Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forsvarsrelaterede produkter: regler om overførsel inden for EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forsvarsrelaterede produkter: regler om overførsel inden for EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/43/EF — forenkling af overførsler af forsvarsrelaterede produkter inden for EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at fjerne forskelle mellem EU-landene, hvad angår deres love og regler om overførsel af forsvarsrelaterede produkter (fra rifler, bomber og torpedoer til ubåde og fly til militær anvendelse).

Det opretter et godkendelsessystem baseret på udstedelse af overførselslicenser til leverandører.

Det letter den gennemsigtige og sikre cirkulation af forsvarsrelaterede produkter i EU, hvormed konkurrenceevnen i EU’s forsvarssektor øges.

HOVEDPUNKTER

Tre typer af licenser

1.

Generelle licenser udstedes af et EU-land til leverandører på deres område (hvis de opfylder betingelserne for licensen), så de kan overføre forsvarsrelaterede produkter til modtagere i et andet EU-land.

2.

Globale licenser udstedes af et EU-land (der fastlægger omfanget og varigheden) til leverandører, der ønsker at overføre til et eller flere EU-lande.

3.

Individuelle licenser udstedes af et EU-land til leverandører, der ønsker at udføre en enkelt produktoverførsel til en enkelt modtager.

Leverandørernes forpligtelser

EU-landene skal sikre, at leverandører af forsvarsrelaterede produkter på deres område:

fører detaljerede fortegnelser over deres overførsler

oplyser modtagerne om betingelserne for licensen (dvs. begrænsninger vedrørende endelig brug eller eksport af forsvarsrelaterede produkter)

informerer de kompetente myndigheder i det EU-land, hvorfra de ønsker at overføre produkter, om, hvornår de anvender en generel licens for første gang.

EU-landene, hvor modtagerne af forsvarsrelaterede produkter i henhold til overførselslicenser har hjemme, skal certificere, at modtagerne er ansvarlige for at overholde eksportbegrænsninger for de produkter, de modtager.

De forsvarsrelaterede produkter, som direktivet henviser til, er angivet i bilagene til direktivet. Europa-Kommissionen ajourfører regelmæssigt denne liste, så den stemmer overens med EU’s fælles liste over militærudstyr.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 30. juni 2011.

BAGGRUND

Før dette direktiv var overførslen af forsvarsrelaterede produkter inden for EU underlagt nationale licenslovgivninger. Disse var meget forskellige med hensyn til procedurer, anvendelsesområde og frister. Dette var til skade for konkurrenceevnen i den europæiske forsvarssektor og oprettelsen af et indre marked for forsvarsprodukter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1-36)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/43/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.12.2015

Top