Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gensidig retshjælp i straffesager mellem medlemsstaterne

Rådet har vedtaget en konvention, som har til formål at lette det retlige samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne (politi, toldmyndigheder og domstole). Dermed bliver samarbejdet på det strafferetlige område hurtigere og mere effektivt.

DOKUMENT

Rådets retsakt af 29. maj 2000 om udarbejdelse i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

RESUMÉ

Denne konvention har til formål at tilskynde til og lette den gensidige retshjælp mellem domstole, politi og toldmyndigheder på det strafferetlige område, idet den supplerer Europarådets konvention af 1959 om gensidig retshjælp i straffesager og tillægsprotokollen hertil af 1978.

Begæringer om gensidig retshjælp

Almindeligvis fremsendes og behandles begæringer om gensidig retshjælp skriftligt og direkte af de retsmyndigheder, der har territorial kompetence. Særlige tilfælde skal dog behandles af en medlemsstats centrale myndighed (anmodninger om midlertidig overførsel eller transit af frihedsberøvede personer, oplysninger om straffedomme). Af hensyn til hurtig sagsbehandling kan begæringen indgives via Interpol eller ethvert andet organ, der er kompetent ifølge bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union.

Den medlemsstat, som anmodes om gensidig retshjælp (den anmodede medlemsstat), skal overholde de formaliteter og procedurer, som angives af den medlemsstat, der fremsender begæringen (den begærende medlemsstat), og efterkomme den snarest muligt i forhold til de anførte tidsfrister .

Medlemsstaterne fremsender retsdokumenter, som er bestemt til personer, der befinder sig på en anden medlemsstats område, direkte til disse med posten. I visse tilfælde påtager den anmodede medlemsstat sig denne fremsendelse.

En retsmyndighed eller en central myndighed kan tage direkte kontakt med en politi- eller en toldmyndighed i en anden medlemsstat, eller i tilfælde af begæring om retshjælp i forbindelse med retsforfølgning med en administrativ myndighed i en anden medlemsstat. Enhver medlemsstat kan beslutte, at den ikke er bundet af denne bestemmelse, eller at den kun vil anvende den under visse omstændigheder.

Medlemsstaterne kan spontant udveksle oplysninger (dvs. uden forudgående begæring) om strafbare handlinger eller overtrædelser af administrative bestemmelser, som sanktioneres eller behandles af den modtagende myndighed.

Særlige former for gensidig retshjælp

Stjålne genstande, som genfindes i en anden medlemsstat, stilles til rådighed for den begærende medlemsstat med henblik på tilbagelevering til den retmæssige ejer.

En person, der er tilbageholdt i en medlemsstat, og som har indgivet begæring om en efterforskningsforanstaltning, kan efter aftale med de kompetente myndigheder midlertidigt overføres til en anden medlemsstat, hvor efterforskningen foregår. Hvis det er et krav i en af medlemsstaterne, skal der foreligge et samtykke fra den pågældende person, inden en sådan overførsel kan gennemføres.

Et vidne eller en sagkyndig kan afhøres af retsmyndighederne i en anden medlemsstat ved hjælp af videokonference, såfremt det ikke strider mod den anmodede medlemsstats grundlæggende retsprincipper, og forudsat at alle involverede parter er indforstået hermed.

Kontrollerede leverancer er tilladt på en anden medlemsstats område som led i kriminalefterforskning af forbrydelser, som kan medføre udlevering. De foregår under den anmodede medlemsstats ledelse og kontrol.

To eller flere medlemsstater kan oprette fælles efterforskningshold, hvis sammensætning bestemmes af de berørte medlemsstater efter fælles overenskomst. Fælles efterforskningshold oprettes med et bestemt formål og for et begrænset tidsrum. En embedsmand fra den medlemsstat, på hvis område holdet opererer, leder holdet og styrer dets aktiviteter på denne medlemsstats område.

Agenter, der opererer under hemmelig eller fiktiv identitet, kan endvidere gennemføre diskrete undersøgelser, hvis den nationale ret og de nationale procedurer i den medlemsstat, hvor efterforskningen foregår, overholdes.

Aflytning af telekommunikation

Aflytning af telekommunikation kan iværksættes på anmodning af en anden medlemsstats kompetente myndighed, af en retsmyndighed eller en administrativ myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat. Telekommunikationer kan aflyttes og øjeblikkelig overføres til den begærende medlemsstat eller optages og overføres på et senere tidspunkt.

Aflytningen kan ligeledes foregå på en anden medlemsstats område, hvor jordstationen for satellitkommunikation befinder sig. Hvis der ikke er behov for teknisk assistance fra denne medlemsstat, foregår aflytning i givet fald ved mellemkomst af tjenesteudbydere i den begærende medlemsstat. Hvis aflytningen, fordi den aflyttede person skifter opholdssted, fortsættes på en anden medlemsstats område, uden at teknisk assistance fra denne medlemsstat er påkrævet, skal denne anden medlemsstat oplyses om, at en aflytning har fundet sted.

En række medlemsstaters særlige stilling

Der gælder særlige bestemmelser for Irland og Det Forenede Kongerige (fremsendelse af begæring om hjælp), Luxembourg (beskyttelse af personoplysninger), Norge og Island (bestemmelser i tilknytning til Schengen-reglerne, konventionens ikrafttræden).

Konventionen trådte i kraft den 23. august 2005.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets retsakt af 29.5.2000

23.8.2005

-

EFT C 197, 12.7.2000

TILHØRENDE RETSAKTER

Protokol udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater [EFT C 326 af 21.11.1001].

See also

  • Webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige anliggender – Retsligt samarbejde (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 10.12.2011

Top