Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Flygtningefond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den Europæiske Flygtningefond

Den Europæiske Union opretter Den Europæiske Flygtningefond, der i et enkelt instrument samler de forskellige initiativer inden for integration, modtagelse og frivillig repatriering af asylansøgere, flygtninge og fordrevne personer, herunder i tilfælde af massiv tilstrømning. Fonden, der blev etableret for fem år (2000-2004), er blevet fornyet for perioden 2005-2010.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2000/596/EF af 28. september 2000 om oprettelse af en europæisk flygtningefond.

RESUMÉ

1. Kommissionen har siden 1997 finansieret pilotprojekter for flygtninge og fordrevne personer. Det er erfaringerne herfra, der har foranlediget EU til at oprette en europæisk flygtningefond, der i et enkelt instrument samler de forskellige aktioner vedrørende integration, modtagelse og frivillig repatriering, der indgik i den fælles aktion () af 26. april 1999. Med oprettelsen af et flerårigt projekt med foranstaltninger af langsigtet karakter til fordel for flygtning og fordrevene personer har Rådet taget udgangspunkt i Amsterdamtraktatens bestemmelser og imødekommet opfordringen fra Det Europæiske Råd i Tammerfors i oktober 1999 om at indføre en mekanisme til anvendelse i nødsituationer.

Økonomisk genopretning

2. Oprettelsen af en europæisk flygtningefond er et første skridt på vejen mod en fælles asylordning. Fonden oprettes for en periode på fem år (2000-2004) og indfører en ordning, hvorved de finansielle ressourcer fordeles på en sådan måde, at byrderne bliver ligeligt fordelt (es de en fr)mellem medlemsstaterne. Det er vigtigt at rette op på eventuelle forskelle i modtagelsesforholdene for flygtninge og fordrevne personer, da de forårsager uligevægt i fordelingen af de finansielle og administrative byrder inden for Unionen: de fordrevne personer søger mod det land, der forekommer dem gunstigst, flytter eventuelt fra en medlemsstat til en anden af den grund, og øger ved disse bevægelser omkostningerne for medlemsstaterne. Den finansielle støtte fra Fællesskabet skal ligeledes tilskynde de medlemsstater, der har behov for det, til at forbedre modtagelsesforholdene og indføre retfærdige og velfungerende asylprocedurer. Støtten fra Fællesskabet skal endvidere gøre det muligt at tilpasse faciliteterne i lande, der er udsat for betydelige variationer i mængden eller arten af flygtninge.

Initiativer, der støttes af fonden

3. Målgruppen for de foranstaltninger, der finansieres via fonden, er personer, der har opnået flygtningestatus eller en anden form for international beskyttelse, og fordrevne personer, der er omfattet af en ordning for midlertidig beskyttelse, samt i givet fald, personer, der har ansøgt om flygtningestatus eller midlertidig beskyttelse.

4. Via Den Europæiske Flygtningefond kan der ydes støtte til følgende foranstaltninger i medlemsstaterne:

  • Forbedring af modtagelsesforhold og asylprocedurer for så vidt angår infrastrukturer og serviceydelser (indkvartering, materiel bistand, lægehjælp, social bistand og hjælp med administrative og juridiske formaliteter).
  • Integration af personer, der er omfattet af en fast international beskyttelsesordning (hjælp til at opfylde de mest trængende behov, sociokulturel tilpasning). Formålet er at hjælpe disse personer til at fungere så selvstændigt som muligt.
  • Frivillig repatriering og reintegration i hjemlandet. Fællesskabsstøtten skal fremme adgangen til pålidelig information, nødvendig rådgivning og uddannelse samt hjælp til genetablering.

5. Der er fastsat et referencebeløb på 216 mio. EUR til finansiering af fonden i dens femårige løbetid. 5 % af fondens årlige budget kan benyttes til at finansiere fællesskabsforanstaltninger af innovativ eller tværnational art (undersøgelser, pilotprojekter, erfaringsudveksling, evaluering af de gennemførte foranstaltninger osv.).

6. Rådet kan endvidere træffe afgørelse om at yde en del af fondens midler til nødforanstaltninger i tilfælde af massiv tilstrømning af flygtninge eller fordrevne personer (indkvartering, fødevarer, tøj, lægebehandling, udgifter til administration og logistik). Rådet vil i den første tid træffe denne afgørelse enstemmigt på forslag af Kommissionen og senere på de betingelser, der fastsættes i direktivet om midlertidig beskyttelse.

Gennemførelse af aktionerne

7. Medlemsstaterne har hovedansvaret for gennemførelsen af de foranstaltninger, der omfattes af fonden, og koordinerer foranstaltningerne på nationalt plan. Hver medlemsstat udarbejder årligt en anmodning om medfinansiering. Kommissionen behandler anmodningerne og træffer afgørelse om medfinansiering. Medlemsstaterne varetager forvaltningen heraf samt udvælgelsen af de enkelte projekter efter forudfastsatte kriterier (behov, omkostningseffektivitet, komplementaritet med de andre foranstaltninger samt ansøgerorganisationens profil).

8. Da gennemførelsen af foranstaltningerne på lang sigt er decentraliseret, skal medlemsstaterne sørge for, at den foregår korrekt, at der opnås resultater, og at de bliver evalueret, samt at den finansielle forvaltning og kontrol fungerer tilfredsstillende. Medlemsstaterne er i første række ansvarlige for den finansielle kontrol med foranstaltningerne og for forebyggelse og korrektion af uregelmæssigheder. Kommissionen sikrer sig, at der i medlemsstaterne findes velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer. Den har således mulighed for at foretage kontrol på stedet og kan i givet fald reducere betalingen til medlemsstaten eller foretage finansielle korrektioner (ved helt eller delvis at annullere det finansielle bidrag fra fonden til den pågældende foranstaltning).

Nødforanstaltninger ved massiv indstrømning af personer

9. For så vidt angår nødforanstaltninger i tilfælde af massiv tilstrømning af personer, fordeler Kommissionen de disponible midler på basis af antallet af personer, der er rejst ind i hver af de berørte medlemsstater på grundlag af forslag fra de pågældende medlemsstater.

Til finansiering af de øvrige aktioner modtager hver medlemsstat årligt et fast minimumsbeløb (dette beløb nedsættes gradvis fra 500 000 EUR i 2000 til 100 000 i 2004). Den resterende del af midlerne fordeles mellem medlemsstaterne på basis af tallene fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor for de forudgående tre år: 65% af midlerne fordeles i forhold til det gennemsnitlige antal ansøgere om international beskyttelse og 35% i forhold til antallet af personer, som har flygtningestatus eller er under midlertidig beskyttelse og har fået tilladelse til at opholde sig i landet.

Fællesskabets deltagelse i finansieringen af projekterne er begrænset til 50% af de samlede omkostninger for hver projekt (75% i Samhørighedsfondslandene). For nødforanstaltningerne er procedurerne anderledes: Den finansielle bistand kan dække 80% af omkostningerne til hver enkelt foranstaltning i højst seks måneder. De disponible midler fordeles i så fald mellem medlemsstaterne efter antallet af fordrevne personer, som hvert land har modtaget.

Overvågning og organisatoriske foranstaltninger

10. Med hensyn til overvågning og evaluering af projekterne tilsender hver medlemsstat hvert år Kommissionen et regnskab og en rapport om gennemførelsen, der er udarbejdet på grundlag af detaljerede rapporter fra de myndigheder, der har til opgave at gennemføre foranstaltningerne. Den nationale ansvarlige myndighed foranstalter desuden en uafhængig evaluering af gennemførelsen og virkningen af foranstaltningerne. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet to sammenfattende rapporter om de iværksatte foranstaltninger, en midtvejsrapport senest den 31. december 2002 og den endelige rapport senest den 1. juni 2005.

11. Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand.

12. I årene 2000 og 2001 anvendes der en række overgangsbestemmelser for fastsættelsen af de beløb, der skal tildeles til medlemsstaterne, samt for godkendelsen af ansøgningerne om medfinansiering og kriterierne for støtteberettigelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 2000/596/EF [vedtagelse: høring CNS/2004/0032]

28.9.2000

-

EFT L 252 af 6.10.2000

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets beslutning af 2. december 2004 om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010 [Den Europæiske Unions Tidende L 381 af 28.12.2004].

Med denne beslutning oprettes Den Europæiske Flygtningefond for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2010. Fonden har til formål at støtte medlemsstaternes indsats med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne personer gennem samfinansiering af modtagelsesforholdene og asylprocedurerne, integration af personer, hvis ophold i medlemsstaten er af varig og stabil karakter, frivillig tilbagevenden af personer, forudsat at de pågældende ikke har erhvervet en ny nationalitet og ikke har forladt medlemsstatens område. Foranstaltningerne i medlemsstaterne gennemføres i to perioder med flerårig programmering (2005 til 2007 og 2008 til 2010). Beløbet for perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 udgør 114 mio. EUR.

Kommissionens beslutning 2002/307/EF af 18. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2000/596/EF for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne og gennemførelsesprocedurerne for finansielle korrektioner i forbindelse med aktioner, der medfinansieres af Den Europæiske Flygtningefond [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 106 af 23.4.2002].

Kommissionens beslutning 2001/275/EF af 20. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2000/596/EF for så vidt angår støtteberettigede udgifter og rapporter om gennemførelsen af de aktioner, der medfinansieres af Den Europæiske Flygtningefond [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 95 af 5.4.2001].

Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 212 af 07.08.2001].

Seneste ajourføring: 14.09.2005

Top