Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organiseret kriminalitet: Europæisk kriminalpræventivt net

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Organiseret kriminalitet: Europæisk kriminalpræventivt net

Formålet med afgørelsen er at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne omkring forebyggelse af kriminalitet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2001/427/RIA af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net.

RESUMÉ

Siden konferencen i Stockholm i 1996 har der været afholdt flere forskellige konferencer og seminarer for at fastlægge en europæisk strategi for bekæmpelse af kriminalitet. På grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors har medlemsstaterne erkendt behovet for at etablere et forebyggelsessystem, der gør det muligt at udveksle oplysninger, forskellige erfaringer, undersøgelser og forskningsaktiviteter inden for forebyggelse.

Med nævnte afgørelse oprettes der et europæisk kriminalpræventivt net. Ved kriminalpræventivt forstås i denne sammenhæng alle bestræbelser på at bekæmpe kriminalitet og få befolkningen til at føle sig mere tryg. De enkelte medlemsstater udpeger op til tre kontaktpunkter med henblik på deltagelsen i dette net, der administreres af et sekretariat. Medlemsstaterne sørger for, at disse instanser kan kommunikere på mindst ét andet officielt EU-sprog end landets eget, således at de kan udveksle information med kontaktpunkter i de øvrige medlemsstater. Kommissionen udpeger også et kontaktpunkt. Europol (EN) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) (EN) deltager i de aspekter af samarbejdet, der vedrører disse institutioner.

Der arbejdes primært inden for ungdoms- og bykriminalitet samt narkotikarelateret kriminalitet (denne prioritering blev allerede fastlagt af Det Europæiske Råd i Tammerfors).

Formålet med nettet er at:

 • lette samarbejdet, etablere kontakter og udveksle oplysninger og erfaringer
 • analysere allerede igangsatte kriminalpræventive foranstaltninger
 • fastlægge de vigtigste samarbejdsområder og hvert år organisere tildelingen af den europæiske kriminalpræventive pris
 • tilrettelægge seminarer, konferencer og sammenkomster
 • styrke samarbejdet mellem ansøgerlandene
 • forelægge Rådet en årlig rapport om sin virksomhed.

Nettets opgaver skal varetages i samarbejde med kriminalpræventive organer samt forskningsinstitutioner og ngo'er. Desuden skal det oprette et netsted.

Der afholdes møde hvert halve år efter indkaldelse fra den medlemsstat, der har formandskabet i Rådet. Det første møde blev afholdt den 28.8.2001.

Kommissionen varetager sekretariatsfunktionen. Sekretariatet forestår den daglige drift og sørger for ajourføring af netstedet.

Rådet foretager en evaluering af arbejdet inden for nettet tre år efter, at afgørelsen er trådt i kraft.

Afgørelsen får virkning fra vedtagelsestidspunktet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2001/427/RIA

28.5.2001

-

EFT L 153 af 8.6.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Nettet skal hvert år forelægge Rådet en rapport om sin virksomhed og angive de prioriterede indsatsområder i arbejdsprogrammet for det følgende år.

Årsrapporten 2005 fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net (EN ).

I 2005 blev der nået fem væsentlige mål:

 • omstrukturering af nettet
 • udvikling af netstedet (EN), der indtil 2008 vil blive forvaltet af Det Forenede Kongerige
 • fastlæggelse af en mere effektiv strategi for udnyttelsen af nettets støttetjenester (bl.a. oprettelse af en sekretariatsstilling til nettet)
 • udformning af et arbejdsprogram baseret på syv aktionsområder
 • oprettelse af en base til indsamling af oplysninger om bedste praksis med hensyn til forebyggelse af kriminalitet

For bedre at kunne evaluere de opnåede resultater i den næste rapport er målene for 2006 medtaget i denne rapport.

Årsrapporten 2004 fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net

I løbet af 2004 mødtes medlemsstaternes nationale repræsentanter i nettet fire gange. Rapporten gør status over arbejdet i tre undergrupper i nettet, bl.a.:

 • arbejdet i undergruppen "crime et victimisation" (rapport om tendenserne i kriminalitetsudviklingen i EU)
 • arbejdet i undergruppen om international benchmarking og
 • arbejdet i undergruppen om ungdomskriminalitet.

Årsrapporten 2003 fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net.

Årsrapporten 2003 fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net omfatter bl.a. følgende:

 • en oversigt over institutionelle og organisatoriske spørgsmål
 • helt konkrete opgaver som gennemførelsen af bestemte mål og aktiviteter eller konkrete initiativer, der blev taget i årets sidste seks måneder
 • den lovende udvikling i EU's kriminalpræventive politik
 • behovet for yderligere samarbejde om forebyggelse af kriminalitet på EU-niveau
 • det andet arbejdsprogram (2003-2004), som EUCPN vedtog den 24. februar 2003
 • fremtidsperspektiver samt problemer i forbindelse med nettets virksomhed.

Årsrapporten 2002 fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net

Ifølge rapporten var nogle af de vigtigste begivenheder i 2002 lanceringen af Det Kriminalpræventive Nets netsted, en konference i Aalborg (Danmark) og etablering af et system for fælles udnyttelse af oplysninger om bedste praksis. Ved udgangen af 2002 havde samtlige medlemsstater udnævnt deres nationale repræsentanter i nettet. I løbet af året blev der afholdt plenarmøder, men også uformelle møder indkaldt på initiativ af medlemsstaterne, for at få udarbejdet konkrete foranstaltninger, ikke mindst for så vidt angår tyveri af mobiltelefoner, partnerskab mellem det offentlige og det private om forebyggelse af kriminalitet, herunder ungdomskriminalitet.

I arbejdsprogrammet for 2003-2004 regner Det Kriminalpræventive Net med at stille flere rapporter til rådighed i elektronisk form og at afholde en konference i slutningen af hvert år.

Første årsrapport fra Det Europæiske Kriminalpræventive Net (juni-december 2001)

Der blev i 2001 gennemført bl.a. følgende arbejde:

 • de første foranstaltninger vedrørende oprettelse af et netsted for Det Europæiske Kriminalpræventive Net med henblik på at udbrede kendskabet til kriminalitet og forebyggelse af dette fænomen i EU's medlemsstater
 • forberedelse af en konference med henblik på udveksling af bedste praksis (afholdt i Aalborg den 7.-8. oktober 2002)
 • pilotarbejde med henblik på at opnå en bedre sammenlignelighed mellem oplysninger om kriminalitet, strafferet og ofres stilling i EU's medlemsstater
 • de første foranstaltninger med henblik på etablering af et samarbejde med andre kriminalpræventive organer i EU.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Kriminalitetsforebyggelse i Den Europæiske Union (es de en fr) [KOM(2004) 165 endelig].

Rådets afgørelse 2002/630/RIA af 22. juli 2002 om indførelse af et rammeprogram om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (AGIS ) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 203 af 1.8.2002].

Rådets afgørelse 2001/515/RIA af 28. juni 2001 om indførelse af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for forebyggelse af kriminalitet (Hippokrates (es de en fr)) [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 186 af 7.7.2001].

Seneste ajourføring: 20.03.2007

Top