Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager

Formålet med denne forordning er at forbedre, forenkle og fremskynde samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.

RESUMÉ

Forordningen gør det nemmere at fremskaffe bevismateriale i en anden medlemsstat. Forordningen finder anvendelse i forbindelse med civil- og handelsretlige spørgsmål, når en domstol i én medlemsstat:

 • anmoder en domstol i en anden medlemsstat om at optage beviser
 • anmoder om tilladelse til selv at optage beviser i en anden medlemsstat.

Formålet med anmodningen er at optage beviser til brug i forbindelse med en planlagt eller allerede igangsat retssag.

Danmark er ikke omfattet af denne forordning.

Direkte forbindelse mellem domstolene

Forordningen pålægger medlemsstaterne at opstille en liste over domstole, der har beføjelser til at optage beviser, og oplyse disses territoriale og/eller særlige beføjelser. Den domstol, hvor retssagen er eller planlægges anlagt (den anmodende domstol), sender anmodning direkte til den domstol i den anden medlemsstat, der skal optage bevismateriale (den anmodede domstol).

Medlemsstaterne udpeger hver især en myndighed til at fungere som centralt organ med den opgave:

 • at levere domstolene den fornødne information
 • at løse eventuelle problemer i forbindelse med fremsendelsen
 • undtagelsesvis at fremsende udenlandske anmodninger til de ansvarlige domstole.

Anmodningernes form og indhold

Anmodningen skal fremsendes på standardformularer i henhold til forordningen og skal indeholde oplysning om parternes navn og adresse, retssagens art og genstand, hvilke beviser der ønskes optaget osv.

Ifølge forordningen skal anmodninger udarbejdes på den anmodede domstols officielle sprog, eller et andet sprog, som den anmodede medlemsstat har erklæret acceptabelt.

Efterkommelse

Anmodninger efterkommes på grundlag af den nationale lovgivning i den anmodede stat. Anmodninger skal være efterkommet senest 90 dage efter modtagelsen.

Anmodninger kan kun afslås i følgende tilfælde:

 • anmodningen falder uden for forordningens anvendelsesområde (f.eks. hvis den vedrører en strafferetssag og ikke en civil- eller handelsretlig sag)
 • det retlige organ har ikke beføjelse til at efterkomme anmodningen
 • anmodningen er ufuldstændig
 • den person, der er genstand for en anmodning om afhøring, påkalder sig en grund til fritagelse eller et forbud mod at aflægge forklaring
 • der mangler sikkerhed eller forskud for udgifter i forbindelse med ekspertudtalelser.

I tilfælde, hvor en anmodning afslås, underretter den anmodede domstol den anmodende domstol herom senest 60 dage efter anmodningens modtagelse.

Repræsentanter for den anmodende domstol kan overvære den anmodede domstols bevisoptagelse, hvis den nationale lovgivning i den anmodende domstols medlemsstat tager højde herfor. Det samme gælder sagens parter og i givet fald deres repræsentanter.

Forordningen hindrer ikke, at to eller flere medlemsstater kan indgå/videreføre aftaler til fremskyndet eller forenklet behandling af anmodninger om bevisoptagelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1206/2001

1.7.2001

-

EFT L 174 af 27.6.2001

TILKNYTTEDE DOKUMENTER

Rapport af 5. december 2007 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [ KOM(2007)769 - Ikke offentliggjort i EUT].

Det er Kommissionens opfattelse, at forordningens to hovedmålsætninger, dvs. forenklingen af samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremskyndelsen af bevisoptagelsen, er blevet realiseret på fyldestgørende måde. Dog bør der træffes visse foranstaltninger for at få forordningen til at fungere bedre, bl.a.:

 • forbedre graden af kendskab til forordningen blandt jurister
 • træffe nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fristen på 90 dage for efterkommelse af anmodninger overholdes
 • i højere grad udnytte moderne teknikker, bl.a. videokonferencer.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [ COM(2013) 452 final - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med forslaget er, at lade Kommissionen vedtage delegerede retsakter på baggrund af fem forordninger på retsområdet, hvor forordning (EF) nr. 1206/2001 erstatter den aktuelt gældende forordning med kontrolprocedure.

Seneste ajourføring: 01.04.2014

Top