Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2005/671/RIA om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Bekæmpelse af terrorisme er et højt prioriteret mål i Den Europæiske Union (EU). Denne afgørelse fastlægger en procedure for deling af oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning og retsforfølgning af samt domme for terrorhandlinger i EU-landene.

HOVEDPUNKTER

 • For at bekæmpe terror er det vigtigt, at de berørte myndigheder på deres respektive kompetenceområder har adgang til de mest fuldstændige og ajourførte oplysninger. EU-landene skal indsamle oplysninger vedrørende strafferetlig efterforskning og retsforfølgning af samt domme for terrorhandlinger, som berører to eller flere EU-lande, og videregive dem til Europol eller Eurojust, som det måtte være hensigtsmæssigt.
 • En udpeget specialtjeneste fra det pågældende lands retshåndhævende myndigheder har ansvaret for at sende alle relevante oplysninger i forbindelse med strafferetlig efterforskning af terrorhandlinger til Europol, herunder:
  • personens eller gruppens identitet
  • de handlinger, der efterforskes, og de specifikke omstændigheder
  • den strafbare handling
  • forbindelser til andre relevante sager
  • anvendelse af kommunikationsteknologi
  • trusler knyttet til besiddelse af masseødelæggelsesvåben.
 • Mindst én myndighed i hvert land udpeges som den nationale Eurojust-korrespondent på terrorismeområdet og har ansvaret for at sende alle relevante oplysninger om retsforfølgning af og domme for terrorhandlinger til Eurojust, herunder:
  • identiteten af den person eller gruppe, der er genstand for en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning
  • den strafbare handling og de specifikke omstændigheder, der knytter sig til den
  • oplysninger om endelige domme for terrorhandlinger samt de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse terrorhandlinger
  • forbindelser til andre relevante sager
  • anmodninger om gensidig retshjælp rettet til eller fremsat af et EU-land samt resultatet heraf.
 • Hvert EU-land sikrer, at de relevante oplysninger i dokumenter eller andre bevismidler, der er indhentet under efterforskninger eller straffesager, stilles til rådighed for andre EU-lande så hurtigt som muligt.
 • Hvor det er relevant, skal landene oprette fælles efterforskningshold med henblik på efterforskning. Anmodninger fra andre EU-lande om retshjælp og om fuldbyrdelse af retsafgørelser skal tillægges højeste prioritet.
 • Afgørelsen bør ikke bringe en persons sikkerhed eller gennemførelsen af igangværende undersøgelser eller særlig efterretningsvirksomhed i fare og går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Rådets henstilling 2007/562/EF omhandler informationsudveksling i EU-lande om kidnapninger foretaget af terrorister.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 30. september 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (EUT L 253 af 29.9.2005, s. 22-24)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets henstilling af 12. juni 2007 vedrørende informationsudveksling om kidnapninger foretaget af terrorister (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 9-12)

seneste ajourføring 18.08.2016

Top