Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hercule-programmet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Hercule-programmet

De Europæiske Fællesskaber har etableret Hercule-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 804/2004/EF af 21. april 2004 om et EU-handlingsprogram til fremme af aktioner til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule-programmet) [Se ændringsretsakter] (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 9).

RESUMÉ

Hercule-programmet er iværksat ved afgørelse nr. 804/2004/EF for perioden 2004-2006. Ved beslutning nr. 878/2007/EF er dette program forlænget til perioden 2007-2013.

HERCULE (2004-2006)

Med en finasieringsramme på omkring 12 mio. EUR, tog Hercule-programmet sigte på at støtte følgende aktioner:

 • organisering af seminarer og konferencer
 • fremme af videnskabelige undersøgelser og debatter om fælles politikker på området til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
 • koordinering af aktiveter med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
 • uddannelse og bevidstgørelse
 • fremme af udveksling af fagpersonale
 • udbredelse af videnskabelig viden
 • udvikling af og tilrådighedsstillelse af specifikke IT-værktøjer
 • teknisk bistand
 • fremme og styrkelse af udveksling af data. Under forudsætning af at de befinder sig i en af de 25 medlemsstater, i EFTA/EØF-lande, på grundlag af EØF-aftalen (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz), i Bulgarien, Rumænien eller Tyrkiet, har tre typer organer været berettiget til at modtage støtte i perioden 2004-2006
 • nationale eller regionale administrationer
 • forsknings- og undervisningsinstitutter, der har status som juridisk person
 • almennyttige organer, der har status som juridisk person. Kriterier, der er nærmere angivet i beslutningens bilag tjener til at vurdere ansøgningerne om støtte. Det handlede blandt andet om overensstemmelse mellem den foreslåede handling og målet med dette program, dets komplementaritet med andre subventionerede aktiviteter, projektets gennmførlighed, dvs. de konkrete muligheder for gennemførelse i forhold til de foreslåede midler.

Et tilskud kan aldrig beløbe sig til mere end de følgende satser:

 • 50 % af støtteberettigede udgifter til teknisk assistance
 • 80 % af støtteberettigede udgifter til uddannelse, fremme af udveksling af fagpersonale og organisation af seminarer eller konferencer
 • 90 % af støtteberettigede udgifter til organisation af seminarer, konferencer eller andre arrangementer.

I øvrigt må størrelsen af et driftstilskud, som har til formål at finansiere udgifter i forbindelse med driften af et organ, ikke overstige 70 % af dette organs støtteberettigede udgifter for et kalenderår. I tilfælde af forlængelse, havde støtten en faldende tendens.

HERCULE II (2007-2013)

Hercule II-programmet omfatter perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. Finansieringsrammen for denne periode beløber sig til 98,5 mio. EUR.

Dette program sigter på en fællesskabsfinansiering i form af ydelse af tilskud, men er ligeledes åbent for "offentlige kontrakter". Fællesskabsfinansieringen kan antage former, som defineret i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, som ændret (i det følgende). I forhold til det tidligere program, er det ikke længere muligt at yde "driftstilskud". Følgelig er de disponible ressourcer for perioden 2007-2013 fuldt ud disponible til fremme af aktioner gennem støtte af "aktioner" eller markeder.

Hercule II-programmet lægger vægt på:

 • styrkelsen af samarbejdet mellem aktørerne i kampen mod svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser, dvs. medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
 • styrkelsen af netværker med henblik på at lette udveksling af informationer mellem medlemsstaterne, tiltrædende lande og kandidatlande
 • tilvejebringelse af operationel og teknisk bistand til medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, navnligt toldmyndighederne.

Hercule II-programmet sigter på at styrke aktioner rettet mod smugling og forfalskning af cigaretter.

Organer, som kan få tilskud er de samme som i den forrige periode, forudsat de er beliggende i en af de 27 medlemsstater, i EFTA/EØS-landene, på grundlag af EØF-aftalen (Island, Liechtenstein og Norge) eller i ét af de kandidatlande til EU på grundlag af en fælles hensigtserklæring. Udgifter i forbindelse med deltagelse af repræsentanter fra de vestlige Balkanlande, Rusland og lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik (DE) (EN) (FR) er ligeledes støtteberettigede.

Kommissionen vurderer anmodningerne på baggrund af kriterier som den foreslåede aktions overensstemmelse med målene for programmet, forholdet mellem udgifter og resultater for aktionen, antallet af personer, aktionen tager sigte på, osv. Imidlertid kan støtten ikke dække samtlige udgifter. De følgende satser, som afspejler dem, der var gældende for perioden 2004-2006, kan ikke overstiges:

 • 50 % af støtteberettigede udgifter til teknisk assistance
 • 80 % af støtteberettigede udgifter til uddannelse, fremme af udveksling af fagpersonale og organisation af seminarer eller konferencer; når der er tale om nationale eller regionale administrationer
 • 90 % af støtteberettigede udgifter til organisation af seminarer, konferencer eller andre arrangementer, når der er tale om forsknings- og undervisningsinstitutter eller almennyttige organer.

Under hele kontraktens eller aftalens varighed og i en periode på op til fem år efter seneste udbetaling, kan Kommissionen foretage kontrol af anvendelsen af fællesskabsfinancieringen. I påkommende tilfælde kan Kommissionen træffe beslutning om tilbagekrævning af den tildelte støtte. Kommissionen og personer, der har fået mandat fra Kommissionen, har adgangsret til de lokaler, hvor aktionen iværksættes, samt til alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af kontrollen. Den Europæiske Revisionsret og OLAF har samme ret.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 804/2004/EF

1.5.2004

-

EUT L 143 af 30.4.2004

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 878/2007/EF

26.7.2007

-

EUT L 193 af 25.7.2007

See also

Yderligere oplysninger findes på følgende netsteder:

 • om OLAF;
 • om OLAF's fællesskabsprogram - Hercule II-programmet (DE) (EN) (FR) (årligt arbejdsprogram, indkaldelse af forslag til indeværende år og samfinansierede projekter fra de foregående år).

Seneste ajourføring: 24.09.2007

Top