Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 94/140/EF om nedsættelse af et rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig i EU

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Med afgørelsen nedsættes et rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig (Cocolaf), der har til formål at opbygge et samarbejde mellem EU-landene og Europa-Kommissionen om at bekæmpe og sikre retsforfølgelse af svig*.

HOVEDPUNKTER

 • En repræsentant for Kommissionen fungerer som formand for Cocolaf, der består af to repræsentanter fra hvert EU-land, der kan bistås af to repræsentanter fra de kompetente nationale myndigheder.
 • For at etablere et tæt, regelmæssigt og mere effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i EU-landene om bekæmpelse af svig i overensstemmelse med artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan Kommissionen konsultere Cocolaf i alle sager vedrørende:
  • bekæmpelse og retsforfølgelse af svig og alle andre ulovlige aktiviteter, der kan påvirke EU’s økonomiske interesser negativt
  • samarbejde mellem EU-landene eller EU-landene og Kommissionen om at beskytte EU’s økonomiske interesser.
 • Cocolaf støtter det arbejde, der udføres af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der efterforsker korruption og misbrug i EU's institutioner samt svig i forbindelse med EU’s budget. Cocolaf supplerer ligeledes Hercule III-programmet, der støtter projekter, der blandt andet skal styrke samarbejdet mellem EU-landene, Kommissionen og OLAF om bekæmpelse af svig.
 • Cocolaf kan efter aftale med Kommissionen nedsætte arbejdsgrupper om specifikke emner. I den sammenhæng er følgende fire undergrupper blevet nedsat:
  • Gruppen for bekæmpelse af svig: fremmer samarbejdet mellem relevante nationale myndigheder i EU-landene og Kommissionen gennem udveksling af erfaringer og god praksis inden for bekæmpelse af svig (f.eks.
   • erfaringer med vurdering af risiko for svig
   • udveksling af konstateret svigagtig praksis
   • erfaringer med udarbejdelse og gennemførelse af nationale eller sektormæssige strategier, politikker eller tiltag osv. til bekæmpelse af svig).
  • Gruppen for rapportering og analyse af svig og andre uregelmæssigheder: har fokus på at indføre og diskutere statistiske analyser over indberettede tilfælde og varetager andre relevante emner i forbindelse med udarbejdelse af artikel 325-rapporten.
  • AFCOS-gruppen (koordineringstjenester for bekæmpelse af svig): udveksler erfaringer og god praksis inden for efterforskningssamarbejde mellem OLAF og de nationale myndigheder ifølge forordningen, der regulerer OLAF's efterforskningsarbejde (forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013).
  • OLAF's Kommunikatornetværk om Bedrageribekæmpelse (OAFCN): samler talspersoner og PR-folk fra relevante nationale myndigheder og OLAF til drøftelse af mediestrategier og fremme af kommunikation om forebyggelse og bekæmpelse af svig.
 • Kommissionen står for mødeindkaldelse samt sekretariatsopgaver for Cocolaf.

BAGGRUND

Artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde pålægger EU-landene at bekæmpe svig på EU-niveau på samme måde, som de bekæmper svig, der påvirker deres egne økonomiske interesser. Kommissionen har ansvaret for korrekt gennemførelse af EU's budget. Derfor blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der dækker alle aspekter af svig i forbindelse med EU's budget.

* VIGTIGT BEGREB

Svig: bedrag i ond tro med økonomisk eller kriminel vinding for øje.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 94/140/EF af 23. februar 1994 om nedsættelse af et rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig (EUT L 61, 4.3.1994, s. 27-28)

Efterfølgende ændringer til beslutning 94/140/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 25.07.2016

Top