Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles efterforskningshold

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fælles efterforskningshold

 

RESUMÉ AF:

Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA om fælles efterforskningshold

HVAD ER FORMÅLET MED RAMMEAFGØRELSEN?

Den fastlægger reglerne for oprettelse af fælles efterforskningshold (JIT’er) og deres virkemåde. Begrundelsen er, at visse former for kriminalitet i Den Europæiske Union (EU) kan efterforskes mere effektivt af JIT’er, som oprettes i begrænsede perioder efter aftale mellem EU-landene.

HOVEDPUNKTER

 • Rammeafgørelsen var en reaktion på et møde mellem EU-landene i 1999, hvor der blev efterspurgt hurtig oprettelse af sådanne hold til bekæmpelse af narkotika- og menneskesmugling samt terrorisme.
 • Konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, som blev vedtaget i maj 2000, udgør grundlaget for oprettelse af JIT’er. På grund af den langsommelige ratificering blev denne rammeafgørelse dog vedtaget, og den skulle være gennemført inden den 1. januar 2003. Rammeafgørelsens virkning ophæves, når konventionen er trådt i kraft i alle EU-lande.
 • Hvis en efterforskning af strafbare handlinger i EU kræver koordineret og afstemt handling, kan mindst to EU-lande oprette et JIT. Med henblik herpå indgår de kompetente myndigheder i de pågældende EU-lande en aftale, som fastlægger de procedurer, holdet skal følge. Det fælles efterretningshold skal oprettes:
  • til et bestemt formål
  • for et begrænset tidsrum (som kan forlænges efter overenskomst mellem alle involverede parter).
 • De EU-lande, der opretter holdet, træffer afgørelse om sammensætning, formål og varighed. Holdet ledes af en person fra et af de EU-lande, hvor efterforskningen foregår. De kan desuden tillade, at repræsentanter for Europol, Eurojust, OLAF samt repræsentanter for ikke-EU-lande deltager i holdets aktiviteter. Alle medlemmer af holdet skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen i det land, de opererer i.
 • Der kan også oprettes JIT’er med og mellem lande uden for EU under forudsætning af, at der findes retsgrundlag for dette, som for eksempel en international aftale eller national lovgivning.
 • Den 1. december 2014 meddelte Det Forenede Kongerige Europa-Kommissionen, at de ønskede at deltage i rammeafgørelsen. Dette blev bekræftet ved Kommissionens afgørelse 2014/858/EU. Den 11. marts 2016 meddelte Italien Kommissionen, at landet havde indarbejdet rammeafgørelsen i den nationale lovgivnings bestemmelser. Det betyder, at alle EU-lande nu har et EU-retsgrundlag til at oprette fælles efterforskningshold.

HVORNÅR GÆLDER RAMMEAFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. juni 2002. EU-landene skulle indarbejde den i national lovgivning inden den 1. januar 2003.

BAGGRUND

 • I juli 2005 blev netværket af nationale eksperter om fælles efterforskningshold (JIT-netværket) oprettet med henblik på at gennemføre »Haagprogrammet« og dettes beslutning om, at de enkelte EU-lande skulle udpege en national ekspert »for at fremme brugen af JIT’er og udveksling af erfaringer om bedste praksis« (Rådets dokument 11037/05).
 • Siden 2005 har JIT-netværket mødtes én gang om året, og siden midten af januar 2011 har JIT-netværket haft et sekretariatet — hos Eurojust — som arbejder for JIT-netværkets aktiviteter og støtter de nationale eksperter i deres arbejde. Til dette formål har JIT-netværkets sekretariat siden 2012 støttet udviklingen af en formular, som skal bistå fagfolks vurdering af JIT’ernes præstation, herunder de opnåede resultater, de juridiske spørgsmål og de praktiske problemer, der er identificeret. Den første udgave af JIT-evalueringsformularen blev udviklet og stillet til rådighed for JIT-fagfolk i april 2014.
 • Der oprettes et støt stigende antal fælles efterforskningshold hvert år, og det viser, at de er centrale redskaber, som giver mulighed for at koordinere efterforskninger, og at de øger den gensidige tillid blandt de retshåndhævende og dømmende myndigheder i EU.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold (EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1-3)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (EUT L 345 af 1.12.2014, s. 6-9)

seneste ajourføring 12.01.2017

Top