Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

Formålet med dette direktiv er at samordne de nationale lovgivninger vedrørende betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

RESUMÉ

Et af Den Europæiske Unions mål med hensyn til uddannelse er at gøre Europa som helhed til et af verdens førende ekspertisecentre for studier og erhvervsuddannelse. En hovedfaktor i denne strategi er at fremme mobiliteten for tredjelandsstatsborgere, der ønsker at rejse til EU for at studere, og i denne forbindelse sigter strategien på at tilnærme medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende betingelserne for indrejse og ophold.

Dette direktiv fastsætter procedurerne for tredjelandsstatsborgeres indrejse på medlemsstaternes område i en periode på mindst tre måneder med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

Det sondrer mellem fire kategorier af tredjelandsstatsborgere:

 • studerende
 • skoleelever
 • ulønnede praktikanter
 • volontører.

Visse kategorier af personer er ikke omfattet af direktivet, nemlig:

 • asylansøgere og personer, som er omfattet af midlertidig beskyttelse eller subsidiære former for beskyttelse
 • tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til EU-statsborgere, eftersom de indirekte har ret til fri bevægelighed
 • tredjelandsstatsborgere, der i en medlemsstat har status som fastboende udlænding i henhold til direktiv 2003/109/EF, der giver dem ret til ophold i en anden medlemsstat for at studere eller følge en erhvervsuddannelse.

Indrejse- og opholdsbetingelser

Direktivet fastsætter bindende regler for tredjelandsstatsborgeres indrejse, men lader medlemsstaterne bestemme, om bestemmelserne i direktivet skal gælde for skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter.

Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på studier er som følger:

 • den pågældende skal være optaget på en videregående uddannelsesinstitution
 • den pågældende skal have tilstrækkelige finansielle midler til at dække sine udgifter til underhold, studier og hjemrejse.
 • den pågældende skal have et tilstrækkeligt kendskab til det sprog, der anvendes i det studieprogram, den pågældende følger (fleksibel betingelse, som kan fortolkes af medlemsstaterne)
 • det indskrivningsgebyr, der kræves af uddannelsesinstitutionen, skal være forudbetalt (fleksibel betingelse, der kan fortolkes af medlemsstaterne).

Hvad angår tredjelandsborgere, der har fået ret til indrejse som studerende i en medlemsstat, indrømmer dette direktiv ret til ophold i en anden medlemsstat, hvor den studerende måtte ønske at fortsætte sine studier. For at tredjelandsstatsborgere ikke skal kunne misbruge deres status som studerende til i overdreven grad at forlænge deres ophold i EU, skal det supplerende studieprogram have en tilstrækkelig forbindelse til det allerede afsluttede studieprogram.

Hvad angår tredjelandsstatsborgere, der følger en uddannelse på sekundærtrinnet, omfatter forslaget udelukkende mobilitet i forbindelse med udvekslingsprogrammer, der administreres af specialiserede organisationer. Der er fastsat følgende betingelser:

 • minimumsalderen fastsættes af den pågældende medlemsstat
 • udvekslingsorganisationen skal være godkendt i den pågældende medlemsstat
 • udvekslingsorganisationen er ansvarlig for udgifterne til underhold, studier, sygesikring og hjemrejse
 • udstedelsen af opholdstilladelsen afhænger af det valgte værtsland. Således kan medlemsstaten bestemme, at udvekslingen skal være forbeholdt lande, der tilbyder medlemsstatens egne elever tilsvarende muligheder.

Direktivet fastsætter følgende betingelser for tredjelandsstatsborgere, der ønsker indrejse med henblik på ulønnede praktikophold:

 • den pågældende skal have tilstrækkelige finansielle midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse
 • hvis medlemsstaten kræver det, skal den pågældende modtage en indføring i sproget for at opnå de sprogkundskaber, der er nødvendige for at gennemføre praktikopholdet.

Tredjelandsstatsborgere i kategorierne ulønnet praktikant eller volontør, der i kraft af deres aktiviteter eller den form for godtgørelse eller aflønning, de modtager, betragtes som arbejdstagere efter national lovgivning, omfattes ikke af dette direktiv.

For så vidt angår indrejsebetingelserne for tredjelandsborgere, som ønsker at deltage i et volontørprogram, fastsætter direktivet følgende:

 • minimumsalderen fastsættes af den pågældende medlemsstat
 • der skal foreligge en aftale, der fastslår bl.a. volontørens opgaver og arbejdsbetingelser, arbejdstider, midler til dækning af udgifter til rejser, kost og logi
 • den pågældende organisation er ansvarlig for volontørens udgifter til underhold, sygesikring og hjemrejse under hele opholdet
 • volontøren skal modtage en indføring i den pågældende medlemsstats sprog og historie (hvis værtsmedlemsstaten udtrykkeligt kræver det).

Opholdstilladelsernes varighed og forlængelse

Opholdstilladelserne har forskellig varighed alt efter den pågældende statsborgers kategori:

 • studerende: der udstedes en opholdstilladelse med en gyldighedsperiode på mindst et år, som kan forlænges med et år ad gangen, hvis indehaveren af opholdstilladelsen fortsat opfylder de fastsatte betingelser. Hvis studieprogrammets varighed er på under et år, dækker opholdstilladelsen studieperioden
 • skoleelever: der udstedes opholdstilladelser for en periode på højst et år
 • ulønnede praktikanter: gyldighedsperioden for en opholdstilladelse dækker praktikperiodens varighed, uden dog at kunne overstige et år. I undtagelsestilfælde kan gyldighedsperioden forlænges én gang og udelukkende for en periode svarende til den tid, der er nødvendig for erhvervelsen af en faglig kvalifikation, der er anerkendt af en medlemsstat
 • volontører: der udstedes opholdstilladelser for en periode på højst et år. Hvis det pågældende program varer længere end et år, kan opholdstilladelsens gyldighedsperiode undtagelsesvis dække programmets varighed.

Tredjelandsstatsborgeres rettigheder

Direktivet giver studerende mulighed for at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Værtsmedlemsstaten kan dog nægte adgangen til arbejde i det første år, hvor en tredjelandsstatsborger har opholdstilladelse som studerende.

Procedure og gennemsigtighed

Enhver procedure for indrømmelse eller tilbagetrækning af rettigheder skal være gennemsigtig, dvs.:

 • enhver afgørelse om opholdstilladelse træffes og meddeles ansøgeren inden for en frist, der ikke forhindrer fortsættelsen af studierne, og som samtidig giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen
 • hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, kan behandlingen af ansøgningen suspenderes, og de kompetente myndigheder meddeler ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves
 • den pågældende tredjelandsstatsborger skal underrettes om enhver afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang
 • hvis der gives afslag på en ansøgning, eller hvis en opholdstilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at få sagen prøvet ved den berørte medlemsstats myndigheder

Direktivet giver mulighed for at indføre en hurtig procedure for udstedelse af opholdstilladelse for studerende eller skoleelever; dette kan ske gennem indgåelse af en aftale mellem de videregående uddannelsesinstitutioner eller mellem en organisation, der gennemfører udvekslingsprogrammer, og den myndighed, der er kompetent til at udstede opholdstilladelser.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/114/EF

12.1.2005

11.1.2007

EUT L 375 af 23.12.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse [OMARBEJDNING] ( COM(2013) 0151 final - 2013/0081 (COD)) [Ikke offentliggjort i EUT].

Rapporterne om gennemførelsen af direktiv 2004/114/EF og direktiv 2005/71/EF har afsløret, at de gældende regler ikke var ikke tilstrækkeligt klare eller bindende, og at de heller ikke var i overensstemmelse med eksisterende EU-finansieringsprogrammer eller målene for Europas 2020-strategi. Som følge heraf har Kommissionen foreslået en tekst, der sigter på at imødekomme manglerne i de foregående direktiver og på samme tid udvide anvendelsesområdet til også at omfatte lønnede praktikophold og au pair-ansættelse. Forslaget vil desuden gøre de regler, der er indført for elever og volontører, bindende.

Udover at udvide anvendelsesområdet foreslår Kommissionen navnlig følgende:

 • forbedring af indrejseregler (en ansøger, som opfylder alle betingelser for indrejse, skal tildeles opholdstilladelse eller langtidsvisum), rettigheder (herunder retten til mobilitet inden for EU) og processuelle garantier
 • retten til at søge arbejde efter afslutning af studier eller et forskningsprojekt.

seneste ajourføring 12.02.2014

Top