Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006)

Denne afgørelse opretter et handlingsprogram, der skal støtte og supplere medlemsstaternes tiltag til bekæmpelse af de forskellige former for forskelsbehandling. Fra 1. januar 2007 er programmet erstattet af fællesskabsprogrammet Progress.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2000/750/EF af 27. november 2000 om Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001 -2006).

RESUMÉ

Hensigten med programmet er at fremme konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af forskels­behandling og supplere de tiltag, navnlig i form af lovgivning, der iværksættes i Den Europæiske Union (EU) og i medlemsstaterne. Der kan være tale om forskelsbehandling, hvis en person eller en gruppe behandles mindre fordelagtigt på grund af de forhold, der er nævnt i traktaten (race, religion, handicap, alder, seksuel orientering osv.), eller hvis anvendelsen af en tilsyneladende neutral bestemmelse af de samme grunde kunne stille den pågældende person eller gruppe ringere.

EU ønsker især:

  • at øge viden og forbedre målemetoder ved at evaluere effektiviteten af politikker og praksis
  • at styrke effektiviteten af de udvalgte aktørers foranstaltninger (lokale myndigheder, uafhængige organer, arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige organisationer (ngo’er) osv.) ved hjælp af udveksling af informationer og god praksis samt etablering af netværk på europæisk plan, som kan modvirke og modarbejde diskrimination
  • at fremme og udbrede værdier og praksis, der kan understøtte bekæmpelsen af forskelsbehandling (et aspekt, der er særligt vigtigt set i lyset af udvidelsen af EU).

Foranstaltninger og metoder

EU støttede via dette program følgende tværnationale foranstaltninger:

  • analyse af faktorer af betydning for forskelsbehandling (indsamling af statistiske oplysninger, undersøgelser og evaluering af lovgivning samt formidling af resultaterne)
  • tværnationalt samarbejde mellem udvalgte aktører og etablering af netværk på europæisk plan mellem ngo'er
  • oplysningsaktiviteter for at fremhæve den europæiske dimension af kampen mod forskelsbehandling.

Foranstaltningerne blev gennemført ved aktivt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og partnere fra civilsamfundet. Kommissionen har regelmæssigt organiseret udveksling af synspunkter med ngo'er og arbejdsmarkedets parter om programmets udformning, gennemførelse og opfølgning.

Et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne med Kommissionens repræsentant som formand bistod Kommissionen ved udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer for programmet, budgettet og den årlige arbejdsplan.

Kommissionen havde til opgave at sikre den overordnede sammenhæng med EU's øvrige politikker, instrumenter og foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig inden for forskning, beskæftigelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, social integration, almen og erhvervsfaglig uddannelse, ungdomspolitik og eksterne forbindelser. Sammen med medlemsstaterne koordinerede den de foranstaltninger, der var vedtaget som led i programmet, og foranstaltningerne under strukturfondene og EF-initiativet EQUAL.

Landene fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og ansøgerlandene kunne deltage i programmet, hvis de ønskede det.

Budgettet for perioden 2001-2006 androg 98,4 mio. EUR.

Kontekst

Efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden har EU kunnet træffe foranstaltninger for at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (artikel 13 i EF-traktaten).

Ligestilling mellem kvinder og mænd har siden 1970'erne været fremmet ved EU-foranstaltninger. På baggrund af erfaringerne fra dette område såvel på det lovgivningsmæssige som på det praktiske plan foreslog Kommissionen et mere generelt handlingsprogram til bekæmpelse af alle de former for forskelsbehandling, der er anført i traktaten, mens forskelsbehandling på grund af køn fortsat behandles ved særlige foranstaltninger.

Programmet var en del af en række initiativer til fastlæggelse af fælles principper for bekæmpelse af forskelsbehandling, og er siden 1. januar 2007 erstattet af fællesskabsprogrammet PROGRESS. Meddelelsen [KOM(1999) 564 endelig] fastlægger de generelle rammer for EU-aktionen og ledsages ud over handlingsprogrammet af to direktiver, der skal sikre ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse (es de en fr) og inden for beskæftigelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse (EF) nr. 750/2000

2.12.2000-31.12.2006

1.1.2001

EFT L 303 af 2.12.2000

Seneste ajourføring: 30.05.2008

Top