Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mekanismen til finansiering af militære operationer (Athena)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mekanismen til finansiering af militære operationer (Athena)

Tanken med Athena, som blev oprettet i 2004, var, at denne mekanisme skulle administrere finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2011/871/FUSP af 19. december 2011 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet (Athena).

RESUMÉ

Operationer med militære indvirkninger eller inden for det militære forsvar , der udføres i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), kan ikke være omfattet af EU-budgettet i henhold til artikel 41 i TEU. Disse operationer finansieres af bidragydende medlemsstater. Med denne afgørelse indføres altså en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til disse operationer. Athena-mekanismen arbejder ikke med gevinst for øje og har den nødvendige rets- og handleevne til, blandt andet, at indgå kontrakter og til at optræde som part i en retssag.

Struktur

Specialkomitéen er forvaltningsmyndighed for Athena. Den består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat. I overensstemmelse med protokollen (nr. 22), der er knyttet til traktaterne, deltager Danmark ikke i Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet, og følgelig heller ikke i Athena. I øvrigt kan repræsentanterne for bidragydende stater og tredjelande og de øverstbefalende for operationen deltage i komitéens arbejde, men har ikke stemmeret.

Specialkomitéen har til opgave at kontrollere finansieringen af de militære operationer under Athena. Den godkender således med enstemmighed alle Athenas budgetter og finansielle beslutninger.

Athena består også af tre forvaltningsorganer, der alle står under specialkomitéens myndighed:

  • administratoren: udgør Athenas permanente udøvende myndighed. Administratoren opstiller budgetforslag og forelægger dem for specialkomitéen samt overvåger den korrekte gennemførelse af komiteens beslutninger
  • den øverstbefalende: udøver på vegne af Athena sine beføjelser med hensyn til finansieringen af den operation, der hører under hans ansvarsområde. Han skal bl.a. forelægge administratoren forslag til den del af budgettet, der vedrører de fælles aktionsudgifter, og som anvisningsberettiget anvende de bevillinger, der vedrører de fælles aktionsudgifter
  • regnskabsføreren: fører Athenas regnskaber og sørger for korrekt gennemførelse af betalinger, indkasserer indtægter og inddriver fastlagte fordringer.

Finansiering af de fælles udgifter til operationer

Finansieringen af EU-militæroperationer følger princippet om bogføring af udgifter af deres forfatter. Dog definerer afgørelsen de støtteberettigede omkostninger for fællesfinansieringen af Athena alt efter, hvilke fase operationen er i.

I bilag I til afgørelsen anføres de fælles udgifter, som afholdes af Athena, uanset hvornår de påløber (missionsudgifter, udgifter til oplagring af materiel osv.).

I bilag II anføres de fælles udgifter, der afholdes udelukkende i forbindelse med den forberedende fase af en operation.

I bilag III anføres de fælles udgifter, som kan afholdes i den aktive fase af operationen (etablering af hovedkvarterer, lokale transportomkostninger, aflønning af lokalt ansatte osv.)

I bilag IV anføres de fælles omkostninger, der kan afholdes under operationens likvidationsfase.

Desuden kan den administrative forvaltning af visse udgifter, som fortsat afholdes af bidragydende medlemsstater, overdrages til Athena. Det er ofte omkostninger for udgifter til personale, forsyning af el og vand, affaldshåndtering osv.

Udarbejdelse af budgettet

Administratoren forelægger senest den 31. oktober hvert år specialkomitéen budgetforslaget for det følgende regnskabsår. Budgettet, som fastlægges på forslag af den øverstbefalende for den del, der vedrører fælles udgifter til forberedelse og opfølgning af operationer, skal omfatte:

  • bevillingerne til de fælles udgifter til forberedelse og opfølgning af operationer
  • bevillingerne til dækning af de fælles aktionsudgifter til igangværende eller planlagte operationer
  • et overslag over indtægterne til dækning af udgifterne.

Hvis EU iværksætter en hurtig militær reaktionsoperation, er der forudset fleksible procedurer for midlertidig finansiering for at nå det referencebeløb, der er fastsat af administratoren.

Kontekst

I 2002 vedtog Rådet et første dokument (10155/02) om finansiering af EU-ledede krisestyringsoperationer. Den 23. februar 2004 oprettedes ved afgørelse 2004/197/FUSP mekanismen Athena. Denne afgørelse blev senere ændret flere gange og siden erstattet af afgørelse 2008/975/FUSP. Afgørelse 2011/871/FUSP ophæver og erstatter afgørelse 2008/975/FUSP.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2011/871/FUSP

19.12.2011

-

EUT L 343 af 23.12.2011

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2012/768/FUSP af 9. marts 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om rammerne for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 12.12.2012].

Rådets afgørelse 2013/12/FUSP af 25. oktober 2012 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om rammerne for Republikken Moldovas deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer [Den Europæiske Unions Tidende L 8 af 12.01.2013].

Rådets afgørelse 2014/71/FUSP af 18. november 2013 om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om rammerne for Republikken Chiles deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer [Den Europæiske Unions Tidende L 40 af 11.02.2014].

Rådets afgørelse 2014/15/EU om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om rammerne for Georgiens deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer [Den Europæiske Unions Tidende L 14 af 18.01.2014].

Seneste ajourføring: 21.04.2014

Top