Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk aftaleret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europæisk aftaleret

Med denne meddelelse ønsker Europa-Kommissionen at udvide debatten om europæisk aftaleret ved at inddrage Europa-Parlamentet, Rådet og andre berørte parter, herunder virksomheder, jurister, universitetskredse og forbrugerorganisationer.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 11. juli 2001 til Rådet og Europa-Parlamentet om europæisk aftaleret [KOM(2001) 398 endelig - EF-Tidende C 255 af 13.9.2001].

RESUMÉ

Efterhånden er stadig flere spørgsmål blevet inddraget i de bestræbelser, der udfoldes på fællesskabsplan for at udvirke en indbyrdes tilnærmelse af bestemte områder af medlemsstaternes aftaleretlige bestemmelser. Fællesskabslovgiverne har valgt at gå selektivt til værks og har vedtaget direktiver om specifikke aftaler eller markedsføringsmetoder, i tilfælde hvor der kunne konstateres et særligt behov for harmonisering.

Europa-Kommissionen er interesseret i at vide, om der er behov for en mere uddybende og sammenhængende fællesskabsforanstaltning på aftalerettens område. En sådan foranstaltning ville navnlig være nødvendig i tilfælde, hvor fremgangsmåden med at løse problemerne, efterhånden som de opstår, måske ikke vil være velegnet til at løse alle problemer.

Kommissionen vil gerne vide, om der er problemer som følge af forskelle mellem medlemsstaternes aftaleretlige bestemmelser, og i givet fald, hvilke. Især søger Kommissionen at få afklaret, om problemer i forbindelse med indgåelse, fortolkning eller opfyldelse af kontrakter på tværs af grænserne er til hinder for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende. Desuden ønsker Kommissionen belyst, om forskelle i medlemsstaternes aftaleretlige bestemmelser hæmmer eller fordyrer grænseoverskridende transaktioner.

Kommissionen ønsker desuden at finde ud af, om den nuværende fremgangsmåde, som indebærer en sektorvis harmonisering af aftaleretten, risikerer at skabe eventuelle uoverensstemmelser på fællesskabsplan eller på nationalt plan for så vidt angår anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne.

Hvis der konstateres konkrete problemer, vil Kommissionen gerne modtage forslag fra den private sektor og civilsamfundet til, hvordan problemerne kan eller bør løses. Meddelelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over mulige løsninger, der kan tjene til inspiration. Interesserede parter er velkomne til at foreslå andre løsninger.

Der er foreslået følgende løsninger:

 • at lade markedet løse ethvert problem, der konstateres
 • at fremme udviklingen af ikke-bindende fælles aftaleretlige principper. Sådanne principper kunne være nyttige for de kontraherende parter, når de udformer en kontrakt, for de nationale retter og voldgiftsmænd, når de træffer afgørelse, og for de nationale lovgivere, når de udarbejder lovforslag
 • at revidere og forbedre eksisterende fællesskabslovgivning på aftalerettens område for at sikre en bedre sammenhæng eller for at tilpasse den, så den dækker forhold, som ikke kunne forudses på vedtagelsestidspunktet
 • at vedtage en ny forskrift på fællesskabsplan med bestemmelser vedrørende såvel generelle som specifikke aftaleretlige spørgsmål.

I tilfælde hvor den bedste løsning ville være at vedtage en sammenhængende og samlet tekst, opfordrer Kommissionen til, at man overvejer at tage flere variabler i betragtning. Det vil i denne forbindelse være nødvendigt at drøfte:

 • valg af forskriftens type (forordning, direktiv eller henstilling)
 • forholdet til national ret (der kan erstattes eller eksistere sideløbende med fællesskabslovgivningen)
 • muligheden for at sondre mellem bindende og ikke-bindende regler
 • de kontraherende parters mulighed for at vælge, om de vil anvende fællesskabslovgivningen, eller om visse regler skal gælde automatisk, hvis de kontraherende parter ikke har aftalt en bestemt løsning.

Kommissionens meddelelse er udelukkende tænkt som et debatoplæg.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Statusrapporter:

Kommissionens rapport af 25. juli 2007: Anden statusrapport om den fælles referenceramme [KOM(2007) 447 endelig - Ikke offentliggjort i EUT]. Europa-Kommissionen giver i denne rapport ajourførte oplysninger om det arbejde, der siden 2005 er blevet indledt vedrørende europæisk aftaleret. I 2006 var workshopperne koncentreret om forbrugeraftaleretlige emner, idet de bl.a. vedrørte forbrugerkøb og begreberne "forbruger" og "erhvervsdrivende". Eksperternes konklusioner og drøftelserne på workshopperne har dannet grundlag for udarbejdelsen af en grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen inden for EU, som blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 7. februar 2007.

Kommissionens rapport af 23. september 2005: Første årlige statusrapport om europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret [KOM(2005) 456 endelig - Ikke offentliggjort i EUT]. I denne rapport redegøres der for de fremskridt, der er sket inden for europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret siden Europa-Kommissionens meddelelse om netop disse emner i 2004, og centrale politiske problemstillinger opridses.

Europa-Kommissionens meddelelser:

Kommissionens meddelelse af 11. oktober 2004 til Europa-Parlamentet og Rådet: Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: Vejen frem [KOM(2004) 651 endelig - Ikke offentliggjort i EUT]. I denne meddelelse angiver Kommissionen, hvorledes den fælles referenceramme (FR) skal udvikles for at styrke sammenhængen i fællesskabsretten hvad angår forbrugerbeskyttelse, og den beskriver, hvilke aktiviteter der er planlagt til fremme af standardaftalevilkår i Den Europæiske Union.

Kommissionens meddelelse af 12. februar 2003 til Europa-Parlamentet og Rådet - En mere sammenhængende europæisk aftaleret - En handlingsplan [KOM(2003) 68 endelig - EUT C 63 af 15.3.2003].

See also

 • Netstedet for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Retsafgørelser på det civil- og handelsretslige område (DE) (EN) (FR)
 • Netstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere, Europæisk aftaleret (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 27.10.2011

Top