Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan

De politiske partier på europæisk plan kan finansieres over EU's almindelige budget. De skal være repræsenteret i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller være repræsenteret i nationale eller regionale parlamenter. Desuden skal de i deres politiske programmer og i forbindelse med deres aktiviteter respektere Den Europæiske Unions principper, herunder retsstatsprincippet, og stille op ved valgene til Europa-Parlamentet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Forordningen fastsætter bestemmelser for statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan.

Ansøgning om finansiering

Et politisk parti på europæisk plan kan hvert år indsende en ansøgning om finansiering til Europa-Parlamentet. I forordningen forstås ved "politisk alliance" en sammenslutning af borgere, som forfølger politiske mål, og som enten er anerkendt af eller etableret i overensstemmelse med lovgivningen i mindst en medlemsstat.

Et "politisk parti på europæisk plan" skal opfylde følgende betingelser:

  • det skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor det er hjemmehørende
  • det skal i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet (eller i de nationale eller regionale parlamenter eller i regionale forsamlinger), eller det skal (ligeledes i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne) have opnået mindst 3 % af de afgivne stemmer i hver af disse medlemsstater ved det seneste valg til Europa-Parlamentet
  • det skal, særligt i sit program og i sine aktiviteter, overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på: principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet
  • det skal have deltaget i valg til Europa-Parlamentet eller have udtrykt hensigt herom.

Europa-Parlamentet kontrollerer, om de politiske partier på europæisk plan til stadighed opfylder disse betingelser. Hvis en af betingelserne ikke længere opfyldes, kan det pågældende politiske parti på europæisk plan ikke mere anses for et sådant og udelukkes i henhold til ovennævnte forordning følgelig fra finansiering.

Politiske fonde, der er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, kan ligeledes indsende en ansøgning om finansiering via det pågældende parti. Forordningen definerer en "politisk fond på europæisk plan" som en enhed eller et netværk af enheder, der har status som juridisk person i en medlemsstat, og som er knyttet til et politisk parti på europæisk plan. De politiske fonde på europæisk plan har til opgave at observere, analysere, kommunikere og bidrage i debatten, især i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. For fondene gælder de samme finansielle bestemmelser som for partierne.

Ansøgningen om finansiering skal ledsages af dokumenter, der godtgør, at der er tale om politisk parti på europæisk plan, et politisk program og en vedtægt, der især beskriver de organer, der har ansvaret for den politiske og finansielle styring, samt de organer eller fysiske personer, der i hver af de pågældende medlemsstater har bemyndigelse til retligt at repræsentere partiet. Enhver ændring i de nævnte dokumenter meddeles Europa-Parlamentet inden for to måneder. Gives en sådan meddelelse ikke, suspenderes finansieringen. Europa-Parlamentet træffer afgørelse inden for en frist på tre måneder efter modtagelse af ansøgningen.

Finansieringskilder, fordeling og forpligtelser

De politiske partier på europæisk plan finansieres under EU's almindelige budget. Dette budget kan ikke bruges til finansiering af andre politiske partier, herunder nationale politiske partier. Disse er underlagt de nationale bestemmelser. Ligeledes kan bevillinger til de europæiske fonde ikke anvendes til finansiering af politiske partier eller kandidater, hverken på europæisk eller nationalt plan, eller fonde på nationalt plan. Bevillinger fra Den Europæiske Unions almindelige budget kan kun anvendes til udgifter, der har en direkte forbindelse med de målsætninger, der er fastsat i partiets politiske program. Bevillingerne kan anvendes til at finansiere kampagner ved valg til Europa-Parlamentet. Bevillingerne til finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan fastsættes i forbindelse med den årlige budgetprocedure.

Mindst 15 % af budgettet for et politisk parti eller for en politisk fond på europæisk plan skal stamme fra en anden indtægtskilde end Den Europæiske Unions budget.

Det budget, der er afsat til partierne, fordeles hvert år på følgende måde: 15 % fordeles med lige store dele mellem de partier, som har modtaget positivt svar på deres ansøgning om finansiering, og 85 % fordeles mellem partier med medlemmer i Europa-Parlamentet, i forhold til antallet af valgte medlemmer.

Forordningen indeholder bestemmelser om forpligtelser i forbindelse med finansieringen. Et parti eller en fond, der modtager finansiering, skal:

  • hvert år offentliggøre en oversigt over sine indtægter og udgifter og en erklæring om sine aktiver og passiver
  • opgive sine indtægtskilder i form af en fortegnelse over donatorerne og de gaver, som hver donator har givet, der overstiger 500 EUR
  • afvise anonyme gaver, gaver, der overstiger 12 000 EUR pr. år og pr. donator, gaver fra budgettet for de politiske grupper i Europa-Parlamentet, gaver fra enhver virksomhed, som offentlige myndigheder kan udøve bestemmende indflydelse over som følge af ejerskab eller kapitalindskud, og gaver fra en offentlig myndighed i et tredjeland.

Bidrag fra nationale politiske partier, der er medlemmer af et politisk parti på europæisk plan, er derimod tilladt. Ligeledes er bidrag fra nationale politiske fonde, der er medlemmer af en politisk fond på europæisk plan, tilladt. Bidragene må ikke overstige 40 % af det årlige budget for det nationale parti eller den nationale fond på europæisk plan. Fondene må ikke modtage bidrag, der stammer fra midler, som et europæisk parti har modtaget over Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til forordningen.

Kontekst

Budgettet for de politiske partier på europæisk plan var på 10,4 mio. EUR i 2007. Ti partier modtager finansiering.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2004/2003 [vedtagelse: fælles beslutning COD/2003/0039]

15.2.2004

-

EUT L 297 af 15.11.2003

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1524/2007 [vedtagelse: fælles beslutning COD/2007/0130]

27.12.2007

-

EUT L 343 af 27.12.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004, som fastsætter gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om status for og finansiering af politiske partier på europæisk plan [Den Europæiske Unions Tidende C 252/1 af 3.10.2008]. Afgørelsen gælder for politiske partier på europæisk plan samt for politiske fonde på europæisk plan.

I begyndelsen af hver valgperiode vedtager Præsidiet et flerårigt vejledende rammebeløb. En organisation, der ønsker at opnå et tilskud over den Europæiske Unions almindelige budget, indgiver en skriftlig ansøgning til Europa-Parlamentets formand inden den 1. november i året forud for det regnskabsår, for hvilket der ansøges om tilskud. Den formular, der skal anvendes til at ansøge om tilskud, er knyttet som bilag til denne afgørelse (bilag 1). Tilskuddet udbetales som forfinansiering til politiske partier på europæisk plan i en tranche svarende til 80% af det maksimale tilskudsbeløb. Det samlede beløb udbetalt af Europa-Parlamentet til beløbsmodtager må ikke overstige 85% af de samlede faktiske støtteberettigede udgifter.

Præsidiet kan ligeledes beslutte at standse betalingerne eller nedsætte tilskuddet.

Europa-Parlamentets beslutning af 23. marts 2006 om anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 [Den Europæiske Unions Tidende C 292 E af 1.12.2006].

Den 23. marts 2006 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om anvendelsen af denne forordning. Parlamentet tager i beslutningen hensyn til den praktiske erfaring, der er opnået efter forordningens ikrafttræden, og foreslår en række forbedringer som f.eks. en metode for overførsel af bevillinger, som er bedre tilpasset støttemodtagernes arbejdsmetoder, og forkortelse af fristen for indsendelse af partiernes endelige rapporter for at sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen.

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan [Den Europæiske Unions Tidende C 150 du 28.6.2006]. I denne afgørelse fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2004/2003. Den indeholder bl.a. bestemmelser om en formular, der skal anvendes i forbindelse med ansøgninger om tilskud (bilag I). Ansøgninger skal indsendes inden den 15. november året forud for det regnskabsår, for hvilket der ansøges om tilskud.

Seneste ajourføring: 04.03.2009

Top