Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/55/EF — regler for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem EU-landene

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det opretter en ordning til håndtering af massetilstrømning til EU af fremmede statsborgere, som ikke kan vende tilbage til deres eget land — især på grund af krig, vold eller overtrædelser af menneskerettighederne.
 • Det indfører en umiddelbar og midlertidig beskyttelse af disse fordrevne personer.
 • Det sikrer en balance mellem EU-landenes indsats for at modtage personer. Men det kræver ikke obligatorisk fordeling af asylansøgere på tværs af EU-landene.
 • Danmarkdeltager ikke i direktivet.

HOVEDPUNKTER

Iværksættelse af midlertidig beskyttelse

 • Midlertidig beskyttelse iværksættes i alle EU-lande ved en afgørelse fra Rådet, der konstaterer en massetilstrømning af fordrevne personer til EU og præciserer de persongrupper, der har behov for beskyttelse.
 • Varigheden er 1 år og kan forlænges op til 2 år.
 • Beskyttelsen kan bringes til ophør, hvis Rådet vurderer, at det er sikkert for personerne at vende tilbage til deres hjemland.
 • EU-landene skal sikre, at fordrevne personer er villige til at vende tilbage til deres land.

Nogle personer kan udelukkes fra midlertidig beskyttelse.

Det omfatter personer, der:

 • mistænkes for:
  • forbrydelser mod freden*
  • krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden
  • alvorlige ikkepolitiske forbrydelser
 • handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger
 • udgør en fare for samfundet i EU-værtslandet.

Virkningerne af midlertidig beskyttelse

EU-landene skal give personer, der får midlertidig beskyttelse, en opholdstilladelse.

Denne er gyldig i hele beskyttelsens varighed.

Personer med midlertidig beskyttelse får ret til:

 • at arbejde som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende
 • at deltage i voksenundervisning, erhvervsuddannelse og erhvervspraktik
 • passende indkvartering
 • sociale ydelser, finansiel støtte og lægehjælp.

Personer under 18 år får også ret til adgang til uddannelse på lige fod med EU-værtslandets egne statsborgere.

Hvis medlemmer af den samme familie har fået midlertidig beskyttelse i forskellige EU-lande, eller hvis nogle af familiemedlemmerne endnu ikke befinder sig på EU's område, skal de have ret til familiesammenføring i samme EU-land.

Disse regler er i overensstemmelse med EU-regler for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse i direktiv 2013/33/EU.

Asylansøgninger

Personer med midlertidig beskyttelse skal kunne ansøge om asyl. EU-landet, som har modtaget personen, skal behandle ansøgningen.

Landene kan imidlertid bestemme, at en person med midlertidig beskyttelse ikke også kan få status af asylansøger.

Det gør det muligt for landene at lette presset på deres asylsystem ved at tilbyde midlertidig beskyttelse og at udskyde behandlingen af asylansøgninger.

Direktiv 2013/32/EU fastsætter fælles EU-regler for tildeling og fratagelse af international beskyttelse.

Ophør af midlertidig beskyttelse

 • Under eller ved udløbet af den midlertidige beskyttelse træffer EU-landene de nødvendige foranstaltninger til at muliggøre en frivillig tilbagevenden for beskyttede personer.
 • Hvis tvungen tilbagevenden er nødvendig, skal landene sikre sig, at det foregår med respekt for personens menneskelige værdighed, og at der ikke foreligger tvingende humanitære grunde, der hindrer en tilbagevenden.
  • Personer, som ikke kan rejse på grund af helbredsmæssige årsager, skal ikke udsættes for tvungen tilbagevenden, før deres helbredstilstand er forbedret.
  • Familier, hvis mindreårige børn går i skole, kan få tilladelse til at blive, indtil det igangværende skoleår er afsluttet.

Administrativ støtte

Foranstaltningerne i henhold til direktivet støttes økonomisk af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. Hvis antallet af fordrevne personer overstiger den modtagelseskapacitet, som EU-landene har angivet, træffer Rådet de fornødne foranstaltninger, herunder henstillinger om yderligere støtte til de berørte EU-lande.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 7. august 2001. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 31. december 2002.

Direktivets ordning er endnu ikke blevet udløst.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger, herunder en detaljeret undersøgelse om direktivet fra 2016, henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Forbrydelse mod freden: betyder, i henhold til international lovgivning, planlægning, forberedelse, iværksættelse eller gennemførelse af angrebskrig eller en krig i strid med internationale traktater, aftaler eller forsikringer eller deltagelse i en fælles plan eller sammensværgelse om at realisere enhver af disse.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf (EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12-23)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60-95)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96-116)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 af 16. april 201416. april 2014 om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 112-142)

seneste ajourføring 28.03.2017

Top