Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gensidig anerkendelse af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gensidig anerkendelse af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

Denne rammeafgørelse har til formål at udvide princippet om gensidig anerkendelse af retlige afgørelser til også at omfatte fuldbyrdelse af ikkefrihedsberøvende straffe.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

RESUMÉ

Denne rammeafgørelse har til formål at udvide princippet om gensidig anerkendelse af retlige afgørelser til også at omfatte fuldbyrdelse af ikkefrihedsberøvende straffe.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Rammeafgørelsen fastlægger de regler, som hvert EU-land skal følge for at anerkende domme og føre tilsyn med tilsynsforanstaltninger (muliggøre førtidig løsladelse) og alternative sanktioner (idømmelse af alternativer til frihedsberøvelse), der er afsagt i andre EU-lande. Den har til formål at:

  • øge chancerne for social reintegration af domfældte personer ved at sikre opfølgningen af de pålagte foranstaltninger i det EU-land, hvor de er etablerede
  • forbedre beskyttelsen af ofre
  • lette anvendelsen af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner, hvis lovovertræderen ikke bor i domslandet.

HOVEDPUNKTER

Tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner

Rammeafgørelsen indeholder en række foranstaltninger, som hvert EU-land skal kunne føre tilsyn med (såsom krav om at melde sig hos den fuldbyrdende myndighed, at kompensere for skader, der er forvoldt, ikke at opholde sig på visse steder, at undgå kontakt med personer eller genstande, at udføre samfundstjeneste osv.)

Procedurer, tidsfrister og grunde til afslag

Dommen (eller afgørelsen om prøvetid) ledsages af en attest og fremsendes direkte af den kompetente myndighed i udstedelseslandet til den kompetente myndighed i fuldbyrdelseslandet.

60 dage efter modtagelsen af dommen eller tilsynsforanstaltningerne og attesten skal fuldbyrdelseslandet afgøre, om det anerkender dommen eller tilsynsforanstaltningerne, og hvorvidt det overtager ansvaret for tilsynet med fuldbyrdelsen. Rammeafgørelsen nævner nogle årsager til, at et land kan afslå at anerkende en dom.

Fuldbyrdelseslandets lovgivning finder anvendelse på tilsynet og anvendelsen af tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner.

Den kompetente myndighed i fuldbyrdelseslandet:

  • kan tilpasse foranstaltningerne, hvis arten og varigheden ikke er forenelige med fuldbyrdelseslandets lovgivning. Den skal underrette den udstedende myndighed om alle påtænkte tilpasninger og sikre, at foranstaltningerne ligger så tæt som muligt på dem, der er pålagt i udstedelseslandet
  • er ansvarlig for alle efterfølgende afgørelser i forbindelse med tilsynet og fuldbyrdelsen af straffen: ændring af forpligtelser, enhver udvidelse af prøvetiden og tilbagekaldelse af udsættelsen.

I en rapport, som blev offentliggjort i 2014, opfordrede Kommissionen de EU-lande, der ikke allerede har gjort det, til hurtigt at træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af rammeafgørelsen.

HVORNÅR TRÆDER RAMMEAFGØRELSEN I KRAFT?

Rammeafgørelsen skulle være gennemført senest den 6. december 2011.

BAGGRUND

Hvert år retsforfølges eller dømmes titusindvis af EU-borgere for forbrydelser i et andet EU-land. Gensidig anerkendelse af domme er hjørnestenen i samarbejdet mellem retsinstanserne i straffesager inden for EU.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2008/947/RIA

16.12.2008

6.12.2011

EUT L 337 af 16.12.2008, s. 102-122

Ændringretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2009/299/RIA

28.3.2009

28.3.2011

EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24-36

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelse 2008/909/RIA, 2008/947/RIA og 2009/829/RIA om gensidig anerkendelse af retsafgørelser om frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger, om afgørelser om prøvetid og alternative sanktioner og om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (COM(2014) 57 final af 5. februar 2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

seneste ajourføring 03.03.2015

Top