Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogrammet "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsprogrammet "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" (2007-2013)

Den Europæiske Union (EU) etablerer programmet "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden", der løber over perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013. Projektet hører under det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed. Formålet er at støtte projekter til forebyggelse af narkotikamisbrug.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1150/2007/EF af 25. september 2007 om et særprogram for perioden 2007-2013 "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed.

RESUMÉ

Antallet af dødsfald, der skyldes narkotikamisbrug, er højt i Europa. Det er nødvendigt at erkende narkotikaens alvorlige umiddelbare og mere langsigtede virkninger for den enkelte for så vidt angår sundhed, psykisk og social udvikling og de pågældende personers lige muligheder.

Den Europæiske Unions (EU) program "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" har tre målsætninger:

 • forebygge og begrænse brug af narkotika, narkotikaafhængighed og narkotikarelaterede skader
 • bedre information om brug af narkotika
 • støtte gennemførelsen af EU's narkotikastrategi.

På den baggrund støtter programmet tværnationale foranstaltninger med henblik på at:

 • oprette tværfaglige netværk
 • sikre udvidelse af videnbasen, udveksling af oplysninger og identifikation og udbredelse af god praksis
 • gøre opmærksom på sundhedsmæssige og sociale problemer, der skyldes brug af narkotika
 • forebygge brug af narkotika.

Anvendelsesområde

Programmet yder støtte til følgende foranstaltninger:

 • specifikke foranstaltninger iværksat af Kommissionen (forskning, opinionsundersøgelser, konferencer, offentlige kampagner og arrangementer, analyseaktiviteter, opbygning af websteder, etc.)
 • specifikke tværnationale projekter af interesse for Fællesskabet, der fremlægges af medlemsstater eller kandidatlande
 • aktiviteter udført af ikke-statslige organisationer eller andre organisationer, der forfølger mål af almen europæisk interesse.

Programmet er åbent for offentlige og private organisationer og institutioner, der arbejder med information om og forebyggelse af brug af narkotika.

Programmet henvender sig til alle grupper, der direkte eller indirekte arbejder med narkotikaproblematikken, og er særligt målrettet mod risikogrupper som unge, kvinder, udsatte grupper og personer bosiddende i socialt belastede områder.

Andre målgrupper omfatter lærere og undervisningspersonale, forældre, socialarbejdere, lokale og nationale myndigheder, medicinsk og paramedicinsk personale, retsembedsmænd, retshåndhævende myndigheder og fængselsmyndigheder, ikke-statslige organisationer, fagforeninger og religiøse samfund.

Finansiering

Finansieringsrammen for 2007-2013 er 21,35 millioner EUR. Tilskud tildeles af Kommissionen efter en forslagsindkaldelse. Tildelingen følger en række tildelingskriterier:

 • den foreslåede foranstaltning er i overensstemmelse med det årlige arbejdsprogram
 • de forventede resultater er i overensstemmelse med programmets målsætninger
 • størrelsen af den søgte fællesskabsfinansiering i forhold til de forventede resultater
 • foranstaltningerne skal have en multiplikatoreffekt over for borgerne, geografisk rækkevidde og samfundsmæssige følger
 • borgerne skal inddrages i de pågældende organers strukturer.

Baggrund

EU har iværksat en lang række initiativer med henblik på bekæmpelse af narkotikamisbrug. Ud over EU's narkotikastrategi for perioden 2005-2012 er der vedtaget en handlingsplan, der skal omsætte strategien til konkrete foranstaltninger.

Særprogrammet "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" er en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed 2007-2013, der skal fremme frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU. Sidstnævnte omfatter endvidere særprogrammerne "Strafferet", "Civilret", "Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab" og programmet Daphne III om bekæmpelse af vold.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 1150/2007/EF

23.10.2007

-

EUT L 257, 3.10.2007

TILHØRENDE RETSAKTER

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 5. maj 2011 - Rapport om midtvejsevalueringen af særprogrammet "Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden" for perioden 2007-2013 [KOM(2011) 246 endelig udg - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Evalueringen af programmet viser, at der er opnået gode resultater i de tre første år af gennemførelsen, og at flere af målsætningerne er indfriet. Kommissionen konstaterer dog, at det begrænsede budget forhindrer, at der kan opnås store virkninger med en betragtelig EU-dimension. Kommissionen foreslår således at øge programmets finansielle ressourcer og samtidig give fortrinsret til projekter med en EU-dimension, forenkle de administrative procedurer og forbedre udbredelsen af de opnåede resultater.

See also

 • Netstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender om Narkotikapolitik

Seneste ajourføring: 07.11.2012

Top