Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Resultattavle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Resultattavle

Tavlen opstiller samtlige foranstaltninger, der er nødvendige for at virkeliggøre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Opfølgning af de fremskridt, der er gjort, med hensyn til gennemførelsen af disse foranstaltninger.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 24. marts 2000: Resultattavle vedrørende fremskridt hen imod oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU [KOM(2000) 167 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

I Amsterdam-traktaten er der fastsat frister på mellemlang sigt for vedtagelse af de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at virkeliggøre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Disse blev udarbejdet nærmere på Det Europæiske Råds møder i Wien (december 1998) og Tammerfors (oktober 1999).

Ved at samle de forskellige foranstaltninger, der skal træffes, samt deres tidsplan, på en enkelt "resultattavle" ønsker Kommissionen at fremme en omhyggelig opfølgning af de fremskridt, der gøres med hensyn til virkeliggørelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Ved hjælp af resultattavlen kan man bl.a.:

 • oplyse borgerne bedre om de foranstaltninger, der er truffet, eller som skal træffes på det retlige og på det indenrigspolitiske område
 • udnytte den fremdrift, der blev skabt i Tammerfors
 • i tide blive underrettet om eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af de bebudede foranstaltninger.

Tavlen følger så snævert som muligt overskrifterne på kapitlerne i Tammerfors-konklusionerne. Den omfatter følgende kolonner:

 • næsten samtlige målsætninger, der blev udarbejdet dels i Amsterdam-traktaten, dels på De Europæiske Råd i Wien og i Tammerfors. Til disse målsætninger er der tilføjet bestemte målsætninger på det retlige og det indenrigspolitiske område (unionsborgerskab....)
 • den nødvendige opfølgning (spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en retsakt eller en anden akt; arten af det instrument, der skal vedtages)
 • Hvem der har ansvaret for at bringe udviklingen videre (Kommissionen og/eller medlemsstaterne)
 • fristerne for vedtagelse (hvis disse allerede er fastsat)
 • status.

Kommissionen forelægger hvert halve år en ajourført resultattavle for Europa-Parlamentet og Rådet.

Resultattavlen er opdelt i syv hoveddele:

 • fælles asyl- og indvandringspolitik:partnerskab med hjemlandene, et fælles europæisk asylsystem, retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, forvaltning af indvandrerstrømme
 • et ægte europæisk retligt område:bedre adgang til domstolene og tilsvarende organer i Europa, gensidig anerkendelse af retsafgørelser, større konvergens på det civilretlige område
 • bekæmpelse af kriminalitet på EU-plan:forebyggelse af kriminalitet på EU-plan, udbygning af samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse, bekæmpelse af visse former for kriminalitet, særlige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
 • emner vedrørende indre grænser og visumpolitik, gennemførelse af EF-traktatens artikel 62 og konvertering af Schengen-reglerne
 • unionsborgerskab
 • samarbejde om narkotikabekæmpelse
 • styrket indsats udadtil.

Resultattavlens forskellige dele gengives i det følgende:

1) FÆLLES ASYL- OG INDVANDRINGSPOLITIK

1.1.Partnerskab med hjemlandene

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Vurdering af hjem- og transitlande eller -regioner med henblik på at formulere specifikke integrerede strategier

Fornyelse af det mandat, der er givet Arbejdsgruppen på Højt plan for Asyl og Indvandring

Rådet og Kommissionen

-

Igangværende arbejde i nævnte arbejdsgruppe - Rapport om gennemførelsen af allerede vedtagne handlingsplaner: december 2000

Vurdering af andre lande og regioner med henblik på udarbejdelse af ny handlingsplaner

Rådet og Kommissionen

April 2001

-

1.2.Et fælles europæisk asylsystem

Mål

Opfølgning

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning

Undersøgelse af Dublin-konventionens effektivitet

Evalueringen skal forestås af Kommissionen

2000

Iværksat i 2000

Vedtagelse af kriterier og mekanismer (forordning)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen forelagde et forslag i juli 2001

EURODAC

Rådet og Kommissionen

-

Rådet vedtog i december 2000 forordningen om oprettelse af Eurodac

En retfærdig og effektiv asylprocedure

Vedtagelse af fælles minimumsstandarder for procedurer for tildeling og frakendelse af flygtningestatus, bl.a. med henblik på at reducere asylprocedurens varighed og med særlig hensyntagen til børns situation (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen forelagde i september 2000 et forslag, som pt. er til behandling i Rådet

Fastlæggelse af fælles minimumsvilkår for modtagelse af asylansøgere (med særlig hensyntagen til børns situation) (direktiv (es de en fr))

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen forelagde et forslag i april 2001

Fælles asylprocedure (es de en fr)

Delvis Kommissionen

-

Kommissionen udarbejdede en meddelelse i november 2000 [KOM(2001) 710 endelig]

Ensartet status, som gælder i hele EU, for dem, der indrømmes asyl

Som opfølgning af Kommissionens meddelelse kan der være behov for et lovgivningsmæssigt instrument

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Kommissionen skal udarbejde en meddelelse

Indbyrdes tilnærmelse af bestemmelserne om anerkendelse af flygtningestatus og om indholdet af denne status (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2004

Kommissionen forelagde et forslag i september 2001

Vedtagelse af foranstaltninger vedrørende flygtninge og fordrevne personer med henblik på at give enhver person, der har behov for international beskyttelse, en passende status

Midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer med behov for international beskyttelse (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

Så hurtigt som muligt

Rådet vedtog i juli 2001 direktiv 2001/55/EF

Subsidiære former for beskyttelse (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2004

-

Fremme af en byrdefordeling mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om at modtage og bære konsekvenserne af at modtage flygtninge og fordrevne personer

Oprettelse af en europæisk flygtningefond (afgørelse)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

Så hurtigt som muligt

Rådet vedtog afgørelsen i september 2000

Der skal sikres en finansiel reserve, der skal stå til rådighed i situationer med massiv tilstrømning af flygtninge

Rådet og EP

-

Kommissionen er ved at undersøge mulighederne

1.3.Retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Bekæmpelse af alle former for forskels-behandling og i særdeleshed racisme og fremmedhad

Gennemførelse af princippet om ensartet behandling (es de en fr)af personer uanset race eller etnisk oprindelse (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

Juni-december 2000

Rådet vedtog direktivet i juni 2000

Etablering af en generel ramme for ensartet behandling i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Rådet vedtog direktivet i november 2000

Programmer baseret på bedste praksis og erfaringer (afgørelse)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Rådet vedtog afgørelsen i november 2000

Styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt med Europarådet

Rådet / Kommissionen

-

Officiel åbning af centret den 7. april 2000

Udbygning af politisamarbejde og retligt samarbejde (es de en fr) i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af racisme og fremmedhad - fælles regler for, hvilke former for racisme og fremmedhad der er strafbare (rammeafgørelse)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Anden rapport om gennemførelsen af den fælles aktion af 15. juli 1996 vil blive forelagt i juni 2000Kommissionen forelagde i november 2001 et forslag til rammeafgørelse

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betingelserne for tredjelandsstats-borgeres indrejse og opholdTilnærmelse af tredjelandsstatsborgeres retlige status

Vurdering af aktuelle og fremtidige indvandrerstrømme til EU under hensyntagen til befolkningsmæssige ændringer, situationen på arbejdsmarkedet samt indvandringspres fra hjemlande og -regioner

Rådet / Kommissionen / medlemsstaterne

-

Kommissionen forelagde i juli 2001 en meddelelse om en åben metode (es de en fr) til koordinering af indvandringspolitikken

Betingelserne for indrejse og ophold med henblik på (a) familiesammenføring, (b) studier (es de en fr) eller erhvervsuddannelse, ulønnede aktiviteter, (c) lønarbejde (es de en fr) og selvstændig erhvervsvirksomhed (direktiver)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Kommissionens forslag til direktiv om retten til familiesammenføring blev forelagt Parlamentet og Rådet den 1. december 1999Kommissionen forelagde i oktober 2000 et ændret forslag og endnu et ændret forslag i maj 2002

Standarder og procedurer for udstedelse af langtidsvisa og -opholdstilladelser (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

-

Fastlæggelse af et sæt ensartede rettigheder (f.eks. retten til ophold, til at modtage undervisning og arbejde som ansat eller som selvstændig erhvervsdrivende), der skal indrømmes tredjelandsstatsborgere, der lovligt har opholdt sig i en medlemsstat i et bestemt tidsrum, der endnu ikke er fastsat (direktiv)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Kommissionen har iværksat en undersøgelse af den retlige status for tredjelandsstatsborgere, der i længere tid har boet i en af EU's medlemsstaterKommissionen forelagde i marts 2001 et forslag til direktiv

Fastlæggelse af de kriterier og betingelser, hvorunder tredjelandsstatsborgere, ligesom EU-borgere og deres familier, evt. vil kunne få tilladelse til at slå sig ned og arbejde i en hvilken som helst EU-medlemsstat, under hensyntagen til konsekvenserne for den sociale ligevægt og arbejdsmarkedet (direktiv (esdeenfr))

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Kommissionen forelagde i juli 2001 et forslag til direktiv

1.4.Forvaltning af indvandrerstrømme

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At forbedre udvekslingen af statistikker og information om asyl og indvandring (udvekslingen skal omfatte både statistikker og information om nationale lovgivninger og politikker)

Videreførelse af den handlingsplan, som Rådet vedtog i april 1998

Kommissionen, i samarbejde med medlemsstaterne

-

Indsamlingen af data startede i oktober 1998; anden fase (inddragelse af ansøgerlandene samt Norge og Island) skal iværksættes i anden halvdel af 2000 (efter evaluering af første fase)

Etablering af et (virtuelt) europæisk overvågningscenter for indvandring

Kommissionen

-

Forberedende aktioner (på grundlag af en tidligere feasibility-undersøgelse) finansieret over Odysseus (es de en fr)-programmet

At styrke bekæmpelsen af menneskehandel og økonomisk udnyttelse af indvandrere

Fastlæggelse af minimumsregler for grundelementerne i kriminelle handlinger og for sanktioner over for organiseret kriminalitet vedrørende menneskehandel (rammeafgørelse)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Kommissionen forelagde et forslag til rammeafgørelse i december 2000

Afsløring og optrævling af kriminelle netværk, hvilket skal ske ved at gøre bekæmpelsen af ulovlig indvandring til en af prioriteterne for det operationelle samarbejde

Medlemsstaterne / Europol

-

- Kommissionen forelagde i november 2001 en meddelelse om en fælles politik mod ulovlig indvandring

Yderligere harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om transportvirksom-heders ansvar (direktiv (es de en fr))

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

-

-Rådet vedtog i juni 2001 direktiv 2001/51/EF

At bistå hjem- og transitlande

Udvikling af oplysningskampagner om de faktiske muligheder for lovlig indvandring og for forebyggelse af alle former for menneskehandel

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

-

Fremme af frivillig tilbagevenden ()

-

-

-

Give myndighederne i de pågældende lande bedre mulighed for effektivt at bekæmpe menneskehandel

-

-

-

Hjælpe tredjelande med at opfylde deres tilbagetagelsesforpligtelser over for EU og medlemsstaterne

-

-

-

At udforme en sammenhængende EU-politik for tilbagetagelse og tilbagevenden ()

Indgå tilbagetagelsesaftaler eller indføje standardklausuler i andre aftaler mellem EU og relevante tredjelande eller grupper af lande

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Henstilling vedrørende forhandlingsmandater til Kommissionen med henblik på indgåelse af EU-tilbagetagelsesaftaler med fire tredjelande forelagt af Kommissionen den 14. februar 2000

2) ET ÆGTE EUROPÆISK RETLIGT OMRÅDE

2.1.Bedre adgang til domstolene og tilsvarende organer i Europa

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At sikre retssikkerhed og lige adgang til domstolene

Oplysningskampagner og udgivelse af "brugervejledninger" for det retlige samarbejde i EU

Kommissionen

-

Kommissionen skal starte det forberedende arbejde

Etablering af et permanent informationssystem via et netværk af nationale myndigheder (det europæiske retlige netværk for civilsager)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

2001

Rådet vedtog i maj 2001 en beslutning om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område

Forslag om fastsættelse af minimumsstandarder for retshjælp (es de en fr)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

Kommissionen forelagde i februar 2000 en grønbog. Kommissionen er ved at forberede et dokument om godtgørelse af sagsomkostninger og advokatsalærer samt om "gruppeaktioner"

Forslag om fælles procedureregler for småsager på handels- og forbrugerområdet samt ubestridte krav og krav vedrørende underholdsbidrag

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

Kommissionen forelagde i april 2002 et forslag til forordning om et europæisk tvangsfuldbyrdelses-dokument for ubestridte krav

Forslag om fastsættelse af minimumskvalitetsstandarder for alternative måder at bilægge tvister på

Medlemsstaterne skal etablere de udenretslige procedurer

April 2004

Kommissionen vedtog i 1998 en henstilling om principperne for alternative måder at bilægge forbrugertvister på. Kommissionen er i færd med at lancere et europæisk udenretligt net for forbrugere.Kommissionen fremlagde i april 2002 en grønbog om alternativ konfliktløsning

At sikre retssikkerhed og lige adgang til domstolene

Udarbejdelse af flersprogede formularer, der gensidigt anerkendes som gyldige i grænseoverskridende retssager

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

Skal indgå i programmet for gensidig anerkendelse af afgørelser i civile sager, herunder handelssager

At beskytte retten til skadeserstatning og yde bistand til ofre

Fastsættelse af minimumsstandarder for beskyttelse af ofre

Parlamentet og Rådet skal undersøge Kommissionens meddelelse

-

Kommissionen forelagde i juli 1999 en meddelelseKommissionen fremlagde i september 2001 en grønbog om erstatning til ofre for forbrydelser

Yderligere instrumenter vedrørende tilnærmelse af erstatningsordninger for ofre

-

2004

-

2.2.Gensidig anerkendelse af retsafgørelser

På det civilretlige område:

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Øget gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme og den nødvendige indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen med henblik på at lette samarbejdet mellem myndighederne og fremme den retlige beskyttelse af den enkeltes rettigheder

Program over foranstaltninger vedrørende gensidig anerkendelse af afgørelser i civilsager, herunder handelssager (indeholdende foranstaltninger, der er nødvendige for gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse; hindringer for småsager og sager om familiestridigheder skal fjernes)

Rådet og Kommissionen skal vedtage et program

Programmet skal vedtages inden udgangen af 2000

Rådet vedtog i april 2002 en forordning om fastlæggelse af en generel ramme for aktiviteter med henblik på at fremme det civilretlige samarbejde

Igangsættelse af arbejde vedrørende det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

-

Denne foranstaltning skal indgå i programmet over foranstaltninger til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse

Forslag om minimumsstandarder for specifikke aspekter af civil retspleje (ny bestemmelser om betalingsordrer)

-

-

Denne foranstaltning skal indgå i programmet over foranstaltninger til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse

På det strafferetlige område:

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Sikre, at kriminelle ikke har nogen tilflugtssteder

Ratifikation af EU-udleveringskonventionerne (es de en fr) fra 1995 og 1996

Medlemsstaterne

April 2001

Seks medlemsstater har ratificeret 1995-konventionen.Seks medlemsstater har ratificeret 1996-konventionen

Undersøgelse vedrørende ophævelse af de formelle udleveringsprocedurer for personer, der unddrager sig retsforfølgning efter at være blevet endeligt domfældet

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

Ultimo 2001

Kommissionen forelagde i september 2001 et forslag til rammeafgørelse. Rådet vedtog rammeafgørelsen om en europæisk arrestordre

Etablering af procedurer for fremskyndet udlevering

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

Ultimo 2001

-

Undersøgelse af spørgsmålet om udlevering i forbindelse med udeblivelsesprocedurer

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

-

Sikre, at afgørelser truffet i én medlemsstat har virkning i hele EU

Programmet over foranstaltninger vedrørende anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse skal følges op af specifikke instrumenter

Rådet / Kommissionen

Programmet skal vedtages ultimo 2000

Kommissionen fremlagde i juli 2000 en meddelelse om gensidig anerkendelse af endelige afgørelser på det strafferetlige område

Anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på kendelser, der afsiges forud for retssagen

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

-

Frankrig, Sverige og Belgien forelagde i november 2000 et initiativ med henblik på indefrysning af midler (es de en fr) og beviser. Dette resulterede i en rammeafgørelse i Rådet.

Undersøgelse af mulighederne for at forbedre det grænseoverskridende samarbejde vedrørende overførsel af retssager og fuldbyrdelse af domme

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

Skal indgå i et kommissionsdokument

Undersøgelse af mulighederne for at udvide og eventuelt formalisere udvekslingen af oplysninger om strafferegistre

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

Skal indgå i et kommissionsdokument

2.3.Opnået konvergens indenfor det civilretlige område

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At fjerne hindringer, der skyldes forskelle i love og procedurer

Nye retsplejeregler for grænseoverskridende sager (f.eks. foreløbige retsmidler, bevisoptagelse og tidsfrister)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat.Tyskland vil forelægge et forslag om bevisoptagelse

April 2004

Rådet vedtog i maj 2001 en forordning om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område

Generel undersøgelse med henblik på at identificere og fjerne hindringer for, at civile retssager forløber tilfredsstillende

Rådet skal udarbejde en rapport

Ultimo 2001

Kommissionen skal udarbejde et udkast til aftale med Norge, Island og Schweiz

Finpudsning af Bruxelles- og Lugano -konventionerne

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

-

Udarbejdelse af et retligt instrument om, hvilke lovbestemmelser der gælder for ikke-kontraktmæssige forpligtelser

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

Kommissionen skal udarbejde en meddelelse, om nødvendigt efterfulgt af et udkast til forordning

Revision i nødvendigt omfang af Rom-konventionen

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

-

Indledende undersøgelse af muligheden af at udarbejde et retligt instrument om skilsmisselovgivning

Rådet/ Kommissionen

April 2001

Rådet vedtog i maj 2000 forordning (es de en fr) (EF) nr. 1347/2000

Indledende undersøgelse af retskompetence og gældende ægteskabelig formueret og arveret

-

April 2004

-

3) BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET PÅ EU-PLAN

3.1.Forebyggelse af kriminalitet på EU-plan

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At forebygge kriminalitet gennem en reduktion af de kriminelles muligheder

Fastlæggelse og udvikling af fælles prioriteter - politiske retningslinjer - som der bør tages hensyn til, når der udarbejdes ny lovgivning

Rådet/ Kommissionen/ medlemsstaterne

-

Rådet vedtog i maj 2001 en afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net.Kommissionen fremlagde i november 2000 en meddelelse (es de en fr) om forebyggelse af kriminalitet

-

Indarbejdelse af kriminalpræventive aspekter i alle aktioner og programmer til bekæmpelse af kriminalitet på EU-plan og nationalt plan - Rådet må fastlægge politiske retningslinjer

Rådet/ Kommissionen/ medlemsstaterne

-

At lette samarbejdet mellem medlemsstaterne

Udveksling af bedste praksis og samarbejde mellem nationale kriminalpræventive myndigheder på prioriterede områder. Der er udarbejdet et EU-program (es de en fr), der bl.a. omhandler ungdoms-, by- og narkokriminalitet.

Rådet / Kommissionen/ medlemsstaterne

2001

-

3.2.Udbygning af samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At samordne og eventuelt centralisere procedurerne

Som et første skridt: oprettelse af fælles efterforskningshold til bekæmpelse af narko- og menneskehandel samt terrorisme, når der er tale om efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet

Vedtagelse af konventionen om gensidig juridisk bistand i straffesager / Rådet på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstat

Snarest muligt

Konventionen er trådt i kraft 23. august 2005. Den erstatter Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA, af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold.

Oprettelse af en enhed bestående af nationale offentlige anklagere, retsembedsmænd eller polititjenestemænd med tilsvarende kompetence - EUROJUST (es de en fr)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

Ultimo 2001

Rådet vedtog i februar 2002 afgørelsen om oprettelsen af EUROJUST

Gennemførelse og eventuelt videreudvikling af det europæiske retlige netværk

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

-

Forebyggelse af kompetencekonflikter ved at undersøge mulighederne for at registrere verserende retssager i de forskellige medlemsstater

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

-

At yde gensidig bistand i størst muligt omfang

Vedtagelse, ratifikation og gennemførelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager

Rådet / medlemsstaterne

April 2001

-Rådet vedtog i maj 2000 en retsakt vedrørende konventionen om gensidig retshjælp

Drøftelse af ordninger, hvorefter myndighederne kan operere på en anden medlemsstats område

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

-

Undersøgelse af mulighederne for harmonisering af reglerne om databeskyttelse

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

Arbejde påbegyndt i Rådet på grundlag af et oplæg fra det portugisiske formandskab

At beskytte ofres rettigheder og yde bistand

Udarbejdelse af minimumsstandarder

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

Rådet vedtog i marts 2001 en rammeafgørelse om ofres stilling

At udvikle operativt politisamarbejde og uddannelse af lovhåndhævelsespersonale på EU-plan

Etablering af en europæisk operativ taskforce af politichefer

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

2001

Rådet har indledt en drøftelse på grundlag af et dokument fremlagt af UK

Oprettelse af en europæisk politiskole, der skal starte som et netværk af eksisterende nationale uddannelses-institutioner

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

2001

Rådet vedtog i december 2000 en afgørelse om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi

At udbygge toldsamarbejdet i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse gennem brug af informationsteknologi (es de en fr)

Gennemførelse af TIS (es de en fr) (toldinformationssystem) og Napoli II (es de en fr)-konventionerne

Medlemsstaterne

Er i gang

-

Styrkelse af samarbejdet vedrørende retshåndhævelse overfor smugleri.

-

-

-

At skabe et internationalt samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

Vedtagelse og ratifikation af FN's konvention (es de en fr) om grænseoverskridende organiseret kriminalitet med supplerende protokoller

Rådet / medlemsstaterne / Kommissionen

Undertegnelse ultimo 2000

Konventionen med tilhørende protokoller undertegnet i Palermo i december 2000.

At øge Europols muligheder for at fremme det europæiske samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet ved at yde organet støtte og stille de nødvendige ressourcer til rådighed

Udvidelse af Europols kompetenceområde til at omfatte hvidvaskning af penge i almindelighed, uanset hvilket strafbart forhold udbyttet stammer fra

Rådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstat

-

Alle disse emner drøftes for øjeblikket i Rådet

Undersøgelse af mulighederne for at skabe en database vedrørende verserende sager

Europol / Rådet

-

-

Give Europol mulighed for at lette forberedelsen af særlige efterforskningsaktioner gennemført af de relevante myndigheder i medlemsstaterne, herunder operationelle aktioner gennemført af fælles efterforskningshold

Rådet skal træffe den relevante afgørelse

April 2004, på visse områder dog straks

-

Vedtagelse af foranstaltninger, der giver Europol mulighed for at anmode medlemsstaternes kompetente myndigheder om at lede og samordne deres efterforskning i konkrete tilfælde og at udvikle en særlig ekspertise, der kan stilles til rådighed for medlemsstaterne som hjælp i efterforskningen af tilfælde af organiseret kriminalitet

Rådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2004

-

Overvejelser vedrørende behovet for en eventuel revision af Europol-konventionen, så den kommer til at dække nye kompetenceområder, og vedrørende spørgsmålet om demokratisk og retlig kontrol

Rådet / Kommissionen

-

-

3.3.Bekæmpelse af visse former for kriminalitet

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At vedtage en fælles strategi på EU-plan for grænseoverskridende kriminalitet

Kriminalisering af menneskehandel (es de en fr) og seksuel udnyttelse af børn med særligt henblik på børnepornografi på Internettet (es de en fr)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen fremlagde i december 2000 en meddelelse (es de en fr) og et forslag til rammeafgørelse om menneskehandel

Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår narkotikahandel

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til rammeafgørelse () om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for narkotikahandel

Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår korruption

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen er ved at udarbejde et dokument om politikken på området

Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår miljøkriminalitet

Rådet

April 2001

Danmark forelagde i januar 2000 et forslag (i henhold til artikel 34)Kommissionen forelagde i marts 2001 et forslag (es de en fr) til direktiv

Forslag om fælles regler for, hvad der er strafbart i forbindelse med hooliganisme (es de en fr)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

Der blev i april 2002 vedtaget en afgørelse på initiativ fra Belgien (es de en fr)

Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår racisme og fremmedhad(rammeafgørelse)

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller initiativ truffet af en eller flere medlemsstater

-

Anden beretning om gennemførelsen af den fælles aktion af 15. juli 1996 skal forelægges i juni 2000Kommissionen forelagde i november 2001 et forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Fælles definitioner i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af cyber-kriminalitet, herunder fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår højteknologikriminalitet

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen udarbejdede i januar 2001 en meddelelse om computerrelateret kriminalitet [KOM(2000) 890 endelig].Der blev i april 2002 forelagt et forslag til rammeafgørelse om angreb på informationssystemer

At vedtage en fælles strategi på EU-plan for grænseoverskridende kriminalitet

Kriminalisering af svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Der blev i maj 2001 vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af svig i forbindelse med betalingsmidler

Fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner for så vidt angår forfalskning af euroen (es de en fr)

Rådet har vedtaget en rammeafgørelse (es de en fr) - som siden er ændret i 2001

April 2001

Kommissionen forbereder supplerende foranstaltninger.Rådet vedtog i december 2001 en afgørelse om indførelse af Pericles-programmet

Kriminalisering af svig i forbindelse med offentlige udbud

Rådet, på grundlag af et initiativ truffet af en medlemsstat

April 2001

Tyskland forelagde et initiativ i marts 1999

Styrkelse af de retlige rammer for beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

Rådet og Parlamentet på grundlag af et forslag fra Kommissionen

-

Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

3.4.Særlige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

At fratage kriminelle udbyttet af deres kriminalitet

Konvention (rammeafgørelse) om økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge

Rådet, på grundlag af et initiativ truffet af Frankrig

-

-

Konkrete skridt til at opspore, indefryse, beslaglægge og konfiskere udbyttet fra strafbare forhold

-

-

Rådet vedtog rammeafgørelse 2003/577/RIA () om udførelsen i Den Europæiske Union af beslutninger om indefrysning af midler eller bevisoptagelse

At øge kendskabet til og evnen til at bekæmpe hvidvaskning af penge

Fuldstændig gennemførelse af bestemmelserne i direktivet om hvidvaskning af penge, af Strasbourg-konventionen fra 1990 og af henstillingerne fra Taskforcen for Finansielle Aktioner, også i alle de afhængige territorier

Medlemsstaterne

-

-

Vedtagelse af udkastet til revision af direktivet om hvidvaskning af penge

Rådet og Parlamentet

Hurtigst muligt

Der blev i december 2001 vedtaget et direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge

Fremme udveksling af information mellem de eksisterende økonomiske efterretningstjenester (FIU); give retlige myndigheder og FIU ret til at modtage oplysninger uanset bestemmelser om fortrolighed

Rådet, på grundlag af et finsk initiativ

-

Rådet vedtog i oktober 2000 afgørelse 2000/642/RIA om udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder

Udvikling af fælles standarder for at forhindre, at selskaber og andre enheder registreret uden for EU's jurisdiktion udnyttes til at skjule udbyttet af strafbare forhold og til hvidvaskning af penge

Kommissionen / Rådet / medlemsstaterne

-

-

Udarbejdelse af en rapport, der skal kortlægge de bestemmelser i national bank-, finans- og selskabslovgivning, der forhindrer internationalt samarbejde

Kommissionen

-

-

Udvidelse af Europols beføjelser til at omfatte hvidvaskning af penge i almindelighed, uanset hvilket strafbart forhold det hvidvaskede udbytte stammer fra

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller et initiativ truffet af en medlemsstat

-

Drøftelse i Rådet og i Europols Styrelsesråd

4) EMNER VEDRØRENDE INDRE OG YDRE GRÆNSER OG VISUMPOLITIK, GENNEMFØRELSE AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 62 OG KONVERTERING AF SCHENGEN-REGLERNE

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Videreudvikling af en fælles visumpolitik

Forordning om de lande, hvis statsborgere er henholdsvis fritaget for eller underkastet visumkrav i Den Europæiske Unions medlemsstater

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Forordning (EF) nr. 539/2001 blev vedtaget i marts 2001

Procedure og betingelser for medlemsstaternes udstedelse af visum

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

April 2003

-

Regler om fælles visum

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

-

Videreudvikling af de tekniske specifikationer for det ensartede visumformat

-

Kortsigtede foranstaltninger 2000-2002 - langsigtede foranstaltninger 2004

Rådet vedtog i februar 2002 forordning (EF) nr. 333/2002 samt forordning (EF) nr. 334/2002.

Forslag til forordning om et lufthavnstransitvisum (es de en fr)

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

April 2001

-

Tættere samarbejde mellem EU-konsulater (es de en fr) i tredjelande

Medlemsstaterne

Igangværende proces

-

Foranstaltninger vedrørende frihed til at rejse (es de en fr) inden for medlemsstaternes område

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

April 2001

-

Videreudvikling af en fælles politik vedrørende falske dokumenter

Bedre sikring af dokumenter mod forfalskning ved at indføre minimumsstandarder for rejsedokumenter og opholdstilladelser

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

April 2001

-

Bedre muligheder for at afsløre falske dokumenter (es de en fr), uddannelse og udstyr

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

Igangværende proces

-

At styrke kontrollen ved EU's ydre grænser

Nært samarbejde mellem medlemsstaternes grænsekontroltjenester, f.eks. i form af udvekslingsprogrammer og teknologioverførsel

Kommissionen/ Rådet/medlemsstaterne

April 2001

-

Hurtig inddragelse af kandidatlandene i dette samarbejde

-

Igangværende proces

-

Konvertering af Schengen-reglerne

Overførsel af Schengen-konventionens artikel 2, stk. 2, til EF-regi (beskyttelsesklausul, der giver mulighed for midlertidig genindførelse af grænsekontrol)

Rådet/Kommissionen

-

-

5) UNIONSBORGERSKAB

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Yderligere fremme af EU-borgernes ret til at færdes frit og tage ophold

Ajourføring af forordning og revision af regler om retten til indrejse, fri færden og ophold

Kommissionen

2001

Kommissionen forelagde et forslag i maj 2001

Rapport om unionsborgerskab

Kommissionen

Ultimo 2000

-

6) SAMARBEJDE OM NARKOTIKABEKÆMPELSE

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Gennemførelse af EU's narkotikastrategi for 2000-2004, vedtaget af Det Europæiske Råd i Helsingfors

Rapport til Det Europæiske Råd om en EU-handlingsplan for narkotika (2000-2004)

Rådet skal udarbejde en rapport

Juni 2000

-

Styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt Europol navnlig med hensyn til syntetiske narkotika og prækursorer

Rådet / Kommissionen/ medlemsstaterne

-

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen afholdt den 28. og 29. februar 2000 en konference om narkotikapolitikken

Udvikling af en metode til evaluering af EU's narkotikastrategi 2000-2004

Rådet og Parlamentet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

-

-

Fælles definitioner, regler for, hvad der er strafbart, og sanktioner () for så vidt angår narkotikahandel

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen

April 2001

Kommissionen forelagde i maj 2001 et forslag til rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene for ulovlig narkotikahandel

Styrkelse af politi-, told- og retssamarbejde i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af narkotikahandel

Rådet, på grundlag af forslag fra Kommissionen eller initiativ truffet af en eller flere medlemsstater

-

-

7) EN STYRKET INDSATS UDADTIL

Mål

Nødvendige foranstaltninger

Ansvar

Tidsplan for vedtagelse

Status

Alle EU's beføjelser og de instrumenter, den har til rådighed, ikke mindst når det drejer sig om forbindelserne udadtil, må anvendes på en integreret og sammenhængende måde. Hensynet til retlige og indre anliggender må integreres i udformningen og gennemførelsen af EU's øvrige politikker og aktiviteter

-

Rådet skal, i nært samarbejde med Kommissionen, udarbejde specifikke henstillinger

Juni 2000

-

For yderligere oplysninger om resultattavlens (EN, FR) status henvises til netstedet for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender

4) gennemførelsesforanstaltninger

Den 30. november 2000 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2000) 782 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 23. maj 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2001) 278 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 30. oktober 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2001) 628 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort].

Den 30. maj 2001 forelagde Kommissionen for Rådet og Europa-Parlamentet en meddelelse indeholdende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggørelsen af "et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" i Den Europæiske Union [KOM(2002) 261 endelig - endnu ikke offentliggjort].

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 17.10.2005

Top