Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pericles-programmet (2002-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pericles-programmet (2002-2013)

Det er vigtigt at beskytte den fælles valuta mod falskmøntneri. Pericles-programmet fremmer samarbejdet mellem de nationale, europæiske og internationale myndigheder, der har til opgave at bekæmpe forfalskning af euroen. Programmet omfatter udveksling af oplysninger (seminarer, workshops, møder og konferencer), praktikophold, personaleudveksling samt teknisk, videnskabelig og operationel bistand.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("Pericles-programmet") [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med denne afgørelse iværksættes handlingsprogramet Pericles om uddannelse og teknisk bistand for myndigheder med ansvar for bekæmpelse af falskmøntneri. Programmet, som oprindelig skulle løbe fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2005, forlænges til den 31. december 2013.

Programmet finansierer seminarer, praktikophold, workshops, udveksling af ansatte og andre aktiviteter, der kan øge kompetencen hos de parter, der er berørt af den fælles valuta (ansatte inden for politi, toldvæsen, finansforvaltning, repræsentanter for de nationale centralbanker og møntanstalter, dommere og jurister, der er specialiseret på området, og andre berørte erhvervsgrupper). Uddannelsen er tværfaglig og transnational og omfatter sikkerhedsaspekter, udveksling af oplysninger og teknisk og videnskabelig bistand.

Desuden forventer Kommissionen aktiv deltagelse af visse specialiserede instanser såsom Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), de nationale analysecentre for sedler og mønter og Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC). Europol, Interpol og de nationale centralkontorer for bekæmpelse af falskmøntneri, som er oprettet på grundlag af den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri (Genève-konventionen af 20. april 1929) kan ligeledes deltage.

Programmet åbent for deltagelse af de associerede kandidatlande og visse andre tredjelande på grundlag af visse betingelser. Ved afgørelse 2001/924/EF har Rådet udvidet Pericles-Programmet til også at omfatte EU-lande, der ikke har indført euroen.

Projekter under programmet kan foreslås af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller af Kommissionen. Medlemsstaterne kan forelægge et projekt om året til workshops, møder og seminarer. Ved udvælgelsen af de forelagte programmer vil Kommissionen bl.a. tage hensyn til:

  • projektets europæiske dimension
  • projektets overensstemmelse med programmets målsætninger
  • projektkvalitet vurderet i forhold til udformning, tilrettelæggelse, præsentation, målsætninger og omkostningseffektivitet
  • foreneligheden med EU's løbende eller planlagte arbejde.

Kommissionen er ansvarlig for evalueringen af de gennemførte projekter. Derfor skal modtagerne af støtten til de udvalgte projekter forelægge den en slutrapport.

For perioden den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 er det finansielle referencebeløb til gennemførelsen af EF-handlingsprogrammet på 7 mio. EUR.

Kontekst

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Nice blev medlemsstaterne opfordret til snarest muligt i løbet af 2001 at vedtage effektive foranstaltninger til bekæmpelse af forfalskninger af euroen. Rådet vedtog en rammeafgørelse, der har til formål at øge beskyttelsen af euroen gennem strafferetlige sanktioner, og en forordning om foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri. Kommissionen mener, at ovennævnte initiativer bør suppleres med foranstaltninger til fremme af uddannelse af de faglige miljøer, der vil blive berørt af indførelsen af den nye valuta.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2001/923/EF

21.12.2001

-

EFT L 339 af 21.12.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/75/EF

8.2.2006

-

EUT L 36 af 8.2.2006

Afgørelse 2006/76/EF

8.2.2006

-

EUT L 36 af 8.2.2006

Afgørelse 2006/849/EF

28.11.2006

-

EUT L 330 af 28.11.2006

Afgørelse 2006/850/EF

28.11.2006

-

EUT L 330 af 28.11.2006

Ændringer og rettelser, der følger af afgørelse 2001/923/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet af 23. maj 2006 om gennemførelsen og resultaterne af Pericles-programmet med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri [KOM(2006) 243 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Takket være udvekslingen af oplysninger og udviklingen af samarbejdet bidrager Pericles-programmet til at beskytte euroen mod falskmøntneri. For at fastholde og forbedre de nuværende resultater spiller støtte i form af uddannelse og teknisk bistand en vigtig rolle. Rapporten anbefaler, at programmet videreføres i en ny periode på mindst fire år, hvor der lægges vægt på praktisk uddannelse. Der skal gives prioritet til personaleudveksling og specifik uddannelse.

Kommissionens afgørelse 2005/37/EF af 29. oktober 2004 om oprettelse af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) og om samordning af de tekniske aktiviteter med henblik på at beskytte euromønterne mod falskmøntneri [Den Europæiske Unions Tidende L 19 af 21.1.2005]. I kraft af denne afgørelse oprettes der i Kommissionen Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) i tilknytning til Kontoret for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Centret skal analysere og klassificere nye typer falske euromønter og yde bistand til de nationale møntanalysecentre (CNAC) samt til politimyndighederne.

See also

  • Kontoret for Bekæmpelse af Svig (OLAF): Pericles (DE) (EN) (FR)-programmet

Seneste ajourføring: 28.10.2011

Top