Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARGO 2002-2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARGO 2002-2006

ARGO er det nye handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne asyl, indvandring og passage af de ydre grænser. Det erstatter det tidligere Odysseus-program.

DOKUMENT

Rådets beslutning af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

1. Beslutningen tager sigte på indførelsen af et nyt handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring, da Odysseus-programmet (es de en fr) er afsluttet (budgettet for Odysseus blev opbrugt i 2001). ARGO-programmet dækker perioden 1. januar 2002 til 31. december 2006.

2. Handlingsprogrammet skal bidrage til følgende mål:

 • at fremme samarbejdet mellem de nationale administrationer ved gennemførelsen af EU-regler og sikre, at der samtidig tages hensyn til EU-dimensionen
 • at fremme en ensartet anvendelse af EU-retten
 • at tilskynde til gennemsigtighed i de foranstaltninger, der træffes af de nationale myndigheder, samt øget samlet effektivitet ved de nationale administrationers udførelse af deres opgaver.

3. Handlingsprogrammet støtter aktiviteter på følgende områder:

 • passage af de ydre grænser (kontrollens effektivitet)
 • visum (udstedelse af visa i overensstemmelse med EU-principperne, harmonisering af behandlingen af visumansøgninger, harmonisering af undtagelser)
 • asyl (oprettelse af et fælles europæisk asylsystem, afgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, indbyrdes tilnærmelse af reglerne for godkendelse af flygtningestatus og for, hvad denne status indebærer)
 • immigration (virkningsfuld, effektiv og ensartet anvendelse af de relevante regler i forbindelse med ulovlig indvandring, tilbagesendelse af ulovlige indvandrere, transit).

4. Med henblik på at fremme ovennævnte aktiviteter støtter handlingsprogrammet følgende typer foranstaltninger:

 • uddannelsesforanstaltninger
 • udveksling af personale
 • foranstaltninger, der fremmer anvendelse af edb-behandling af sager og elektronisk dataudveksling
 • oprettelse af fælles operative centre og af hold, der sammensættes af personale fra to eller flere medlemsstater
 • undersøgelser, forskning, konferencer og seminarer
 • medlemsstaternes aktiviteter i tredjelande.

5. ARGO-programmet kan ligeledes finansiere nationale projekter på området ydre grænser, som tager sigte på at afhjælpe visse strukturelle svagheder, der - på grundlag af objektive kriterier - konstateres i forbindelse med strategiske grænseovergangssteder.

6. ARGO-programmet kan finansiere indtil 60 % af foranstaltningens omkostninger (under ekstraordinære omstændigheder kan denne andel dog øges til 80 %). Finansiering af en foranstaltning under ARGO-programmet udelukker enhver anden finansiering under et andet program, der finansieres over EU's budget. Der er afsat 25 mio. EUR til programmets gennemførelse. Desuden har budgetmyndigheden øget bevillingerne til ARGO-programmet for 2004 betydeligt med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser.

7. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af ARGO i partnerskab med medlemsstaterne. Kommissionen udarbejder endvidere et årligt arbejdsprogram og evaluerer og udvælger de foreslåede foranstaltninger. Denne vurdering finder sted på grundlag af bestemte kriterier, såsom overensstemmelse med det årlige arbejdsprogram, den foreslåede foranstaltnings europæiske dimension, den foreslåede foranstaltnings iboende kvalitet, størrelsen af den støtte, der anmodes om under programmet etc.

8. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt "ARGO-udvalget". Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om ARGO-programmets gennemførelse. Kommissionen forelagde den første rapport i 2003. Den endelige rapport skal forelægges senest den 31. december 2007.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2002/463/EF [vedtagelse: høring: CNS 2001/0230]

19.6.2002

-

EFT L 161 af 19.6.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2004/867/EF

18.12.2004

-

EUT L 371 af 18.12.2004

Seneste ajourføring: 13.09.2005

Top