Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Menneskerettighedsforkæmpere — EU-støtte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Menneskerettighedsforkæmpere — EU-støtte

 

RESUMÉ AF:

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union

EU-retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 2 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG RETNINGSLINJERNE VEDRØRENDE MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPERE?

 • Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union fastlægger, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne.
 • Retningslinjerne fastlægger EU's tilgang til at støtte og beskytte menneskerettighedsforkæmpere* i ikke-EU-lande med henblik på, at de frit kan udøve deres virksomhed.
 • Operativt set gælder disse retningslinjer inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP).

HOVEDPUNKTER

Disse aspekter af retningslinjerne er de vigtigste:

 • Diplomater på EU-missioner* mødes regelmæssigt med menneskerettighedsforkæmpere, besøger tilbageholdte aktivister, overvåger deres retssager og argumenterer for deres beskyttelse.
 • Rådets Menneskerettighedsgruppe (COHOM) kortlægger de situationer, hvor EU opfordres til at gribe ind på baggrund af rapporter fra EU's missionschefer, FN, Europarådet og ikke-statslige organisationer.
 • Højtstående EU-embedsmænd (f.eks. den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) vil deltage i møder med menneskerettighedsforkæmpere i forbindelse med besøg til ikke-EU-lande.
 • Politisk dialog med ikke-EU-lande og regionale organisationer omfatter menneskerettighedsforkæmpernes situation.
 • Missionscheferne minder myndighederne i ikke-EU-lande om deres ansvar for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare.
 • EU vil arbejde tæt sammen med ikke-EU-lande, der også har politikker om at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, og vil arbejde sammen med menneskerettighedsinstanser i andre regionale organisationer, såsom Den Afrikanske Union, Organisationen af Amerikanske Stater og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.
 • EU fremmer og styrker eksisterende og oprettelse af nye regionale instanser til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere.
 • EU's forpligtelse til at støtte menneskerettighedsforkæmpere suppleres af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR), der yder økonomisk bistand til organisationer, som støtter menneskerettighedsaktivister.

BAGGRUND

Menneskerettighedsforkæmpere spiller en vigtig rolle med hensyn til at:

 • dokumentere krænkelser
 • yde ofre for krænkelser af menneskerettigheder retshjælp, psykologhjælp, lægehjælp eller anden form for støtte
 • bekæmpe straffrihed for de, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne
 • øge opmærksomheden på menneskerettigheder og forkæmperne for dem på nationalt, regionalt og internationalt plan.

Menneskerettighedsforkæmpere er imidlertid ofte mål for angreb og trusler, og derfor er det vigtigt at garantere deres sikkerhed og beskyttelse.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Menneskerettighedsforkæmpere: enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der på en fredelig måde fremmer og beskytter alment anerkendte menneskerettigheder, nemlig borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder medlemmer af oprindelige befolkningers rettigheder.
EU-missioner: EU-landes ambassader og konsulater samt EU-delegationer.

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Afsnit I — Fælles bestemmelser — Artikel 2 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 17)

At sikre beskyttelse — Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, EU-Rådet (Udenrigsrådet), 2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 235/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 85-94)

seneste ajourføring 07.08.2017

Top