Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/36/EF — børsnoterede selskabers aktionærers rettigheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler, der skal hjælpe med at udøve aktionærers rettigheder på generalforsamlinger i selskaber, der

har sit vedtægtsmæssige hjemsted i et EU-land og

er børsnoteret på en officiel børs.

Det har også til formål at tage højde for de muligheder, som moderne teknologi tilbyder.

HOVEDPUNKTER

Selskaber skal give deres aktionærer visse oplysninger vedrørende generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal annonceres mindst 21 dage i forvejen, og væsentlige oplysninger (dato, sted, dagsorden, beskrivelse af afstemningen og procedurer for deltagelse) skal kommunikeres på selskabets websted.

Selskaberne skal også give oplysninger såsom:

det samlede antal aktier og stemmerettigheder

de dokumenter, der skal forelægges

beslutningsforslag for generalforsamlingen

de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt (når en aktionær giver en anden tilladelse til at repræsentere sig).

På generalforsamlingen har aktionærer ret til at:

sætte punkter på dagsordenen (hvis de har 5 % af selskabets aktiekapital)

stille spørgsmål til punkterne på dagsordenen, som selskabet har pligt til at besvare

deltage og stemme uden begrænsninger, bortset fra registreringsdatoen (*).

Hvad angår afstemning skal EU-landene ophæve alle begrænsninger for aktionærdeltagelse i generalforsamlinger ad elektronisk vej og give aktionærer tilladelse til at udpege (og tilbagekalde) deres fuldmægtige, der kan være en enkeltperson eller en gruppe, ad elektronisk vej.

Selskaber skal også tage hensyn til det nøjagtige antal stemmer ved hvert beslutningsforslag. Hvis ingen aktionær anmoder om en redegørelse, kan EU-landene dog tillade, at selskaber kun redegør for det antal stemmer, der kræves for at opnå det påkrævede flertal for at vedtage et beslutningsforslag. Selskaber skal offentliggøre afstemningsresultater senest 15 dage efter mødet.

I 2014 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til ændring af dette direktiv for at håndtere mangler vedrørende virksomhedsledelse af børsnoterede selskaber og deres aktionærer. Forslaget drøftes stadig i Europa-Parlamentet og EU-Rådet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 3. august 2007. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 3. august 2009.

BAGGRUND

Dette direktiv har sin oprindelse i en meddelelse fra Kommissionen i 2003 med titlen »Om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union — vejen frem«. Den foreslog initiativer til forbedring af rettighederne for aktionærer i børsnoterede selskaber for at løse problemet med at fjernstemme.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Registreringsdato: en bestemt dato fastsat af et selskab, hvor en aktionær skal have officielt ejede aktier for at være berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlinger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17-24)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2007/36/EF, er blevet integreret i det oprindelige dokument. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet — Om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union — vejen frem (KOM(2003) 284 endelig udg. af 21.5.2003)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse (COM(2014) 213 final af 9.4.2014)

seneste ajourføring 26.11.2015

Top