Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet

Sigtet med dette direktiv er at indføre nye europæiske retlige rammer for indgåelse af følsomme offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det indeholder en række ordninger til at øge de ordregivende myndigheders fleksibilitet og til at garantere sikkerheden omkring oplysninger og forsyninger.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. december 2007 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af visse offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

RESUMÉ

Sigtet med dette direktiv er at indføre nye europæiske retlige rammer for indgåelse af følsomme offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Det aktuelle direktiv på området anvendes ikke i særlig grad af medlemsstaterne med den begrundelse, at dette indeholder undtagelser for offentlige kontrakter på forsvarsområdet. Det meste forsvarsmateriel indkøbes derfor på grundlag af ikke-samordnede nationale udbudsprocedurer. Disse forskelle kan føre til krænkelse af traktatens principper (gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling) og udgør en betydelig hindring for oprettelsen af et europæisk marked for forsvarsmateriel.

På grundlag af disse konstateringer foreslår Parlamentet og Rådet at begrænse anvendelsen af undtagelsesbestemmelserne på forsvars- og sikkerhedsområdet til usædvanlige tilfælde. De ønsker især at indføre et nyt retligt instrument, der er afpasset efter de særlige forhold, der gør sig gældende for indkøb i disse sektorer, for hvilke indgåelsen af kontrakter er forbundet med særlige forholdsregler.

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på offentlige kontrakter, som vedrører: levering af våben, ammunition eller krigsmateriel samt levering af dele, komponenter eller samlede elementer, der er bestemt til denne type materiel. Det finder helt konkret anvendelse på offentlige kontrakter, hvis skønnede værdi før moms svarer til eller overstiger (alt efter det konkrete tilfælde) 137 000 EUR, 211 000 EUR og 5 278 000 EUR.

Til gengæld finder direktivet ikke anvendelse på offentlige kontrakter, der er omfattet af forskellige regler i henhold til en international aftale eller en specifik procedure i en international organisation, ej heller kontrakter, der er indgået med et tredjeland med henblik på deployering af militære styrker eller gennemførelse af eller støtte til en militæroperation uden for EU.

Foreslåede foranstaltninger

Direktivet indeholder en række foranstaltninger til at øge de ordregivende myndigheders fleksibilitet og til at garantere sikkerheden omkring oplysninger og forsyninger. For at nå dette mål foreslås der tre bestemmelser: tilladelse uden nogen særlig begrundelse til udbud med forhandling med offentliggørelse samt mulighed for at anvende begrænsede udbud eller den konkurrenceprægede dialog.

Det tager ligeledes sigte på at indføre en ordning for forsyningssikkerhed med specifikke bestemmelser, både hvad angår de kontraktmæssige krav og kriterierne for udvælgelse af ansøgere. Endelig indeholder det en bestemmelse om at sikre oplysninger ved at kræve særlige forholdsregler i forbindelse med de ordregivende myndigheders tildelingsprocedurer, kriterier for udvælgelse af ansøgere og kontraktmæssige krav.

Procedurer og konkurrencepræget dialog

Ved udbud med forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse forhandler de ordregivende myndigheder med tilbudsgiverne om tilbuddene med henblik på at tilpasse dem til de stillede krav og for at finde frem til det bedste tilbud. Denne procedure kan forløbe i flere faser for at begrænse antallet af tilbud. Udbud med forhandling uden offentliggørelse er også muligt i nogle konkrete tilfælde, der er forudset i direktivet.

Hvad angår begrænsede udbud kan enhver økonomisk aktør deltage under forudsætning af, at vedkommende er blevet opfordret af de ordregivende myndigheder til at afgive et tilbud.

I tilfælde af indgåelse af en rammeaftale følger de ordregivende myndigheder procedurereglerne i alle faser indtil tildelingen af de kontrakter, der er baseret på denne rammeaftale.

Endelig kan den ordregivende myndighed, hvis den finder, at anvendelse af procedurerne ikke gør det muligt at tildele kontrakten, anvende en konkurrencepræget dialog med ansøgerne med henblik på at fastlægge de tilbud, der er de bedste og økonomisk mest fordelagtige.

Forsynings- og informationssikkerhed

For at garantere forsyningssikkerheden kan den ordregivende myndighed kræve, at tilbudsgiveren i sit tilbud:

 • godtgør, at han er i stand til at opfylde de kontraktlige forpligtelser med hensyn til eksport, overførsel og transit af varerne i kontrakten
 • godtgør, at hans forsyningskæde er af en sådan organisatorisk karakter og geografisk beliggenhed, at den gør det muligt for ham at opfylde den ordregivende myndigheds krav
 • giver tilsagn om at imødekomme eventuelle større behov fra den ordregivende myndigheds side som følge af en nødsituation, en krise eller en væbnet konflikt
 • sørger for et tilsagn fra de nationale myndigheder i hans land om ikke at modsætte sig opfyldelsen af eventuelle større behov fra den ordregivende myndigheds side som følge af en nødsituation, en krise eller en væbnet konflikt
 • giver tilsagn om at sikre modernisering og tilpasning af de leveringer, der er omfattet af kontrakten
 • giver tilsagn om i tide at give underretning om enhver organisatorisk eller industristrategisk ændring, der kan berøre hans forpligtelser over for den ordregivende myndighed.

For at garantere informationssikkerheden kan den ordregivende myndighed kræve, at tilbudsgiverens tilbud indeholder:

 • bevis for, at underentreprenørerne er i stand til at beskytte fortroligheden af følsomme oplysninger, som de har fået
 • tilsagn om også at forelægge sådanne beviser for nye underentreprenører, som kommer i betragtning under udførelsen af kontrakten
 • tilsagn om at behandle alle følsomme oplysninger fortroligt under hele udførelsen af kontrakten og efter dennes opsigelse eller udløb.

Udvekslingen af oplysninger skal ske på en måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene beskyttes.

Udvælgelseskriterier

De ordregivende myndigheder angiver de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som de agter at anvende, samt det mindste antal ansøgere, som de agter at opfordre til at byde.

Ansøgere og tilbudsgivere, der er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption eller svig, kan ikke komme i betragtning. Det samme gælder for enhver økonomisk aktør:

 • hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs
 • som ved en dom er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed
 • som har begået en alvorlig fejl som f.eks. misligholdelse af sine forpligtelser med hensyn til informationssikkerhed i forbindelse med en forudgående offentlig kontrakt
 • som ikke har opfyldt sine forpligtelser (med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger, skatter og afgifter)
 • som svigagtigt har givet urigtige oplysninger.

Nærmere vilkår

Den ordregivende myndighed bekendtgør sin "køberprofil" i form af en forhåndsmeddelelse, der offentliggøres af Kommissionen eller af myndigheden selv.

De ordregivende myndigheder henviser de til kvalitetssikringssystemer, der bygger på de europæiske standarder, det europæiske system for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og de europæiske eller internationale normer for miljøforvaltning.

Med henblik på en evaluering af direktivet sender medlemsstaterne hvert år den 13. oktober en statistisk opgørelse om indgåede kontrakter.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

-

Fælles beslutningsprocedure COD/2007/0280

Seneste ajourføring: 23.04.2008

Top