Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme og beskyttelse af EU’s værdier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fremme og beskyttelse af EU’s værdier

EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder mindretallets rettigheder (artikel 2 i TEU, traktaten om Den Europæiske Union).

DOKUMENT

Artikel 2 i TEU

Artikel 7 i TEU

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union: Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på (KOM(2003) 606 endelig udg. af 15. oktober 2003).

RESUMÉ

EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder mindretallets rettigheder (artikel 2 i TEU, traktaten om Den Europæiske Union).

Kun europæiske stater, som respekterer de værdier, der er omtalt i artikel 2, og som har forpligtet sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af EU (artikel 49 i TEU).

Sikring af overholdelsen af de grundlæggende værdier i EU

Inden for EU er retsstatsprincippet af særlig betydning. Respekten for retsstatsprincippet er en forudsætning for at kunne beskytte alle de grundlæggende værdier, der er angivet i artikel 2 i TEU. Det er også en forudsætning for at kunne opretholde alle rettigheder og pligter, som følger af traktaterne og folkeretten.

RAMMER FOR RETSSTATSPRINCIPPET I EU

I marts 2014 vedtog Europa-Kommissionen en ny ramme, som omhandler systemiske trusler mod retsstaten i et hvilket som helst af EU’s 28 lande. De nye rammer for retsstatsprincippet supplerer overtrædelsesprocedurerne - når EU-lovgivningen overtrædes - og den såkaldte »artikel 7-procedure«, som i sin yderste grad giver mulighed for at suspendere stemmerettighederne i tilfælde af, at et EU-land »groft og vedvarende overtræder« EU’s værdier.

Denne ramme lader Europa-Kommissionen indgå i en dialog med det pågældende EU-land for at forebygge eskaleringen af systemiske trusler mod retsstatsprincippet. Som forberedelse af sin vurdering kan Kommissionen trække på viden fra andre EU-institutioner og internationale organisationer (særligt Europa-Parlamentet, Rådet, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) osv.).

Findes der ikke en løsning inden for rammerne, vil artikel 7 i TEU altid være den sidste udvej med henblik på at løse en krise og sikre overholdelse af EU’s værdier.

Artikel 7 i TEU

Artikel 7 i TEU har til formål at sikre, at alle EU-lande respekterer de fælles værdier i EU, herunder retsstatsprincippet. Den forebyggende mekanisme i artikel 7, stk. 1, i TEU kan kun aktiveres i tilfælde af en »tydelig risiko for en alvorlig overtrædelse«, og sanktionsmekanismen i artikel 7, stk. 2, i TEU kan kun aktiveres i tilfælde af, at et »EU-land groft og vedvarende overtræder« de værdier, der er anført i artikel 2.

Den forebyggende mekanisme giver Rådet ret til at give det pågældende EU-land en advarsel, før en »alvorlig overtrædelse« rent faktisk har fundet sted.

Sanktionsmekanismen giver Rådet ret til at suspendere visse af de rettigheder, der følger af traktaterne for det pågældende EU-land, herunder landets stemmerettigheder i Rådet. I dette tilfælde skal der have fundet en vedvarende grov overtrædelse sted i nogen tid.

ANVENDELSE

Siden 2009 har Kommissionen flere gange stået over for kriser i nogle EU-lande, som påviste specifikke problemer med retsstatsprincippet. Kommissionen har taget hånd om disse hændelser ved at udøve politisk pres samt ved at iværksætte overtrædelsesprocedurer, hvis EU-lovgivningen er blevet overtrådt.

Den forebyggende mekanisme og sanktionsmekanismen i artikel 7 i TEU har hidtil ikke været anvendt.

Initiativer fra andre EU-institutioner

Alle EU-institutioner bidrager til at fremme og opretholde retsstatsprincippet i EU.

I december 2014 forpligtede Rådet og EU-landene sig til at etablere en årlig dialog blandt alle EU-lande i Rådet med henblik på at fremme og beskytte retsstatsprincippet inden for rammerne af traktaterne.

Europa-Parlamentet har også ved flere lejligheder opfordret til, at EU-landene regelmæssigt skal evalueres, hvad angår deres fortsatte overholdelse af de grundlæggende værdier i EU og kravet om demokrati og retsstatsprincippet.

Se også Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og den årlige aktivitetsrapport fra FRA for 2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Beretning for 2012 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder (COM(2013) 271 final af 8. maj 2013).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Beretning for 2013 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder (COM(2014) 224 final af 14. april 2014).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014) 158 final af 11. marts 2014).

Konklusioner fra Rådet og EU-landene forsamlet i Rådet om sikring af respekt for retsstatsprincippet af 16. december 2014.

Seneste ajourføring: 10.03.2015

Top