtægter

Metoden til opkrævning af egne indtægter afgøres af nationale bestemmelser, der med regelmæssige mellemrum gennemgås af Kommissionen. Medlemsstaten underretter Kommissionen om enhver uregelmæssighed, der har en økonomisk indvirkning på opkrævningen.

Ændring af EU-ordningen om egne indtægter

I juni 2011 forelagde Kommissionen Rådet et udkast til en afgørelse om Den Europæiske Unions indtægtsordning for 2014-2020. Afgørelsen, der blev godkendt af Rådet i maj 2014, træder kun i kraft, når den er ratificeret af alle medlemsstaterne. Når den træder i kraft, er det dog med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato-udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2007/436/EF, Euratom

1.1.2007

-

EUT L 163 af 23.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF, Euratom) nr.1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) [Den Europæiske Unions Tidende L 181 af 19.7.2003]

Kommissionens Beslutning 97/245/EF, Euratom af 20. marts 1997 om de nærmere retningslinjer for medlemsstaternes meddelelse af visse oplysninger til Kommissionen inden for rammerne af ordningen for Fællesskabernes egne indtægter [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 97 af 12.4.1997]

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 155 af 7.6.1989]

Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af egne indtægt fra moms [KOM(2011) 737 endelig udg.- ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

Dette forslag, der vil ophæve og erstatte forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, fastlægger den metode, som medlemsstaterne skal benytte til beregning af den nye momsindtægt samt procedurerne for dens overdragelse til EU's budget.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Syvende rapport i henhold til artikel 12 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om momsopkrævning og kontrolproducerer [COM(2014) 69 final-ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [Den Europæiske Unions Tidende L 168 af 7.6.2014].

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [Den Europæiske Unions Tidende L 168 af 7.6.2014].

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) [Den Europæiske Unions Tidende L 168 af 7.6.2014].

Seneste ajourføring: 11.06.2014

Top