Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

Denne afgørelse om oprettelse af en ekspertgruppe har til formål at bibringe Kommissionen sagkundskab på området forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2003/209/EF af 25. marts 2003 om oprettelse af en rådgivende gruppe med betegnelsen « Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel ».

RESUMÉ

Menneskehandel udgør en grov overtrædelse af menneskerettighederne. Siden 1996 har EU ydet en global og tværfaglig indsats i bekæmpelsen af menneskehandel, herunder vedtaget forskellige retsakter 2002/629/RIA og indført en række programmer, herunder:

  • tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet Stop I eller II for personer med ansvar for bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn
  • DAPHNE -programmet om forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder
  • rammeprogrammet AGIS vedrørende det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager.

Inden for rammerne af programmet Stop II organiserede Europa-Kommissionen i samarbejde med Den Internationale Migrationsorganisation (IMO) og Europa-Parlamentet i september 2002 den europæiske konference om forebyggelse og bekæmpelse af handel med mennesker - Global udfordring for det 21. århundrede.

Konferencens slutresultat er Bruxelles-erklæringen (pdf), der definerer menneskehandel som "et modbydeligt og foruroligende fænomen, der omfatter seksuel udnyttelse, udnyttelse af en anden persons arbejde under omstændigheder, der minder om slaveri, udnyttelse af tiggeri og af ungdomskriminalitet såvel som slaveri i hjemmet".

Erklæringen omfatter et bilag med henstillinger, der anbefaler oprettelsen af en ekspertgruppe for at stadfæste de standarder og eksempler på bedste praksis, der anvendes inden for arbejdet med bekæmpelse af menneskehandel.

Bestemmelser vedrørende ekspertgruppen

Ekspertgruppen får en rådgivende rolle, i overensstemmelse med gængs praksis på andre områder. Formålet med gruppen er at bibringe Europa-Kommissionen sagkundskab i form af udtalelser eller rapporter på området for forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel. Ekspertgruppen skal, senest ni måneder efter sin oprettelse, forelægge en rapport med det formål at bistå Kommissionen med at træffe yderligere initiativer på europæisk plan.

Ekspertgruppen sammensættes af eksperter i menneskehandel. Eksperterne skal have opnået deres erfaring som følge af aktiviteter udført for organisationer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af menneskehandel. De udnævnes af Kommissionen efter afslutningen af en procedure, der involverer alle relevante aktører. Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres.

For at sikre en afbalanceret sammensætning i ekspertgruppen er antallet af medlemmer fastsat til 20, heraf syv fra EU-medlemsstaternes centraladministrationer, fire fra kandidatlandenes centraladministrationer og ni fra mellemstatslige, internationale og ikke-statslige organisationer, der arbejder på europæisk plan, og som har veldokumenteret erfaring og ekspertise på området menneskehandel.

Medlemmernes mandat på et år kan forlænges. En eventuel forlængelse afhænger af de resultater, ekspertgruppen har opnået.

Ekspertgruppens aktiviteter

For at udføre sine opgaver kan ekspertgruppen nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper, der højst må bestå af otte medlemmer.

Eksperternes udtalelser og rapporter forelægges for Kommissionen, der kan offentliggøre dem på internettet. Hvis de godkendes enstemmigt af ekspertgruppen, udarbejder denne fælles konklusioner.

Supplerende eksperter

Kommissionens afgørelse tager højde for deltagelsen af officielle repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene og tredjelandene eller for internationale, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer i ekspertgruppens arbejde for på et tidligt tidspunkt at indgå en dialog mellem ekspertgruppen og de medlemslande og organisationer, der skal gennemføre de fremtidige foranstaltninger, der kan bygge på ekspertgruppens henstillinger.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/209/EF

26.3.2003 - 16.10.2007

-

EUT L 79 af 26.3.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2007/675/EF af 17. oktober 2007 om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel [EUT L 277 af 20.10.2007]. Denne afgørelse ophæver afgørelse 2003/209/EF fra og med den 17. oktober 2007.

Seneste ajourføring: 17.03.2008

Top