Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi for bekæmpelse af terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategi for bekæmpelse af terrorisme

Terrorisme udgør en reel trussel mod staterne og deres befolkninger. For at imødegå denne har Den Europæiske Union (EU) udviklet en terrorbekæmpelsesstrategi, der bygger på forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse og reaktion.

DOKUMENT

Rådet for Den Europæiske Union, 30. november 2005, Den Europæiske Unions strategi for bekæmpelse af terrorisme.

RESUME

På baggrund af den aktuelle terrortrussel har Den Europæiske Union (EU) og De Forenede Nationer (FN) udformet en global strategi for at bidrage til den globale sikkerhed. Den strategi, der er vedtaget på EU-plan, fremmer demokrati, dialog og god regeringsførelse i bestræbelserne for at bekæmpe årsagerne til radikalisering.

EU foreslår, at en effektiv bekæmpelse af terrorisme organiseres omkring følgende fire målsætninger: forebyggelse, beskyttelse, forfølgelse og reaktion.

Forebyggelse

Målsætningen "forebyggelse" sigter på at bekæmpe radikalisering og rekruttering af terrorister ved at identificere de metoder, den propaganda og de redskaber, terroristerne anvender. Selv om det primært er medlemsstaternes opgave at tage denne udfordring op, bidrager EU ved at hjælpe med til at koordinere de nationale politikker, udveksle informationer og fastlægge god praksis.

Til målsætningen "forebyggelse" hører følgende prioriteringer:

 • at udvikle fælles tilgange for at identificere og tackle problemadfærd
 • at tackle tilskyndelse til terror og rekruttering af nye terrorister i nøglemiljøer (fængsler, steder, hvor folk udøver deres tro osv.)
 • at etablere en tværkulturel dialog
 • at forklare EU's politikker bedre
 • at fremme god regeringsførelse, demokrati, uddannelse og økonomisk velstand (ved hjælp af bistandsprogrammer)
 • at fortsætte med at foretage undersøgelser på området og udveksle analyser og erfaringer.

Beskyttelse

Målsætningen "beskyttelse" skal gøre mål for terrorangreb mindre sårbare og begrænse følgerne af angreb. Der foreslås en kollektiv indsats for at beskytte grænserne, transportnettet og alle grænseoverskridende infrastrukturer.

For bedre at kontrollere grænserne råder medlemsstaterne over anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS) samt FRONTEX. Sideløbende med disse instrumenter er de forpligtet til at udveksle passageroplysninger og anvende biometriske oplysninger i identitetsdokumenter.

For at øge transportsikkerheden skal medlemsstaterne sammen vurdere de sårbare punkter samt øge vej- og jernbanesikkerhed, lufthavnssikkerhed og sikkerheden i havne.

EU ønsker at vurdere truslen og sårbarheden. Der skal udformes en arbejdsplan, metoder til beskyttelse mod attentater og et europæisk program til beskyttelse af kritisk infrastruktur. Medlemsstaterne skal endvidere fortsætte deres samarbejde omkring ikke-spredning af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer (CBRN).

Forfølgelse

Den tredje målsætning er at forfølge terroristerne over grænserne samtidig med, at menneskerettighederne og folkeretten respekteres. EU's mål er først og fremmest at forhindre adgang til udstyr, der gør det muligt at gennemføre terrorhandlinger (våben, sprængstoffer osv.), nedkæmpe terroristnet og rekrutteringsvirksomhed og bekæmpe misbrug af almennyttige organisationer.

Det andet mål under "forfølgelse" af terrorister er at stoppe finansieringen af terrorismen ved at foretage økonomiske efterforskninger, indefryse aktiver og forhindre pengeoverførsler (hvilket også hører under "forebyggelse"). EU har også indført en lovgivning om hvidvaskning og finansiering af terrorisme.

Tredje mål består i at forhindre planlægning af terrorhandlinger ved at forhindre kommunikation og udbredelse af teknisk ekspertise i relation til terrorisme, bl.a. via internettet.

Medlemsstaterne stiller de nødvendige instrumenter til rådighed for at indhente og analysere efterretninger. De udarbejder fælles analyser og udveksler data gennem Europol og Eurojust. Medlemsstaterne aflægger rapport om, hvordan de har forbedret deres nationale kapaciteter og materiel.

De instrumenter, der benyttes for at nå disse mål, er:

 • analyser gennemført af Det Fælles Situationscenter (SitCen) og Europol
 • den europæiske arrestordre og den europæiske bevissikringskendelse
 • fælles efterforskningsgrupper
 • princippet om tilgængelig retshåndhævelsesinformation
 • VIS og SIS II (lettere adgang til informationer)
 • den finansielle aktionsgruppe (FATF) (EN) (FR), som Kommissionen er aktivt medlem af, og som afgiver henstillinger, hvoraf mange iværksættes gennem EU-retten.

Reaktion

Risikoen for terrorangreb kan ikke fjernes helt. Det er medlemsstaterne, der skal reagere, når de sker. De reaktionsmekanismer, der benyttes under et terrorangreb, er ofte de samme, uanset om der er tale om en naturkatastrofe eller en teknologisk eller menneskeskabt katastrofe. Ved reaktion på sådanne hændelser skal der gøres fuld brug af de eksisterende strukturer og EU's civilbeskyttelsesordning. En EU-database over de ressourcer og midler, som medlemsstaterne kan mobilisere i tilfælde af et terrorangreb.

De vigtigste prioriteter i tilfælde af et attentat er:

 • hurtig udveksling af praktiske informationer og beslutninger samt koordination af medier (i tilfælde af en grænseoverskridende hændelse)
 • på nationalt og europæisk plan: solidaritet og erstatning til ofre for terrorisme og deres familier
 • bistand til EU-borgere i tredjelande
 • beskyttelse og understøttelse af civile og militære aktiver i krisekoordinationsoperationer.

Strategien vil blive suppleret med en detaljeret handlingsplan (EN), der skal omhandle alle de relevante foranstaltninger under de fire målsætninger.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Rådet for Den Europæiske Union (EN) af 17. januar 2011 om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme.

Det Europæiske Råd, 17. juli 2008 - Revideret strategi vedrørende terrorismefinansiering.

Rådets afgørelse 2007/124/EF af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder [EUT L 58 af 24.2.2007].

See also

 • Webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre anliggender – Bekæmpelse af terrorisme (EN)

Seneste ajourføring: 07.12.2011

Top