Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk netværk vedrørende folkedrab

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk netværk vedrørende folkedrab

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2002/494/RIA — net af kontaktpunkter vedrørende folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser

RESUMÉ

HVAD ER MÅLET MED AFGØRELSEN?

Den opretter et net af nationale kontaktpunkter (ét i hvert EU-land) for at forbedre samarbejdet om bekæmpelse af folkedrab (*), forbrydelser mod menneskeheden (*) og krigsforbrydelser (*).

HOVEDPUNKTER

Der er oprettet nationale kontaktpunkter til udveksling af oplysninger om efterforskninger af sådanne forbrydelser i hvert EU-land. Detaljerne om hvert kontaktpunkt skal sendes til Generalsekretariatet for Rådet, der efterfølgende sender oplysningerne til de nationale kontaktpunkter i andre EU-lande.

Efter anmodning fra andre nationale kontaktpunkter stiller de nationale kontaktpunkter oplysninger, der er relevante for efterforskninger af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, til rådighed.

EU-Rådet orienterer årligt Europa-Parlamentet om aktiviteterne i nettet af kontaktpunkter.

Netværket mødes to gange om året til møder, der indkaldes af formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union for at koordinere de løbende bestræbelser på at efterforske og retsforfølge personer, der er mistænkt for at have begået eller deltaget i folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. juni 2002.

BAGGRUND

Alle EU-landene ratificerede Rom-statutten af 17. juli 1998, der opretter Den Internationale Straffedomstol (ICC) for at behandle sager, der involverer folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Efterforskningen og retsforfølgelsen af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser er dog primært de nationale myndigheders ansvar. Derfor er der behov for et tættere samarbejde mellem nationale myndigheder for at sikre, at disse forbrydelser bliver bekæmpet.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Folkedrab: handlinger, der begås med det formål, helt eller delvist, at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe.

(*) Forbrydelser mod menneskeheden: handlinger, der begås som en del af et udbredt og systematisk angreb rettet mod civile befolkninger.

(*) Krigsforbrydelser: begåede handlinger, der er i strid med den humanitære folkeret (f.eks. Genève-konventionen). Det kan for eksempel være mishandling af krigsfanger, drab på gidsler eller forsætlig ødelæggelse af byer eller landsbyer.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2002/494/RIA af 13. juni 2002 om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (EFT L 167 af 26.6.2002, s. 1-2).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2003/335/RIA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (EUT L 118 af 14.5.2003, s. 12-14).

seneste ajourføring 26.11.2015

Top