Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles politik til bekæmpelse af ulovlig indvandring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fælles politik til bekæmpelse af ulovlig indvandring

1) MÅL

Samle nøgleelementerne til en fælles politik vedrørende ulovlig indvandring i en fælles ramme; redegøre for de kommende foranstaltninger og samarbejdsformer med henblik på at iværksætte en struktureret politik til forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring.

2) DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en fælles politik mod ulovlig indvandring [KOM(2001) 672 endelig udg. - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Officielle Tidende]

3) RESUMÉ

1. På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 1999 forpligtede medlemsstaterne sig til at bekæmpe den ulovlige indvandring ved kilden ved at etablere en mere effektiv styring af migrationsstrømmene i nært samarbejde med oprindelses- og transitlandene (punkt 22 og 23 i konklusionerne). Allerede i handlingsplanen fra Wien var det blevet understreget, at det er nødvendigt at forelægge konkrete forslag med henblik på en effektiv bekæmpelse af ulovlig indvandring.

Siden da er der blevet iværksat en række initiativer:

 • et direktiv, der definerer, hvad der skal forstås ved hjælp til ulovlig indrejse samt en afgørelse, som definerer straffelovgivningen med det formål at bekæmpe hjælp til ulovlig indrejse (es de en fr)
 • et direktiv om harmonisering af bøder (es de en fr)til transportvirksomheder
 • Kommissionens meddelelse om en indvandringspolitik for EU [KOM(2000) 757 endelig udg.]
 • Kommissionens meddelelse om iværksættelse af en åben metode (es de en fr) til koordinering af indvandringspolitikken i EU.

2. I forbindelse med udarbejdelsen af en samlet strategi minder Kommissionen om betydningen af overholdelsen af de forpligtelser, der følger af visse internationale aftaler som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (CEDH) og Genève-konventionen om flygtningestatus.

3. Debatten om muligheden og betingelserne for iværksættelse af en samlet plan til bekæmpelse af ulovlig indvandring skal tage hensyn til en række elementer, bl.a.:

 • eksistensen af forskellige former for ulovligt ophold og de særlige behov hos potentielt sårbare grupper (kvinder, mindreårige, mindreårige uden ledsagelse....)
 • behovet for at øge samarbejdet med oprindelses- og transitlandene. Specielt er ansøgerlandene forpligtede til fuld accept og implementering af Schengen-reglerne. Forvaltning af flygtningestrømmene forudsætter således bl.a., at der tages hensyn til visse faktorer, som vedrører udenrigspolitiske aspekter
 • eksistensen af en række bestemmelser vedrørende udstedelse af visa, grænsekontrol, menneskesmugling og illegalt arbejde, som skal anvendes korrekt. Med henblik på at sikre en ensartet retshåndhævelse inden for det juridiske samarbejde er det nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter fælles definitioner af kriminelle handlinger og passende straf. I 2001 har man anvendt en rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel og en rammeafgørelse om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold.

Politikken vedrørende visa

4. Politikken vedrørende visa er nært knyttet sammen med politikken vedrørende kontrol af flygtningestrømme. Der findes to retsakter inden for dette område, nemlig forordningen om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum, og forordningen om ensartet udformning af visa. I overensstemmelse med punkt 22 i konklusionerne fra Tammerfors drejer det sig nu om at forbedre samarbejdet mellem de kontorer, der er ansvarlige for udstedelse af og kontrol med visa (udveksling af oplysninger, gensidig bistand og uddannelse af personale).

5. I denne sammenhæng undersøger Kommissionen muligheden for at oprette:

 • fælles visumudstedelseskontorer ved f.eks. at iværksætte et pilotprojekt
 • et system til brug for informationsudveksling om udstedte visa, som ud over personoplysninger kunne omfatte fotografier og en kopi af rejsedokumenterne.

Indsamling og analyse af oplysninger

6. For at få et præcist billede af fænomenet ulovlig indvandring på EU-plan bør medlemsstaterne foretage en sammenlignende analyse af de oplysninger, som kommer fra de forskellige lande. Det samarbejde, der i denne forbindelse sker inden for rammerne af CIREFI (es de en fr) (Center for Informationsudveksling), bør styrkes.

Kommissionen påtænker at:

 • forelægge en handlingsplan for at forbedre indsamlingen og analysen af oplysninger vedrørende indvandring og asyl
 • forelægge et forslag til forbedring af funktionen af systemet for hurtig varsling med henblik på videresendelse af oplysninger om ulovlig indvandring.

Grænsekontrol og -forvaltning

7. For at øge kontrollen ved de ydre grænser foreslår Kommissionen at:

 • oprette en europæisk grænsebevogtning (sonderende undersøgelser finansieret over ODYSSEUS (es de en fr)-programmet)
 • fastlægge et harmoniseret uddannelsesprogram for grænsevagter (forsøgsprojekter udvikles i politiskolen (CEPOL)). Men på længere sigt vil det være ønskeligt at oprette en egentlig europæisk skole for grænsevagter
 • forbedre samarbejdet mellem de administrative kontorer gennem udveksling af forbindelsesofficerer.

8. De midler, der er afsat til iværksættelse af ODYSSEUS-programmet, er opbrugt i regnskabsåret 2001. Kommissionen har derfor foreslået, at Rådet vedtager en afgørelse om oprettelse af et nyt program (kaldet ARGO), der skal løbe fra 1. januar 2002 til 31. december 2006. Det nye program tager sigte på at yde støtte til det administrative samarbejde og eventuelt til oprettelsen af en "fælles teknisk støttefunktion", som skal sikre et effektivt og samordnet samarbejde. Denne støttefunktion kunne varetage følgende tre hovedopgaver:

 • indsamling, oplagring og formidling af oplysninger (oplysninger hidrørende fra det europæiske migrationsovervågningscenter, systemet for hurtig varsling…)
 • koordinering af det administrative samarbejde (den europæiske grænsevagtskole, uddannelse…)
 • systemforvaltning (SIS, Eurodac)… som led i den overordnede migrationsstyring.

9. Kommissionen har til hensigt at offentliggøre en meddelelse om europæisk grænseforvaltning, hvori disse forslag vil blive uddybet.

En helhedsstrategi

10. En helhedsstrategi er den bedste arbejdsmetode til bekæmpelse af ulovlig indvandring. Denne metode gør det muligt at overveje andre grundlæggende spørgsmål som f.eks.:

 • menneskehandel og menneskesmugling (Kommission vil forelægge et direktivforslag om udstedelse af en opholdstilladelse til ofrene for menneskehandel, som er rede til at samarbejde i undersøgelser mod menneskehandlere)
 • økonomisk udnyttelse af migranter. Man bør navnlig tage fat på spørgsmålet om konfiskation af alt udbytte af kriminelle handlinger i forbindelse med ulovlig indvandring
 • samarbejde med oprindelses- og transitlandene
 • transportørens ansvar
 • tilbagetagelses- og hjemsendelsespolitik. I denne forbindelse vil Kommissionen forelægge en grønbog i løbet af 2002.

Endvidere understreger Kommissionen, at ulovlig indvandring ofte er forbundet med netværk af organiseret kriminalitet på internationalt plan. I denne forbindelse har en samordning af bestemmelserne vedrørende de elementer, som udgør kriminelle handlinger og de sanktioner, der skal anvendes, vist sig at være et meget nyttigt instrument.

11. Ovennævnte betragtninger har foranlediget, at Kommissionen har overvejet den rolle, andre instanser som f.eks. Europol spiller (se i denne forbindelse EU-traktatens artikel 30).

12. Kommissionen opfordrer Rådet til at udarbejde en handlingsplan over prioriterede foranstaltninger.

4) gennemførelsesforanstaltninger

I løbet af 2002 vil Kommissionen forelægge:

 • en grønbog (es de en fr)om politikken for hjemsendelse på EU-plan
 • en meddelelse om forvaltningen af EU's ydre grænser
 • en analyse vedrørende etableringen af et europæisk system for identifikation af visa.

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 17.10.2005

Top