Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen — FN-protokol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen — FN-protokol

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2006/616/EF og 2006/617/EF om konklusionerne i FN-protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling (til lands, ad søvejen og ad luftvejen), der supplerer FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE AFGØRELSER?

De godkender formelt EU’s tiltrædelse af FN-protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen i det omfang, det falder inden for EU’s kompetence. Denne protokol om De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet har til formål at forebygge og bekæmpe menneskesmugling, fremme samarbejdet mellem signatarstaterne og beskytte de smuglede menneskers rettigheder.

HOVEDPUNKTER

Signatarstaterne skal kategorisere følgende handlinger som lovovertrædelser, når de begås forsætligt for at opnå en økonomisk eller materiel fortjeneste:

 • menneskesmugling, dvs. ulovligt at bringe en person ind i en stat, hvor personen ikke er statsborger eller har permanent opholdstilladelse
 • når de begås med henblik på at muliggøre menneskesmugling, frembringe, udarbejde, tilvejebringe eller besidde falske rejse- eller identitetsdokumenter
 • gøre en person i stand til at forblive i en stat uden at overholde de nødvendige krav til at opholde sig i staten lovligt
 • forsøg på, deltagelse i og anstiftelse til, at en af disse lovovertrædelser begås.

Signatarstaterne skal desuden anse følgende forhold for at skærpe alvoren af lovovertrædelsen (skærpende omstændigheder):

 • bringe de berørte migranters liv eller sikkerhed i fare
 • behandle sådanne migranter umenneskeligt eller nedværdigende, herunder udnyttelse.

Ofre for menneskesmugling må ikke være genstand for en strafferetlig forfølgelse.

Anvendelsesområde

Protokollen finder anvendelse på:

 • forebyggelse, undersøgelse og retsforfølgning af ovennævnte lovovertrædelser (hvis de i sagens natur er grænseoverskridende, og der er en organiseret kriminel gruppe involveret)
 • beskyttelse af ofrene for disse lovovertrædelsers rettigheder.

Foranstaltninger mod menneskesmugling ad søvejen

 • Hvis en stat har mistanke om, at et skib uden nationalitet smugler migranter, kan den borde og undersøge skibet.
 • Hvis et land har mistanke om, at et skib med udenlandsk registrering smugler migranter, skal det underrette det land, hvor skibet er registreret (flagstaten), og anmode om både bekræftelse af registreringen og tilladelse til at handle. Hvis mistankerne bekræftes, kan det anmodende land:
  • borde og undersøge skibet og dernæst træffe passende foranstaltninger med hensyn til skibet samt personerne og lasten om bord, og det skal
  • sikre at personerne om bord er sikre, og at de får en menneskelig behandling.
 • Hvis der ikke findes nogen overhængende fare, ikke træffe nogen yderligere foranstaltninger uden flagstatens udtrykkelige tilladelse.

Internationalt samarbejde

Lande skal arbejde på at styrke deres grænsekontrol, og de har ret til at nægte enhver, der er involveret i menneskesmugling, indrejse. Lande med fælles grænser, eller som ligger på ruter, der benyttes af kriminelle grupper, skal udveksle visse oplysninger, såsom følgende:

 • de afgangs- og destinationspunkter, som smuglerne benytter
 • de ruter og transportformer, der benyttes
 • metoderne og midlerne til at
  • skjule og transportere mennesker
  • misbruge rejse- eller identitetsdokumenter.

Lande, der har den relevante ekspertise, skal yde teknisk bistand til dem, der ofte er oprindelses- eller transitlande for migranter.

Forebyggelse, beskyttelse, assistance og tilbagesendelse

Det kræves, at lande handler på en række måder både for at forebygge smugling og for at behandle ofre for smugling. Disse måder omfatter følgende:

 • offentlige oplysningskampagner og udviklingsprogrammer samt samarbejde på regionalt, nationalt og internationalt plan for at bekæmpe årsagerne til menneskesmugling, især fattigdom og underudvikling
 • foranstaltninger til beskyttelse af rettighederne for de migranter, der er ofre for smugling, især kvinder og børn
 • yde beskyttelse mod vold, der kan udøves på migranter, og bistand til dem, hvis liv og sikkerhed er i fare som følge af, at de er blevet smuglet
 • bidrage til tilbagesendelsen af de borgere eller personer, der har ret til permanent ophold på deres territorium, og som har været genstand for smugling.

BAGGRUND

Direktiv 2002/90/EF og rammedirektiv 2002/946/RIA fastlægger en fælles definition af lovovertrædelse i forbindelse med hjælp til ulovlig indrejse og minimumsregler for sanktioner og juridiske personers ansvar.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/616/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under artikel 179 og 181 A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 24-33)

Rådets afgørelse 2006/617/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 34-43)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 1-3)

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17-18)

Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19-23)

seneste ajourføring 04.02.2016

Top