Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Årsberetning om menneskerettighederne 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Årsberetning om menneskerettighederne 2007

EU's niende årsberetning om menneskerettighederne dækker perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007. I beretningen redegøres der for EU's virksomhed i tredjelande på menneskerettighedsområdet.

DOKUMENT

Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettighederne – 2007. Rådet for Den Europæiske Union, 18. oktober 2007 [Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Aktiviteter inden for rammerne af de eksterne forbindelser

Ved planlægningen af operationerne og deres forløb inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) er man begyndt systematisk at tage hensyn til spørgsmål vedrørende menneskerettighederne. Et væsentligt element i de strategiske mål for ESFP's missioner er navnlig fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd.

Blandt de civile og militære missioner, som EU har skabt som led i krisestyring, kan nævnes overvågningsmissionen i Aceh (MSA), de fortsatte missioner EUJUST LEX i Irak og EUPOL COPPS i Palæstina, og EU har desuden fornyet sin støtte til Den Afrikanske Unions missioner i Darfur-regionen i Sudan (AMIS) og Somalia (AMISOM).

Inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik (ENP) indgår der i det politiske kapitel i ENP-handlingsplanerne med hver af de berørte lande forpligtelser vedrørende menneskerettighederne, god forvaltningspraksis og demokratisering. For visse partnerlandes vedkommende (som f.eks. Jordan, Marokko og Libanon) er der i forbindelse med handlingsplanerne nedsat underudvalg til specielt at beskæftige sig med menneskerettighedsspørgsmål.

EU har fortsat sin dialog om menneskerettighederne med Kina, Iran, Usbekistan og Rusland. Det har desuden afholdt konsultationer om menneskerettighedsspørgsmål med USA, Canada, Japan, New Zealand og kandidatlandene.

Europa-Parlamentet vedtog med berøring til klausulerne vedrørende menneskerettighederne i samarbejdsaftalerne med tredjelande i april 2007 en beslutning, hvori det insisterer på, at der skal etableres en ordning for kontrol med anvendelsen af de relevante klausuler og foretages en reform af dem.

Man er gået i gang med en analyse af alle projekter, der er igangsat siden 2000 inden for rammerne af det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR). EIDHR blev i øvrigt den 1. januar 2007 afløst af et nyt uafhængigt finansieringsinstrument.

I rapporteringsperioden arbejdede EU aktivt med flere tematiske spørgsmål, som f.eks.:

 • modvirkning af dødsstraf, bl.a. med en erklæring på De Forenede Nationers generalforsamling den 19. december 2006 mod dødsstraf;
 • modvirkning af tortur og mishandling, navnlig på basis af EU's globale handlingsplan og forordningen om forbud mod fremstilling af og handel med udstyr og anordninger, der kan anvendes til tortur;
 • forsvar af børns rettigheder, navnlig med en langsigtet strategi;
 • beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, navnlig med en afpudsning af EU's retningslinjer på området;
 • fremme af kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder, navnlig på basis af en meddelelse om ligestilling mellem mænd og kvinder i udviklingssamarbejdet;
 • bekæmpelse af menneskehandel ;
 • valgovervågning og -assistance;
 • asyl, migration, flygtninge og tvangsfordrevne personer;
 • bekæmpelse af racisme, fremmedhad og diskrimination;
 • religions- og trosfrihed;
 • mindretals og oprindelige folks rettigheder.

EU har i internationale fora bidraget aktivt til arbejdet i FN's nye menneskerettighedsråd, som afløste menneskerettighedskommissionen i juni 2006.

I beretningen redegøres der desuden for EU's forhold til visse tredjelande. EU har f.eks. fortsat fulgt udviklingen med hensyn til menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i kandidatlandene og de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik. I Afrika har fremme af menneskerettighederne efter vedtagelsen af den nye strategi i december 2005 stået i centrum for den politiske dialog med hvert af de afrikanske lande. EU har givet udtryk for sine betænkeligheder over, at der ikke konstateres nogen bedring af menneskerettighedssituationen i Mellemamerika, og har fulgt udviklingen i Latinamerika, navnlig Colombia, Cuba, Guatemala, Mexico, Peru og Venezuela. I Asien koncentrerede EU sig navnlig om situationen i Burma, Cambodja, Kina, Pakistan og Afghanistan.

Udviklingen i situationen i EU

EU's agentur for grundlæggende rettigheder , der blev oprettet den 15. februar 2007, trådte i funktion den 1. marts 2007. Det skal beskæftige sig med spørgsmål vedrørende de grundlæggende rettigheder i EU og i medlemsstaterne set i lyset af den måde, hvorpå EU-retten anvendes.

I Rådet findes der en gruppe, som beskæftiger sig med menneskerettighedsspørgsmål, og denne er blevet udvidet på foranledning af generalsekretærens personlige repræsentant for menneskerettighederne inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Europa-Parlamentets underudvalg om menneskerettighederne under udvalget om udenrigsanliggender har bestilt flere undersøgelser om respekten for menneskerettighederne i bestemte lande og om anvendelsen af EU-retningslinjerne på området.

Seneste ajourføring: 09.05.2008

Top