Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Situationsrapport om det indre marked i det 21. århundrede

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Situationsrapport om det indre marked i det 21. århundrede

Situationsrapporten til Det Europæiske Råds forårsmøde 2007 omhandler det indre marked og redegør for Kommissionens vision for det 21. århundrede. Rapporten indeholder nogle foreløbige retningslinjer, som kan danne grundlag for en komplet udredning om det indre marked med forslag til yderligere indsats.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 21. februar 2007 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Et indre marked for borgerne" – Situationsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007 [KOM(2007) 60 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Situationsrapporten indeholder en vision for det 21. århundredes indre marked. Det indre marked er en af EU's største og mest konkrete succeshistorier. Det er takket være det indre marked, Europa har en mere dynamisk og konkurrencedygtig økonomi, hvor sociale rettigheder respekteres, og hvor der gælder høje standarder for sundhed, sikkerhed og miljø.

Det indre marked har givet både forbrugerne og erhvervslivet store fordele:

  • for forbrugerne betyder det et langt større udbud af billigere, bedre og sikrere varer og tjenesteydelser;
  • for erhvervslivet betyder det, at der kan drives virksomhed efter fælles spilleregler, og at der er adgang til et marked med 500 millioner forbrugere.

Det indre marked er imidlertid i konstant udvikling: det bliver aldrig "afsluttet" eller "færdiggjort". Der vil tværtimod altid være nye udfordringer (globalisering, strukturudvikling, udvidelse af EU osv.), som dukker op i takt med udviklingen af markederne. Derfor må det 21. århundredes indre marked udvikles, så markederne fungerer bedre, og EU's borgere kan få endnu større konkrete fordele i et udvidet EU.

En vision for det 21. århundrede

Den største udfordring for det indre marked i det 21. århundrede er at tilpasse anvendelsen af det eksisterende regelsæt og reagere hensigtsmæssigt på dynamikken i verdensøkonomien. Rapporten opererer med seks nøglebegreber:

  • Et indre marked for forbrugere og borgereForbrugerne skal have endnu mere konkrete fordele af det indre marked i form af bedre beskyttelse og højere kvalitet i både europæiske og importerede produkter og tjenesteydelser.
  • Et indre marked for en integreret økonomiEt integreret indre marked er en nødvendig forudsætning for at sikre virksomhederne ensartede konkurrencevilkår. Øget vægt på SMV'er, etablering af et europæisk arbejdsmarked, udbredelse af euroen, mere gennemgribende, EU-dækkende finansielle markeder og investering i transeuropæiske net kan bidrage til yderligere integrering af EU-økonomien.
  • Et indre marked for et videnssamfundFor at modvirke den nuværende opsplitning af markederne bør der arbejdes for at styrke markederne for videns- og teknologiintensive varer og tjenesteydelser.
  • Et indre marked for et velreguleret EUDet er et passende tidspunkt at se nærmere på, hvordan de regler, der gælder i hele EU, føres ud i livet, kontrollere, om de har haft de tilsigtede virkninger, og i givet fald foretage de nødvendige ændringer.
  • Et indre marked for et bæredygtigt EUAnerkendelse af såvel de sociale som de miljømæssige aspekter ved det indre marked er en vigtig forudsætning for at kunne foregribe og følge op på globaliseringsprocessen.
  • Et indre marked, der er åbent for omverdenenEU skal fortsat arbejde for udvikling af globale normer, som efterfølgende anerkendes og anvendes i hele verden inden for handel og investering.

Realisering af visionen om det indre marked

EU skal for at realisere visionen om det indre marked udnytte en bred vifte af instrumenter på forskellige politikområder (det indre marked, konkurrence, told og beskatning m.m.) mere effektivt og konsekvent og dermed reducere overflødige administrative omkostninger.

EU skal bruge nye metoder til at analysere behovene hos aktørerne på det indre marked og de sociale konsekvenser af yderligere integrering.

På baggrund af den større mangfoldighed i et EU med 27 medlemsstater skal der anvendes forskelligartede og fleksible instrumenter (harmonisering, gensidig anerkendelse, direktiver, forordninger) med mere vægt på netværk og styrkelse af følelsen af ansvar for det indre marked ude i medlemsstaterne.

De mange muligheder, det indre marked kan tilbyde, skal formidles bedre til borgerne, virksomhederne og de lokale og regionale myndigheder og gøres lettere tilgængelige for dem. Prioriteringerne vedrørende det indre marked skal desuden knytte an til den globale dagsorden, herunder den seneste række bilaterale handelsforhandlinger.

EU kan gøre brug af naboskabspolitikken, praktisere øget benchmarking af EU-regler set i forhold til praksis i tredjelande, intensivere det bilaterale reguleringssamarbejde og kontrollere, om fordelene ved de globale markeders åbenhed når frem til forbrugerne.

Bilaget til meddelelsen indeholder konkrete eksempler på det indre markeds resultater.

Kontekst

Situationsrapporten har til formål at udstikke de første sigtemærker for det igangværende udredningsarbejde og skitsere en ny vision for fremtidens indre marked. Den bygger på resultaterne af offentlige høringer og en række Eurobarometerundersøgelser samt input fra andre EU-institutioner. Inden udgangen af 2007 vil der være foretaget en komplet udredning baseret på forskellige undersøgelser og analyser.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The European Interest: Succeeding in the age of globalisation - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government  (foreligger ikke på dansk) [COM(2007) 581 final - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne meddelelse, som er udarbejdet i forbindelse med forberedelsen af stats- og regeringschefernes uformelle møde den 18.-19. oktober 2007, gøres der rede for, hvilken vej Europa skal gå for at klare sig i globaliseringsprocessen, og hvordan Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse skal være hovedhjørnestenen i indsatsen.

Seneste ajourføring: 11.04.2008

Top