Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alternativ konfliktløsning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Alternativ konfliktløsning

EU gør status over den aktuelle situation inden for alternative metoder til bilæggelse af tvister på det civil- og handelsretlige område; iværksætte en bred høring af de berørte kredse angående en række juridiske spørgsmål, der rejser sig på dette område, med det formål at indkredse, hvilke konkrete foranstaltninger der bør træffes.

DOKUMENT

Grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område [KOM(2002) 196 endelig udg. - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

3) RESUMÉ

Grønbogen indgår som et led i EU's arbejde med at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, specielt i forbindelse med bestræbelserne på at skabe bedre domstolsadgang.

I forlængelse af handlingsplanen fra Wien og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors havde Rådet (retlige og indre anliggender) opfordret Kommissionen til at fremlægge en grønbog om andre former for alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område end voldgift, hvori "der gøres status over den aktuelle situation og lægges op til en bred høring med det formål at indkredse, hvilke konkrete foranstaltninger der bør træffes. Hovedvægten bør lægges på muligheden for at få opstillet grundprincipper, enten generelt eller på de enkelte områder, der kan give den fornødne garanti for, at udenretslige former for tvistbilæggelse frembyder den grad af sikkerhed, der kræves i retssystemet".

I sin grønbog erindrer Kommissionen om, at udviklingen af disse nye former for konfliktløsning, der undertiden går under den engelske forkortelse "ADR" for "Alternative Dispute Resolution", ikke må ses som et forsøg på at afhjælpe de problemer, der er med den måde, domstolene fungerer på, men derimod som en mere mindelig og i mange tilfælde bedre måde at bilægge tvister på end den, der består i at gå til en dommer eller en voldgiftsmand.

Alternative konfliktløsningsmetoder som f.eks. mediation giver faktisk parterne mulighed for at finde en løsning på deres tvist i en dialog med hinanden i stedet for at låse dem fast i en konfrontation, hvor der normalt altid vil være en vinder og en taber. Behovet for alternative konfliktløsningsmetoder er meget indlysende i relation til f.eks. familiekonflikter, men også for mange andre typer tvister kan de være et meget nyttigt middel. Med alle de oplysninger, den indeholder og alle de spørgsmål, den rejser, tager grønbogen sigte på at bevidstgøre så mange som muligt om disse nye former for tvistbilæggelse (almindelige borgere, dommere og jurister).

Grønbogens formål er hovedsagelig at finde frem til en måde, hvorpå man kan skabe balance mellem nødvendigheden af at bevare smidigheden i konfliktløsningsforløbet og samtidig sikre konfliktløsningens kvalitet, og hvorpå konfliktløsningsmetoderne kan indpasses i retssystemet på en harmonisk måde.

Grønbogen giver også et indblik i de foranstaltninger og initiativer, der allerede er truffet på området i medlemsstaterne og på EU-plan.

Med udsendelsen af denne grønbog har Kommissionen endelig også ønsket at deltage i den debat, der er i gang i medlemsstaterne og på det internationale plan, om hvordan man kan skabe de bedst mulige forudsætninger for udviklingen af alternative konfliktløsningsmetoder.

De 21 spørgsmål, der stilles i grønbogen, drejer sig om afgørende elementer i de forskellige konfliktløsningsmetoder, bl.a. spørgsmålet om aftaleklausuler om alternativ konfliktløsning, problemer omkring forældelsesfrister, krav om fortrolighed, gyldigheden af samtykker, retskraften af de aftaler, der indgås inden for rammerne af alternativ konfliktløsning, uddannelsen af de formidlende tredjeparter, akkreditering af dem og regler for deres ansvar

For flere oplysninger herom henvises til den fuldstændige version af grønbogen.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22. oktober 2004 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område - [KOM(2004) 718 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Efter lanceringen af en redigering af den adfærdskodeks, der blev udarbejdet i oktober 2004 for mæglere, og som blev godkendt af europæiske eksperter, vedtog Europa-Kommissionen et direktivforslag den 22. oktober 2004.

Formålet med Kommissionens forslag er ikke at regulere eller harmonisere medlemsstaternes lovgivning inden for dette område men ønsker at anspore til at benytte mægling som alternativ konfliktløsning nationalt og internationalt.

Efter at have defineret termerne "mægling" og "mægler" opremser forslaget de eksisterende regler inden for:

  • en dommers henvisning til mægling
  • fuldbyrdelse af forligsaftaler ved hjælp af en domstol eller en offentlig myndighed
  • mæglerens tavshedspligt
  • afbrydelse af forældelsesfristen eller anden rettighedsfortabelse som følge af fristoverskridelse vedrørende det krav, som mæglingen omfatter

Fælles beslutningsprocedure (COD/2004/251)

See also

For yderligere oplysninger, se:

Netstedet for Kommissionens Generaldirektorat "Frihed, sikkerhed og retfærdighed":

  • Forlig uden for retten - udvikling af alternative metoder til at løse civile og kommercielle uoverensstemmelser i EU (EN)

På Kommissionens netsted om "Civilretligt samarbejde mellem medlemsstaterne":

Alternative metoder - konfliktløsning

Seneste ajourføring: 27.03.2006

Top