Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s frie bevægelighed og ophold

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU’s frie bevægelighed og ophold

Den Europæiske Unions borgere har ret til at bevæge sig frit og bosætte sig i et andet EU-land med forbehold for de betingelser, der fremgår af EU’s traktater. Denne frie bevægelighed af mennesker er et af EU’s grundlæggende principper.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det:

 • samler mange eksisterende retsakter i én enkelt retsakt
 • fastlægger betingelserne for EU-borgernes* og deres familiemedlemmers* ret til fri bevægelighed og frit ophold (både midlertidigt og permanent)
 • fastsætter grænserne for disse rettigheder på baggrund af den offentlige orden, offentlige sikkerhed eller offentlige sundhed
 • tydeliggør status for mennesker, der er ansatte, selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, eller som ikke arbejder mod betaling.

HOVEDPUNKTER

EU-borgere med et gyldigt identitetskort eller pas:

 • kan rejse til et andet EU-land, uanset om de er EU-borgere eller ej, uden krav om udrejse- eller indrejsevisum. Det samme gælder for deres familiemedlemmer
 • kan opholde sig i et andet EU-land i op til tre måneder uden nogen betingelser eller formaliteter
 • kan opholde sig i et andet EU-land i mere end tre måneder med forbehold af visse betingelser, afhængigt af deres status i værtslandet. De, som er ansatte eller selvstændigt erhvervsdrivende, skal ikke opfylde nogen andre betingelser. Studerende og andre mennesker, der ikke arbejder mod betaling såsom pensionister, skal have tilstrækkelige midler til dem selv og deres familie, således at de ikke bliver en byrde for værtslandets sociale velfærdssystem, og de skal være omfattet af en omfattende sygeforsikring
 • skal registrere sig hos de kompetente myndigheder, hvis de opholder sig i landet i mere end tre måneder. Deres familiemedlemmer skal, hvis de ikke er EU-statsborgere, have et opholdskort med en gyldighed på fem år
 • er berettiget til permanent ophold, hvis de har haft lovlig bopæl i et andet EU-land fem år i træk. Dette gælder også for familiemedlemmer
 • har ret til at blive behandlet på samme måde som værtslandets statsborgere. Værtsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at yde støtte til EU-borgere, der ikke arbejder mod betaling, i løbet af de første tre måneder af deres ophold.

Derudover

 • kan familiemedlemmer, under visse betingelser, fastholde retten til at opholde sig i det pågældende land, hvis EU-borgeren dør eller rejser ud af landet
 • kan EU-borgere eller familiemedlemmer blive udvist, hvis de opfører sig på en måde, der udgør en alvorlig trussel mod samfundets grundlæggende interesser
 • er de eneste sygdomme, der begrunder begrænsning af en persons frie bevægelighed, dem, som Verdenssundhedsorganisationen anser for at være potentielt epidemiske.

HVORNÅR TRÅDTE DIREKTIVET I KRAFT?

Den 30. april 2004.

VIGTIGE BEGREBER

* EU-borger: enhver person, der er statsborger i et EU-land.

* Familiemedlem: Det dækker for eksempel ægtefællen, en partner i et registreret partnerskab med en EU-borger og direkte efterkommere under 21 år.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/38/EF

30.4.2004

30.4.2006

EUT L 158, 30.4.2004, s. 77-123

Berigtigelse

-

-

EUT L 229, 29.6.2004, s. 35-48

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8-14)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (KOM(2009) 313 endelig af 2. juli 2009)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer: Fem foranstaltninger, der gør en forskel (COM(2013) 837 final af 25. november 2013)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Bistand til de nationale myndigheder med at bekæmpe misbrug af retten til fri bevægelighed: Håndbog om håndtering af angivelige proformaægteskaber mellem EU-borgere og ikke-EU-statsborgere i relation til EU-reglerne om EU-borgeres fri bevægelighed (COM(2014) 604 final af 26.9.2014)

seneste ajourføring 24.09.2015

Top