Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Narkotikaprækursorer: intern dimension

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Narkotikaprækursorer: intern dimension

Med denne forordning harmoniserer EU foranstaltninger til kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt benyttes til ulovlig fremstilling af euforiserende og psykotrope stoffer. Således sigter det mod at hindre ulovlig anvendelse af disse stoffer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

En effektiv kontrol med kemiske stoffer, der benyttes til ulovlig fremstilling af euforiserende stoffer og psykotrope stoffer, er et vigtigt værktøj til at bekæmpe ulovlig handel med narkotika. Imidlertid har disse stoffer, der betegnes prækursorer, også fuldt ud lovlige industrielle anvendelsesformål. Derfor bør den lovlige handel med disse stoffer anerkendes og beskyttes, samtidig med at det hindres, at de pågældende stoffer anvendes til ulovlige formål.

Målsætningen er at opnå balance mellem de foranstaltninger, der har til formål at hindre ulovlig fremstilling af narkotika, og at undgå hindringer for den lovlige handel med kemiske stoffer.

Foranstaltninger til kontrol med prækursorer

Denne forordning indfører harmoniserede foranstaltninger til kontrol og overvågning inden for Den Europæiske Union (EU) af visse kemiske stoffer, som hyppigt benyttes til ulovlig fremstilling af euforiserende stoffer. Den definerer ”registrerede stoffer” * i overensstemmelse med artikel 12 af De Forende Nationer (FN)-konventionen (se nedenfor). For disse registrerede stoffer indeholder forordningen bestemmelser om licenser, aftagererklæringer og mærkning. I kraft af en overvågningsprocedure kan det undgås, at der lægges hindringer i vejen for fri udveksling af sådanne stoffer mellem EU-landene.

Forordningen indeholder også en definition af "ikke-registrerede stoffer" *, der er i overensstemmelse med FN-konventionens artikel 12, For disse stoffer udarbejder Kommissionen retningslinjer til en mere smidig kontrolordning end den ordning, der gælder for registrerede stoffer.

Under forordningen skal alle erhvervsdrivende * omgående underrette de kompetente myndigheder om ethvert forhold, såsom usædvanlige ordrer eller transaktioner, der omfatter registrerede stoffer, der er bestemt til at skulle markedsføres *, som giver grund til at formode, at disse stoffer kan blive benyttet til ulovlig fremstilling af euforiserende stoffer eller psykotrope stoffer.

Forpligtelser, der pålægges de erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende, som ønsker at handle med stoffer, der er registreret som prækursorer (kategori 1 eller 2 i bilag I), pålægges visse forpligtelser, idet de:

 • skal udpege en medarbejder, der skal være ansvarlig for handelen med registrerede stoffer, og give de kompetente myndigheder meddelelse om medarbejderens navn, og om hvorledes denne kan kontaktes
 • skal opgive adressen på de lokaler, hvor de fremstiller eller handler med disse stoffer (for kategori 2)
 • skal ansøge de kompetente myndigheder om at få udstedt en licens, når der er tale om besiddelse af stoffer opført som kategori 1 (særlige licenser kan udstedes til apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, visse typer af offentlige myndigheder eller væbnede styrker)
 • skal indhente en skriftlig erklæring fra aftageren om det eller de specifikke anvendelsesformål for de registrerede stoffer
 • kun må levere de registrerede stoffer til fysiske eller juridiske personer, som er indehavere af en licens til besiddelse sådanne stoffer (for kategori 1)
 • skal mærke de registrerede stoffer, inden de leveres, og mærkningen skal angive stoffernes navn, mængde og vægt, leverandørens og modtagerens navn og adresse.

Registrerede stoffer i kategori 2 er underlagt mindre stramme forpligtelser end de i kategori 1 for at undgå unødvendige hindringer for handelen, især når de pågældende mængder ikke overstiger de mængder, der er fastsat i bilag II.

Kommissionen skal, bistået af et udvalg, opstille og ajourføre en liste over stoffer, der skalovervåges. EU-landene skal formidle listerne til de erhvervsdrivende.

Ved forordningen ophæves Rådets direktiv 92/109/EØF, Kommissionens direktiv 93/46/EØF, 2001/8/EF og 2003/101/EF, samt Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/96 og (EF) nr. 1533/2000.

Kontekst: den interne og den eksterne dimension i narkotikabekæmpelsen

Ved Rådets afgørelse 90/611/EØF godkendte EU i 1990 FN-konventionen om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. I artikel 12 i FN-konventionen foreslås det, at der vedtages foranstaltninger med henblik på overvågning af fremstilling og distribution af prækursorer. Hvad angår den eksterne dimension, dvs. overvågning af handelen med prækursorer mellem EU og ikke-EU-lande, er kravene i artikel 12 blevet opfyldt ved Rådets forordning (EØF) nr. 111/2005.

Retsaktens nøglebegreber

 • "Registrerede stoffer": de stoffer, som er opført i bilag I, og som kan anvendes til fremstilling af euforiserende og psykotrope stoffer, herunder blandinger og naturprodukter, der indeholder sådanne stoffer. Herfra er undtaget lægemidler, farmaceutiske præparater, blandinger, naturprodukter og andre præparater, der indeholder registrerede stoffer, men er sammensat på en sådan måde, at disse stoffer ikke let kan benyttes eller udskilles ved hjælp af let anvendelige eller økonomisk fordelagtige midler.
 • "Ikke-registrerede stoffer": stoffer, som ikke er opført i bilag I, men hvis anvendelse ved ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer er blevet fastslået.
 • "Markedsføring": enhver form for afhændelse mod eller uden vederlag af registrerede stoffer i EU eller oplagring, fremstilling, produktion og forarbejdning af, handel med, distribution af eller mæglervirksomhed vedrørende disse stoffer med henblik på afhændelse i EU.
 • "Erhvervsdrivende": fysisk eller juridisk person, som er beskæftiget med markedsføring af registrerede stoffer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 273/2004

18.8.2005

-

EUT L 47 af 18.2.2004

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 og til artikel 32 i rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om, hvordan EU lovgivningen om overvågning og kontrol af handel med narkotikaprækursorer gennemføres og fungerer [KOM(2009) 709 endelig udgave – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Denne rapport evaluerer gennemførelsen såvel som virkningen af forordningerne (EF) nr. 273/2004 (ovenfor) og 111/2005.

På grundlag af data modtaget fra EU-lande er konklusionen af Kommissionens evaluering, at de juridiske rammer for kontrol med handel generelt indeholder foranstaltninger, som er proportionelle med hensyn til at forebygge misbrug af narkotikaprækursorer uden at lægge hindringer i vejen for den lovlige handel dermed. Et velfungerende samarbejde mellem erhvervsdrivende og kompetente myndigheder har i væsentlig grad bidraget hertil. Ligeledes er EU-retningslinjerne for den kemiske industri tillige med et nyt eLearning-kursus for erhvervsdrivende et godt supplement til de juridiske rammer.

EU-lande har gennemført det fælles autorisationssystem for kategori 1-prækursorer på tilfredsstillende vis, og det fungerer effektivt for de kompetente myndigheder såvel som for erhvervene. Registreringskravene for kategori 2-prækursorer kan dog have visse svage punkter angående korrekt kontrol og forebyggelse af misbrug ved handel med disse stoffer. Desuden tolkes visse bestemmelser (fx vedrørende kundedeklarationer eller kriterier for at fastsætte blandinger) forskelligt af EU-landene. Andre vanskeligheder angår en utilstrækkelig rapporteringsfrekvens fra erhvervsdrivende til kompetente myndigheder og visse aspekter af lovgivningen af ekstern handel som for eksempel ufleksible tidsfrister for anmeldelse forud for eksport og mangel på forenklede autorisationsprocedurer.

På denne baggrund giver rapporten følgende anbefalinger:

 • den harmoniserede gennemførelse af de juridiske rammer i EU-landene bør forbedres, især ved en udveksling af best practices
 • rapporteringen bør forbedres, for eksempel ved at øge hyppigheden hvormed erhvervsdrivende rapporterer til kompetente myndigheder
 • eksisterende lovgivning forbedres eventuelt for at styrke kontrollen med kategori 2-prækursorer
 • kontrollen med farmaceutiske præparater/medicinalvarer, som indeholder ephedrin eller pseudo-ephedrin i transit gennem EU, styrkes
 • procedurekravene ændres for at få et kontrolniveau, der er proportionalt med risikoen for misbrug.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 af 27. juli 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande [Den Europæiske Unions Tidende L 202 af 3.8.2005]. Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelserne for de nævnte forordninger, for så vidt angår ansvarlig medarbejder, udstedelse af licens til og registrering af virksomheder, angivelse af oplysninger, forudgående eksportanmeldelse og eksport-/importtilladelse vedrørende narkotikaprækursorer.

Seneste ajourføring: 24.02.2011

Top