Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" (2007-2013)

Inden for rammerne af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder har Den Europæiske Union (EU) for perioden 2007-2013 oprettet et særprogram, der skal støtte projekter inden for forebyggelse og bekæmpelse af organiseret og anden kriminalitet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/125/RIA af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder.

RESUMÉ

Programmet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" erstatter rammeprogrammet om politisamarbejde og retligt samarbejde (AGIS). Det har til formål at forebygge og bekæmpe kriminalitet, navnlig terrorisme, menneskehandel, forbrydelser mod børn, ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, korruption og svig. Det omfatter fire hovedtemaer:

 • forebyggelse af kriminalitet og kriminologi
 • retshåndhævelse
 • beskyttelse af og støtte til vidner
 • beskyttelse af ofre.

Under disse hovedtemaer skal det nye program bl.a. bidrage til at:

 • udvikle koordineringen og samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder, andre nationale myndigheder og organerne under Den Europæiske Union (EU)
 • fremme bedste praksis for beskyttelse af ofre og vidner
 • fremme de metoder, der er nødvendige for strategisk at forebygge og bekæmpe kriminalitet og bevare sikkerheden, f.eks. det arbejde, der udføres i Det Europæiske Kriminalpræventive Net, og partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor.

Selvom programmet ikke vedrører retssamarbejde, kan det omfatte foranstaltninger, der sigter mod at tilskynde til samarbejde mellem judicielle myndigheder og retshåndhævende myndigheder.

Tilskudsberettigede projekter og foranstaltninger

Programmet vil gøre det muligt at finansiere følgende via tilskud eller offentlige indkøbsaftaler:

 • projekter med en europæisk dimension, der iværksættes og forvaltes af Kommissionen
 • tværnationale projekter, der skal have deltagelse af partnere fra mindst to medlemsstater eller mindst én medlemsstat og et kandidatland eller et tiltrædende land
 • nationale projekter i medlemsstaterne, der forbereder tværnationale projekter og/eller fællesskabsforanstaltninger, der supplerer disse, eller som bidrager til udviklingen af innovative teknologier, der kan anvendes i andre lande
 • driftstilskud til ikke-statslige organisationer, der uden fortjeneste for øje forfølger målene i programmet på europæisk plan.

Der kan navnlig ydes støtte til foranstaltninger med henblik på bedre operationelt samarbejde og koordinering, analyse, evaluering og overvågning, overførsel af teknologi og metoder, uddannelse og udveksling af personale og eksperter og bevidstgørelsesaktiviteter og informationsformidling.

Programmet er rettet mod retshåndhævende myndigheder og andre aktører i den private eller den offentlige sektor, herunder regionale og nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, universiteter, statistiske kontorer, ikke-statslige organisationer og relevante internationale organer, der deltager som partnere.

Programmet er åbent for deltagelse af organer, der er juridiske personer og har hjemsted i en medlemsstat. Profitorienterede organer og organisationer har kun adgang til tilskud sammen med statslige organisationer eller nonprofitorganisationer.

Denne afgørelse erstatter fra den 1. januar 2007 de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 2002/630/RIA (AGIS). Foranstaltninger, der er iværksat inden den 31. december 2006 i henhold til afgørelse 2002/603/RIA, er omfattet af førnævnte afgørelse, indtil de er afsluttet.

Kontekst

Særprogrammet "Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet" indgår ligesom programmet "Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme" i rammeprogrammet om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder, hvortil der er afsat et budget på 745 mio. EUR for 2007-2013.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/125/RIA

24.2.2007

-

EUT L 58 af 24.2.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 16. juni 2011 om midtvejsevalueringen af rammeprogrammet om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder (2007-2013) [KOM(2011) 318 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Meddelelsen indeholder en midtvejsevaluering af gennemførelsen af programmet ”Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet” i perioden 2007-2009. Ifølge evalueringen har de projekter, der er støttet via programmet, generelt udvist de forventede resultater: indførelse af nye redskaber og metoder, udbredelse af bedste praksis og øget kendskab til specifikke spørgsmål. De fleste af projekterne vedrører fremme af en horisontal tilgang til forebyggelse af kriminalitet og samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder. Medarbejderne ved de retshåndhævende myndigheder er i øvrigt programmets primære målgruppe. Tyskland, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige står for 48 % af projekterne. Kommissionen påpeger imidlertid en række problemer i forbindelse med gennemførelsen og konstaterer en underudnyttelse af betalingsbevillingerne. Kommissionen foreslår en fortsættelse af programmet frem til 2013 med en forbedret procedure til godkendelse af tilskud og en forbedret evalueringsprocedure.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om et rammeprogram om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder for perioden 2007-2013 [KOM(2005) 124 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 08.09.2011

Top