Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særprogrammet: Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Særprogrammet: Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme (2007-2013)

Inden for rammerne af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder indfører Den Europæiske Union (EU) for perioden 2007-2013 et særprogram for at understøtte projekterne vedrørende forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorangreb og andre sikkerhedsrelaterede risici.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/124/EF af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder.

RESUMÉ

Særprogrammet skal understøtte medlemsstaternes indsats for at forebygge terrorangreb, opstille et beredskab og beskytte borgerne og de kritiske infrastrukturer. Det skal bidrage til at sikre beskyttelse mod terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici.

Forebyggelse og beredskab

Programmet sigter på følgende:

  • stimulere vurderingen af trusler mod kritisk infrastruktur og udviklingen af beskyttelsesmetoder og sikkerhedsstandarder
  • støtte fælles operationelle foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for grænseoverskridende forsyningskæder
  • fremme samarbejde og udveksling af erfaringen om beskyttelse af kritiske infrastrukturer.

Konsekvensstyring

Programmet fokuserer især på udveksling af knowhow og bedste praksis mellem de forskellige aktører, der har ansvaret for krisestyring, og på tilrettelæggelsen af fælles øvelser for at øge koordineringen mellem de ansvarlige aktører.

Tilskudsberettigede projekter og foranstaltninger

Programmet finansierer gennem tilskud og offentlige indkøbsaftaler følgende:

  • projekter med en europæisk dimension, der iværksættes og forvaltes af Kommissionen
  • tværnationale projekter, hvori der deltager partnere fra mindst to medlemsstater eller mindst en medlemsstat og et kandidatland eller et tiltrædende land
  • nationale projekter i medlemsstaterne, der forbereder tværnationale projekter og/eller fællesskabsforanstaltninger, der supplerer disse, eller udvikler innovative teknikker, der kan overføres til andre lande.

De støtteberettigede aktioner er primært operationelt samarbejde og koordinering, analyser, evaluering og revision, udveksling af oplysninger, uddannelse og udveksling af eksperter samt bevidstgørelsesaktiviteter og informationsformidling.

De organer og organisationer, der deltager i programmet Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme skal være juridiske personer og oprettet i medlemsstaterne. Profitorienterede organisationer har kun adgang til tilskud, hvis de arbejder sammen med statslige organisationer eller nonprofitorganisationer.

Kontekst

Særprogrammet om terrorisme er sammen med særprogrammet om kriminalitet en del af rammeprogrammet Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder, der har et budget på 745 mio. EUR for perioden 2007-2013.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/124/EF

24.2.2007

-

L 58 af 24.2.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsevalueringen af rammeprogrammet om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder (2007-2013) [KOM(2011) 318 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten gør status på gennemførelsen af programmet ”Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici” i perioden 2007-2009. Generelt leverer de projekter, som modtager støtte fra programmerne, i vidt omfang de forventede resultater, nemlig indførelse af nye redskaber og metoder, udbredelse af god praksis og øget kendskab til specifikke spørgsmål. Størstedelen af projekterne vedrører forebyggelse og risikoberedskab og er målrettet mod medarbejdere ved de retshåndhævende myndigheder. Italien og Spanien alene tegner sig for 48 % af projekterne. Kommissionen afdækker dog forskellige problemer i forbindelse med gennemførelsen og konstaterer underudnyttelse af kreditterne. Den foreslår en forlængelse af programmet frem til 2013 med en forbedring af proceduren for tildeling af tilskud og evalueringsprocessen.

Kommissionens meddelelse om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur [KOM (2006) 786 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om et rammeprogram om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder for perioden 2007-2013 [KOM(2005) 124 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 05.09.2011

Top