Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager

Formålet med denne forordning er at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager mellem medlemsstaterne med henblik på forkyndelse.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

RESUMÉ

1. Denne forordning finder anvendelse i civile og kommercielle sager, hvor et retsligt eller udenretsligt dokument skal sendes fra en EU-medlemsstat til en anden for at blive forkyndt dér. Den finder ikke anvendelse, når adressen på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, ikke er kendt.

Hurtigere fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter

2. Med henblik på en hurtigere fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter oprettes der mere direkte forbindelser mellem de personer eller myndigheder, der er ansvarlige for fremsendelsen, og de personer eller myndigheder, der skal tage sig af dokumenternes forkyndelse. Hver enkelt medlemsstat udpeger til dette formål fremsendende og modtagende instanser, der har ansvaret for henholdsvis at fremsende og modtage de pågældende dokumenter. Endvidere udpeger hver medlemsstat en central enhed, der bl.a. skal give oplysninger og løse problemer vedrørende fremsendelsen af dokumenterne. Forbundsstater, stater med flere retssystemer og stater med autonome territoriale områder kan udpege flere centrale enheder.

3. Fremsendelse kan ske på en hvilken som helst måde, forudsat at indholdet er læseligt. For at gøre udvekslingen lettere skal dokumentet ledsages af en formular, som udfærdiges efter den model, der er angivet i forordningens bilag. Forordningen giver også mulighed for fremsendelse ad konsulær eller diplomatisk vej.

4. Modtagerlandet skal have formularen udleveret på det sprog, det har bestemt på forhånd. Afsenderen afholder eventuelle udgifter til oversættelse. Adressaten kan nægte at modtage dokumentet, hvis det er udfærdiget på et andet sprog end modtagerlandets officielle sprog eller på et sprog, som han ikke forstår.

5. Den modtagende instans sender inden syv dage den fremsendende instans et bevis for modtagelsen og sætter sig eventuelt i forbindelse med denne, hvis dokumentmaterialet ikke er fuldstændigt. Hvis fremsendelsen ikke er korrekt (ikke hører ind under denne forordning eller ikke opfylder de formelle krav), returneres dokumentmaterialet straks efter modtagelsen.

6. Dokumentets forkyndelse finder sted i overensstemmelse med lovgivningen i modtagerlandet eller om muligt på den måde, som den fremsendende instans har anmodet om. Hvis den modtagende instans ikke har kunnet forkynde dokumentet senest en måned efter modtagelsen, underretter den ved en standardformular den fremsendende instans herom. Den fremsendende instans modtager ligeledes en attest som bevis for forkyndelsen.

7. Når en stævning eller et tilsvarende dokument har skullet forkyndes, og sagsøgte ikke har givet møde, må dommeren ikke afgøre sagen, før det er fastslået:

  • enten at dokumentet er forkyndt ved anvendelse af en af de fremgangsmåder, der er fastsat i modtagerlandets lovgivning,
  • eller at dokumentet er afleveret efter en anden fremgangsmåde, der er fastsat i denne forordning.

Under alle omstændigheder skal forkyndelsen eller afleveringen have fundet sted i så god tid, at sagsøgte har kunnet varetage sine interesser under sagen.

8. Forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat medfører ikke krav på betaling eller refusion af afgifter eller omkostninger i forbindelse med modtagerstatens bistand.

Anvendelse af forordningen

9. Kommissionen udarbejder en håndbog, der blandt andet indeholder instansernes adresser og oplysninger om de sprog, som kan benyttes ved fremsendelsen af dokumentmaterialet, samt en ordliste på EU's officielle sprog. Denne håndbog ajourføres løbende.

10. Til dette formål bistås Kommissionen af et rådgivende udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne med Kommissionens repræsentant som formand.

11. Forordningen har forrang for bestemmelserne i de internationale aftaler, som medlemsstaterne har undertegnet, navnlig Haag-konventionen af 1965.

12. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om forordningens anvendelse tre år efter dens ikrafttræden og derefter hvert femte år.

13. Bestemmelserne i EF-traktatens afsnit IV (visum, asyl, indvandring og andre politikker vedrørende den frie bevægelighed for personer) gælder ikke for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige. Irland og Det Forenede Kongerige har dog besluttet at følge forordningen. Desuden har Kommissionen ført forhandlinger om en aftale [PDF] mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af forordningens bestemmelser til også at omfatte Danmark. Aftalen blev undertegnet den 19. oktober 2005 og træder i kraft den 1. juli 2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 94 af 4.4.2007].

Kontekst

14. Den 26. maj 1997 vedtog Rådet på grundlag af traktaten om Den Europæiske Union (EU) konventionen om forkyndelse i EU's medlemsstater af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender. Det anbefalede medlemsstaterne at vedtage den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Konventionen er ikke trådt i kraft.

15. Amsterdam-traktaten, der blev undertegnet den 2. oktober 1997, ændrede retsgrundlaget for det civilretlige samarbejde, som nu er inkorporeret i EF-traktaten (artikel 65) og underlagt forskellige retlige instrumenter og procedurer. Kommissionen har derfor foreslået, at konventionen omdannes til et fællesskabsinstrument for at sikre en hurtig gennemførelse og for at løse de praktiske problemer, borgerne støder på i dagligdagen.

16. Konventionens indhold er skrevet ind i denne forordning. Både konventionen af 1997 og forordningen bygger på Haag-konventionen af 1965, men forbedrer den på visse punkter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1348/2000

31.5.2001

-

EFT L 160 af 30.6.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag af 11. juli 2005 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [KOM(2005) 305 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med dette forslag er at forbedre og fremskynde fremsendelsen og forkyndelsen af dokumenter, forenkle anvendelsen af nogle af forordningens bestemmelser og styrke retssikkerheden for afsenderen og for modtageren.

De foreslåede ændringer består hovedsagelig i, at der indføres:

  • en bestemmelse om, at den modtagende instans under alle omstændigheder foretager forkyndelsen inden en måned efter modtagelsen
  • en ny formular, som skal underrette modtageren om, at han har ret til at nægte at modtage et givet dokument senest en uge efter forkyndelsen
  • en bestemmelse om, at omkostninger ved brug af en stævningsmand eller anden person, som er kompetent efter modtagerstatens lovgivning, beregnes efter et fast gebyr, som den pågældende medlemsstat har fastsat på forhånd under overholdelse af proportionalitetsprincippet og det princip, at der ikke må udøves forskelsbehandling
  • ensartede betingelser for forkyndelse af retslige dokumenter gennem postvæsenet (anbefalet brev med modtagelsesbevis eller tilsvarende forsendelse).

Fælles beslutningsprocedure (COD/2005/0126)

Ændret ved:

Ændret forslag af 1. december 2006 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ("forkyndelse af dokumenter") [KOM(2006) 751 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Dette ændrede forslag tager sigte på vedtagelse af Kommissionens oprindelige forslag i en kodificeret udgave i overensstemmelse med Rådets holdning og Parlamentets udtalelse.Rådet nåede til generel enighed om forordningens ordlyd på sit møde den 1. juni 2006 og foreslog udarbejdelse af en koordineret version. På plenarmødet den 4. juli 2006 vedtog Parlamentet en udtalelse, hvori det godkendte Kommissionens forslag med forbehold af en række ændringsforslag, som svarer til den tekst, der var blevet vedtaget af Rådet.

Kommissionens beslutning 2001/781/EF af 25. september 2001 om udarbejdelse af en håndbog over modtagende instanser og en ordliste over de dokumenter, som kan forkyndes, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 298 af 15.11.2001]. Denne beslutning er delvis ændret ved Kommissionens beslutning 2002/350/EF af 3. april 2002. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 125 af 13.5.2002].

Der er knyttet to bilag til denne beslutning

  • det første bilag er en håndbog med alle oplysninger om de modtagende instanser (instanser med kompetence til at modtage retslige og udenretslige dokumenter), som fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1348/2000
  • det andet bilag er en ordliste over de dokumenter, som kan forkyndes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1348/2000.

Rapporter

Første rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [KOM(2004) 603 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne rapport analyserer Kommissionen anvendelsen af forordningen på grundlag af de indsendte oplysninger og resultaterne af en undersøgelse, der er foretaget af en kontrahent, og som omfatter 14 medlemsstater.

Meddelelser

Meddelelser fra medlemsstaterne i henhold til artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 151 af 22.5.2001].Første ajourføring af meddelelserne fra medlemsstaterne i henhold til artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 202 af 18.7.2001].

Håndbogen og ordlisten offentliggøres af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed på netstedet Europæisk Civilretligt Atlas.

Kommissionen ajourfører håndbogen løbende på grundlag af de ændringer, medlemsstaterne giver oplysning om.

See also

Se også:

Netstedet "Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed" under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed:

  • Det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne i civile og kommercielle anliggender er en EU-politik vedrørende den frie bevægelighed for personer (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 05.04.2007

Top