Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

Denne forordning fastlægger reglerne for garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland. Denne fond beskytter EU's budget mod budgetrisici i forhold til lån og lånegarantier til tredjelande eller projekter i tredjelande. Formålet er at beskytte europæiske budgetbevillinger og bidrage til overholdelse af budgetdisciplinen.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave).

RESUMÉ

Som følge af lån ydet til tredjelande og lånegarantier til finansiering af operationer i disse lande, er Den Europæiske Union (EU) udsat for betydelige økonomiske risici. Med henblik på at beskytte sig mod sådanne risici, har EU vedtaget denne forordning om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland.

Denne forordning beskriver, hvordan fonden fungerer og fastsætter proceduren for at tilføre fonden midler og forskrifterne for forvaltning af fonden. Det overordnede formål med fonden er at beskytte europæiske budgetbevillinger og bidrage til overholdelse af budgetdisciplinen.

Mission

Garantifondens mission for aktioner i forhold til tredjeland er at betale EU's kreditorer i tilfælde af låntagers misligholdelse, for så vidt angår:

  • et lån, der er ydet eller garanteret af EU
  • en lånegaranti, der er ydet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og som EU garanterer for.

Derudover kan garantifonden kun dække lån og garantier, som gennemføres til fordel for et tredjeland eller er bestemt til finansiering af projekter i et tredjeland.

Forvaltning og tilførsel af midler

Kommissionen overlader den finansielle forvaltning af fonden til EIB i henhold til et mandat fra EU. Garantifonden tilføres midler:

  • ved en årlig betaling fra EU's budget (om nødvendigt)
  • ved renteafkast fra anbringelsen af fondens midler
  • ved inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer.

Målbeløb og årlig rate

Målbeløbet udgør det beløb, som fonden har brug for til at fuldføre sin mission. Fondens målbeløb fastsættes til 9 % af EU's samlede forpligtelser i forbindelse med hvert enkelt lån eller driftsgaranti, plus skyldige, ikke-betalte renter. Den årlige overførsel fra EU's budget til fonden beregnes ved at sammenholde målbeløbet med det udestående beløb for ydede og garanterede lån. Forskellen mellem målbeløbet og den reelle værdi af fondens aktiver overføres fra EU's almindelige budget til fonden eller tilbageføres til budgettet i tilfælde af et overskud i fonden.

Tilførselsbeløbet beregnes ved begyndelsen af regnskabsår »n« med udgangspunkt i ydede og garanterede lån i det forudgående regnskabsår (»n-1«). Det beregnede beløb anvendes i budgettet for år n +1. Der er derfor en forsinkelse på omkring to år mellem det tidspunkt, hvor beløbet forfalder, og den faktiske tilførsel til fonden.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009

30.6.2009

-

EUT L 145 af 10.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:Samlet rapport om Garantifondensfunktionsmåde [ COM(2014) 214 final af 8.4.2014- ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Denne rapport konkluderer, at den aktuelle tilførselsmekanisme til fortsat leverer det, den blev oprettet til. Oftest bliver fonden alene anmodet om at godtgøre en misligholdt betaling (renter og/eller kapital) på en given forfaldsdato, hvilket betyder, at det samlede beløb for alle fremtidige forfaldne betalinger kun påvirker fonden tidsmæssigt, efterhånden som disse betalinger forfalder.

Fordi kreditoren teoretisk set efter en misligholdt betaling af lån kunne kræve alle fremtidige betalinger, har man, for at simulere en maksimal belastning af fonden, i forbindelse med den kvantitative analyse også simuleret et scenarie, hvor misligholdte betalinger udløser en fremskyndelse af alle fremtidige forfaldne betalinger.

En kvantitativ analyse af den risiko, der er dækket af fonden, og fondens målsats på 9 % har vist, at denne målsats og fondens øvrige hovedparametre er passende. Kommissionen mener derfor ikke, at der er behov for at ændre målsatsen eller andre af fondens parametre, selvom målsatsen dog bør revideres fra tid til anden for at sikre, at den fortsat tager tilstrækkelig højde for den risikoprofil, der bæres af fonden. En sådan revision bliver præsenteret i forbindelse med midtvejsrevisionen af EIB's såkaldte eksterne mandat, dvs. den 31. december 2016.

seneste ajourføring 30.06.2014

Top